4 dni szkoleniowe – 50 godz.
Trwa rekrutacja.
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników.
Cena: 1200 PLN od osoby

CEL KURSU

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinien spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1087 z póź. zm.). Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do wykonywania zadań kierownika ds. bezpieczeństwa.


UCZESTNICY KURSU

Osoby zainteresowane pracą przy imprezach masowych jako Kierownik do spraw bezpieczeństwa. Kurs jest obowiązkowy dla kandydatów na Kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.


KORZYŚCI DLA UCZESNIKÓW KURSU

Osoby kończące kurs będą przygotowane do pełnienia obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa podczas trwania imprez masowych. Zdobędą niezbędną wiedzę do podjęcia odpowiedzialności za ten zakres organizacji imprezy oraz podległych mu członków służby porządkowej i służby informacyjnej. Absolwent kursu będzie znał przepisy dotyczące bezpieczeczeństwa imprez masowych; procedury ewakuacji; zadania, uprawnienia i obowiązki poszczególnych służb na imprezie masowej oraz będzie potrafił zabezpieczyć imprezę pod kątem medycznym, sanitarnym i przeciwpożarowym; rozmieścić służby organizatora na obiekcie w zależności od rodzaju imprezy i charakteru zagrożeń oraz sporządzić dokumentację na potrzeby wydania zezwolenia.


WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, który składa sie z pisemnego tesu wiedzy i części ustnej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, które uprawnia do wykonywania zadań przewidzianych dla kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. (Dz. U. nr 183, poz. 1087 z póź. zm.) – zaświadczenie jest bezterminowe.


PROGRAM KURSU

Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem:

PROGRAM KURSU – KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZACH MASOWYCH


MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl


ORGANIZACJA KURSU

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na ades mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat kursu?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY

Opłatę za kurs należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kursu.