Bezpieczeństwo wewnętrzne
cztery dni szkoleniowe – 50 godz. (lekcyjnych)
Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 1200 PLN od osoby

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy na stanowiskach kierowniczych przy zabezpieczeniu imprez masowych. Ukończenie szkolenia uprawnia do kierowania służbami informacyjnymi i porządkowymi przy zabezpieczeniu imprez masowych.

CEL SZKOLENIA

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinien spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1087 z póź. zm.). Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do wykonywania zadań kierownika ds. bezpieczeństwa.

KORZYŚCI DLA UCZESNIKÓW SZKOLENIA

Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pełnienia obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa podczas trwania imprez masowych. Zdobędą niezbędną wiedzę do podjęcia odpowiedzialności za ten zakres organizacji imprezy oraz podległych mu członków służby porządkowej i służby informacyjnej.

OPIS SZKOLENIA

  • Czas trwania szkolenia wynosi 50 godzin dydaktycznych.
  • Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym obejmującym test wiedzy i część ustną.
  • Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do wykonywania zadań przewidzianych dla kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1087 z póź. zm.) – zaświadczenie jest bezterminowe.

PROGRAM SZKOLENIA – POBIERZ

KADRA

Zajęcia realizowane są przez kadrę dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO w Warszawie, a także przez specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

FORMALNOŚCI I ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia można dokonać w siedzibie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa wypełniając formularz zgłoszeniowy lub drogą e–mailową: kursy@wsbio.waw.pl przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

OPŁATA ZA SZKOLENIE

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoz siedzibą w Warszawie

Numer konta bankowego: 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

z dopiskiem: „ Opłata za szkolenie dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa”.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 22 856 52 06 (wew. 5) lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl

Organizacja kursu:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ