Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora na formularzu wewnętrznym uczelni,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
 4. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu),
 5. potwierdzenie dokonania opłaty:
  – za I msc. nauki  w wysokości: 290 zł
  – 9 zł (opłata za indeks i legitymację),
  łącznie: 299 zł

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 Dokumenty należy składać w terminie: od 14 maja 2018 r. – 31 października 2018 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Gen. J. Zajączka 7, 01- 518 Warszawa, III piętro – pokój nr 1, w godz: 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, 9.00 – 13.00 w soboty.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora na formularzu wewnętrznym uczelni,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 4. dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm,
 5. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu),
 6. potwierdzenie dokonania opłaty:
  –  za I msc. nauki  w wysokości: 390 zł
    9 zł (opłata za indeks i legitymację), 
  łącznie: 399 zł

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 Dokumenty należy składać w terminie: od 14 maja 2018 r. – 31 października 2018 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Gen. J. Zajączka 7, 01- 518 Warszawa, III piętro – pokój nr 1.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Sylwia Proszkiewicz

sekretariat@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06, pok. 1

fax. 22 856 52 06

Poznajmy się bliżej: