FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Projekt "Bezpieczeństwo dla wszystkich"

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-PU06/19
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2020-04-01 do: 2023-09-30

Budżet projektu: 853 492,12 zł
Poziom współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
84,28%

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji u min. 70 studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego oraz podniesienie kompetencji u min. 4 osób należących do kadry dydaktycznej Uczelni w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego, poprzez:

  • modyfikację programów kształcenia na 2 kierunkach, wprowadzającą zajęcia z projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług na kierunkach:
    • Bezpieczeństwo narodowe (st. I stopnia, niestacjonarne, w jęz. polskim),
    • Bezpieczeństwo wewnętrzne (st. I stopnia, niestacjonarne, w jęz. polskim, );
  • działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr – realizację szkoleń dla osób należących do kadry dydaktycznej w celu efektywnego nauczania projektowania uniwersalnego

w okresie od 01.04.2020 do 30.09.2023.

Zadania do realizacji

1) Opracowanie i realizacja modułów projektowania uniwersalnego typu I dla kierunków: Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne

2) Opracowanie i realizacja modułów projektowania uniwersalnego typu II na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

3) Opracowanie i realizacja modułów projektowania uniwersalnego typu II na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kontakt

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa
e-mail: wsbio.pmo@gmail.com