Bezpieczeństwo wewnętrzne
dwa dni szkoleniowe – 16 godz.
Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 1200 PLN od osoby

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań ochrony infrastruktury w tym infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

Program szkolenia

Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie teoretycznej i praktycznej kształtując umiejętności wykorzystania posiadanej i nabywanej w trakcie kursu wiedzy w zakresie praktycznego rozwiązywania problemów występujących w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. W zależności od specyfiki grupy szkoleniowej (szczebla administracji, specyfiki przedsiębiorców i indywidualnych doświadczeń uczestników) dopuszcza się możliwość modyfikacji programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści bloków tematycznych do szczebla zatrudnienia i kompetencji uczestników kursu. W ramach zajęć, przewidziano dyskusję zagadnień i problemów wskazanych przez uczestników.

Uczestnicy szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla kadr kierowniczych i pracowników w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w strażach, służbach, inspekcjach i u przedsiębiorców, a także członków organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych realizujących zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony mienia i ochrony infrastruktury w tym infrastruktury krytycznej w zakresie zadań Pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej.

Co to jest infrastruktura krytyczna?

Obowiązujące przepisy z ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku w artykule 3. w punkcie 2 określają, że infrastruktura krytyczna to systemy lub wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, służące do sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także przedsiębiorców i instytucji. Infrastruktura krytyczna ma kluczowe dla bezpieczeństwa Państwa znaczenie, ponieważ zapewnia ciągłość działania administracji publicznej i obejmuje między innymi:

  • systemy zaopatrzenia w energię, paliwa i surowce energetyczne,
  • systemy łączności,
  • sieci teleinformatyczne,
  • systemy transportowe,
  • systemy zaopatrzenia w wodę,
  • systemy finansowe,
  • systemy ochrony zdrowia,
  • składy substancji chemicznych oraz rurociągi substancji niebezpiecznych.

Kurs przygotowuje absolwentów do podejmowania działań mających na celu zachowanie integralności infrastruktury krytycznej. Funkcjonalnie obiekty, dzięki którym Państwo zachowuje ciągłość działania administracji publicznej, są niezwykle istotne i ich prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Warto zauważyć także, że ochrona infrastruktury krytycznej jest kluczowa, ponieważ jej prawidłowe funkcjonowanie zapewnia bezpieczeństwo obywateli.

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy, które odpowiedzialne są za usługi kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa. Atak na infrastrukturę krytyczną mógłby prowadzić do zdarzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Państwa. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą podejmować działania mające na celu zapobiegania zagrożeniom, służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji oraz ochrony zdrowia obywateli.

Podczas szkolenia, kursant nabędzie umiejętności służące zapewnieniu ochrony obiektów wchodzących w skład systemów infrastruktury krytycznej, dzięki czemu podniesie swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Ochrona infrastruktury krytycznej jest bardzo złożonym przedsięwzięciem. Wymaga ona współpracy pomiędzy różnymi podmiotami na wielu poziomach. Tylko wspólny wysiłek administracji rządowej, samorządowej oraz właścicieli infrastruktury pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa Państwa, oraz jego infrastruktury krytycznej. Do osiągnięcia tego celu niezbędni są specjaliści, który potrafią też koordynować współpracę między różnymi podmiotami, aby osiągnąć wspólny cel, którym jest zapewnienie minimalnego funkcjonowania gospodarki w czasie kryzysu i zagrożenia.

Trenerzy dedykowani do prowadzenia szkoleń

Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

Miejsce prowadzenia zajęć

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13

REKRUTACJA:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS ONLINE-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

KONTAKT:

Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY ZA KURS NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę kursu/szkolenia

Organizacja

Harmonogram szkolenia < zobacz (link)