PM 98 Glauberyt
dwa dni szkoleniowe – 16 godz.
Rozpoczęcie kursu: marzec 2023 r.
Cena: 850 PLN od osoby

Cel kursu

Zgodnie z Art. 16. 1. Ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku (Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549, z późn. zm.) osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Uczestnicy kursu:

Osoby starające się o wydanie pozwolenia na broń w szczególności w celach:

 • ochrony osobistej,
 • ochrony osób i mienia,
 • do celów łowieckich,
 • do celów sportowych,
 • do celów rekonstrukcji historycznych,
 • kolekcjonerskich,
 • pamiątkowych,
 • szkoleniowych,
 • realizujących zadania służbowe lub prywatne.

Do kursu przygotowującego na egzamin pozwalający dostać pozwolenie na posiadanie broni mogą przystąpić osoby, które:

 • mają ukończone 21 lat*,
 • nie posiadają zaburzeń psychicznych lub znacznego ograniczenia sprawności psychofizycznej,
 • nie wykazują istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego potwierdzone przez orzeczenie lekarskie,
 • uzyskanie pozwolenia wymaga, aby osoby, które się o nie ubiegają, nie były uzależnione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych,
 • są obywatelami Polski,
 • nie są podejrzane o to, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

*Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, i stowarzyszenia obronnego pozwolenie na broń palną może być wydawane osobie, która ukończyła 18 lat, jednakże tylko do celów sportowych.

Zdanie egzaminu jest konieczne do złożenia wniosku o pozwolenie na broń palną. Podczas składania wniosku potrzebne będą także odpowiednie dokumenty takie jak:

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do posiadania broni palnej,
 • dokument, który potwierdzi uiszczenie opłaty skarbowej,
 • dokument wskazujący na ważny powód chęci do posiadania broni,
 • odpowiednie dokumenty, w zależności od tego gdzie będzie wykorzystywana broń.

Korzyści dla uczestników kursu

W wyniku przygotowań słuchacz kursu uzyska wiedzę i umiejętności teoretyczne oraz praktyczne w zakresie:

 • przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  oraz   przepisów wydanych na jej podstawie;
 • bezpiecznego wykonywania różnego rodzaju strzelań;
 • prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania broni;
 • postępowania z bronią niesprawną w stopniu umożliwiającym dalsze strzelanie;
 • bezpiecznego obchodzenia się z bronią w różnych sytuacjach jej wykorzystywania
  oraz na strzelnicach;
 • klasyfikacji i rozpoznawania broni palnej i amunicji strzeleckiej;
 • potrafi aktywnie działać w małych zespołach, przestrzegając prawa w zakresie stosowania broni w sytuacji zagrożenia, prawidłowo interpretując przesłanki warunkujące użycie broni;
 • potrafi utworzyć miejsce do przechowywania i deponowania broni i amunicji strzeleckiej zgodnie  z Ustawą o broni i amunicji.
 • znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych
  z bronią;

Program kursu przygotowującego do posiadania broni palnej

 • Aktualny stan prawny w zakresie przepisów dotyczących posiadania i używania broni
 • Przepisy ustawy o broni i amunicji
 • Procedura uzyskiwania pozwolenia na broń
 • Teoria strzału
 • Balistyka wewnętrzna oraz zewnętrzna
 • Przeznaczenie, budowa (zespoły i części) broni krótkiej i broni długiej, zasada działania i umiejętność posługiwania się bronią
 • Zajęcia na strzelnicy ze strzelaniem z broni pneumatycznej
 • Przechowywanie, noszenie, przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego
 • Zbywanie, użyczanie, deponowanie broni i amunicji
 • Pozbawianie cech użytkowych broni
 • Regulamin strzelnic, warunki bezpieczeństwa na strzelnicach
 • Udzielanie pierwszej pomocy po postrzeleniu i działaniu paralizatora elektrycznego
 • Nauczanie prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania opracowywanej broni. Zasady postępowanie z bronią niesprawną
 • Czyszczenie i konserwacja oraz przeglądy broni i amunicji
 • Przepisy Kodeksu Karnego związane z przestępstwami popełnionymi przy użyciu broni
 • Przygotowanie do praktycznego obchodzenia się z bronią na strzelnicy i techniki posługiwania się bronią
 • Nauka strzelania na strzelnicy – strzelanie z broni palnej, zgodnie z kryteriami sprawdzianu strzeleckiego

Program jest dostępny także w formacie PDF: ZOBACZ PROGRAM KURSU

Osoba, która chce legitymować się licencją do posiadania broni, musi uzyskać pozwolenie od odpowiedniego Organu Policji.

Trenerzy dedykowani do realizacji szkolenia

Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13

REKRUTACJA:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową

Organizacja kursu:

HARMONOGRAM KURSU

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS ONLINE-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę kursu/szkolenia