Bezpieczeństwo wewnętrzne
dwa dni szkoleniowe – 24 godz.
Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 490 PLN od osoby

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą pracować przy zabezpieczeniu imprez masowych. Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy w charakterze członka służby porządkowej oraz członka służby informacyjnej.

CEL SZKOLENIA

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych zgodnie z wymogami, jakie powinien spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1087 z póź. zm.). Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do wykonywania obowiązków dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprez masowych.

KORZYŚCI DLA UCZESNIKÓW SZKOLENIA

Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Zdobyte uprawnienia zezwalają na zabezpieczenie koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp. Osoby, które ukończą kurs, znają także zasady udzielania pierwszej pomocy oraz posiadają wiedzę z zakresu psychologii.

 OPIS SZKOLENIA

 • Czas trwania szkolenia wynosi 24 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym obejmującym pisemny test wiedzyi sprawdzian umiejętności praktycznych.
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do wykonywania zadań przewidzianych dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. (Dz. U. nr 183, poz. 1087 z póź. zm.) – zaświadczenie jest bezterminowe.

 

Kurs służby porządkowe – program szkolenia

Program ramowy zajęć uwzględnia następujące tematy:

 • Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne
  • Zabezpieczenie imprezy masowej
  • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
  • Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej
  • Rodzaje zagrożeń
  • Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej
  • Odpowiedzialność członka służby informacyjnej i członka służby porządkowej
 • Misja służb organizatora imprezy masowej
  • Obsługa członków imprezy masowej
  • Misja członków służby porządkowej
  • Misja członków służby informacyjnej
  • Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej
  • Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem w imprezie masowej
  • Ubiór i wyposażenie
 • Zagadnienia prawne – część I
  • Definicja przestępstwa i wykroczenia
  • Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną
  • Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności
  • Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu
  • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
  • Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu
  • Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego
 • Zagadnienia prawne – część II
  • Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
  • Rozpoznawania symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć
 • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
  • Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych
  • Uprawnienia członków służby porządkowej
  • Obowiązki członków służby porządkowej
 • Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej
  • Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej
  • Uprawnienia członków służby informacyjnej
  • Obowiązki członków służby informacyjnej
 • Zadania służb organizatora imprezy masowej
  • Cel zabezpieczenia imprezy masowej
  • Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z: kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,
  • Współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej
 • Wybrane elementu z zakresu psychologii i socjologii
  • Techniki komunikacyjne
  • Psychologia tłumu
  • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym
  • Metody reagowania na konflikt
  • Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej
 • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
  • Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
 • Techniki interwencyjne
  • Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie
   masowej
 • Ćwiczenia praktyczne
  • Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa
  • Odprawa (instruktaż) przed imprezą
  • Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej
  • Specyfika zapewnienia porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej
  • Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej
  • Odprawa (instruktaż) po imprezie
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
  • Zagadnienia ogólne
  • Procedura postępowania w sytuacji wypadku
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń, opatrywanie ran, unieruchomienie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki
  • Praktyczne opatrywanie ran, unieruchomienie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca
 • Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej
  • Plan awaryjny i plan ewakuacyjny

Kompletny program kursu jest dostępny w formie PDF: POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

KADRA

Zajęcia realizowane są przez kadrę dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO w Warszawie, a także przez specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

FORMALNOŚCI I ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia można dokonać w siedzibie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13,
00-225 Warszawa wypełniając formularz zgłoszeniowy lub droga e–mailową: kursy@wsbio.waw.pl przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

OPŁATA ZA SZKOLENIE

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Numer konta bankowego: 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

z dopiskiem: „ Opłata za szkolenie dla kandydatów na członka służby porządkowej i informacyjnej”.

Szkolenie jest obowiązkowe dla kandydatów na członków służb porządkowych
i służb informacyjnych imprezy masowej.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

Organizacja kursu:

HARMONOGRAM KURSU