2 dni szkoleniowe – 16 godz.
Planowany termin kursu: 15-16 czerwca 2024 r.
Cena: 850 PLN od osoby

CEL SZKOLENIA

Głównym celem prowadzenia szkolenia strzeleckiego jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i fachowego posługiwania się bronią palną oraz przygotowania słuchacza do zdania egzaminu teorycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.


UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie bezpiecznego i fachowego posługiwania się bronią palną, a także dla osób które starają się o wydanie pozwolenia na broń w szczególności w celach:

 • ochrony osobistej;
 • ochrony osób i mienia;
 • do celów sportowych;
 • do celów rekonstrukcji historycznych;
 • kolekcjonerskich;
 • pamiątkowych;
 • szkoleniowych;
 • realizujących zadania służbowe lub prywatne.

KTO MOŻE ZDOBYĆ POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ

Osoba, która chce uzyskać pozwolenie musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 21 lat ( w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej zaświadczenie potwierdzające należność do szkoły, organizacji sportowej, udokumentowane członkostwo Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego, pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);
 • posiadają miejsce stałego pobytu na terytoriu m Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
 • nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych (środka odurzającego);
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;
 • nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezzpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

W wyniku przygotowań słuchacz szkolenia uzyska wiedzę i umiejętności teoretyczne oraz praktyczne w zakresie:

 • znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni (przepisy Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
 • bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju;
 • prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania broni;
 • prawidłowego odbezpieczania danej jednostki broni;
 • postępowania z bronią niesprawną w stopniu umożliwiającym dalsze strzelanie;
 • bezpiecznego obchodzenia się z bronią w różnych sytuacjach jej wykorzystywania oraz na strzelnicach;
 • klasyfikacji i rozpoznawania broni palnej i amunicji strzeleckiej;
 • potrafi aktywnie działać w małych zespołach, przestrzegając prawa w zakresie stosowania broni w sytuacji zagrożenia, prawidłowo interpretując przesłanki warunkujące użycie broni;
 • potrafi utworzyć miejsce do przechowywania i deponowania broni i amunicji strzeleckiej zgodnie z Ustawą o broni i amunicji;
 • znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

 • Aktualny stan prawny w zakresie przepisów dotyczacych posiadania i używania broni;
 • Przepisy ustawy o broni i amunicji;
 • Procedura uzyskiwania pozwolenia na broń;
 • Pojęcie i rozwój broni i amunicji;
 • Teoria strzału;
 • Balistyka wewnętrzna i zewnętrzna;
 • Przeznaczenie, budowa (zespoły i części), zasada działania i umiejętność posługiwania się bronią;
  – 9 mm pistoletem P-64/P-83, Glock 17;
  – 9 mm pistoletem maszynowym PM-98 Glauberyt;
  – 7,62 mm KBK AK 47;
 • Warunki bezpieczeństwa podczas użytkowania w/w broni;
 • Ćwiczenia w prawidłowym rozkładaniu i składaniu, ładowaniu i rozładowywaniu omawianej broni;
 • Postępowanie z bronią niesprawną;
 • Przechowywanie, noszenie, przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego;
 • Zbywanie, użyczenie, deponowanie broni i amunicji;
 • Pozbawienie cech użytkowania broni;
 • Regulamin strzelnic, warunki bezpieczeństwa na strzelnicach;
 • Postępowanie po użyciu broni palnej i paralizatora elektrycznego;
 • Rozwiązywanie testu kontrolnego;

Dzień II

 • Budowa (zespoły i części), przezaczenie, zasada działania i umiejętności posługiwania się bronią;
 • – 9 mm pistoletem Walther P-99, rewolwerem;
  – 7,62 mm karabinkiem KBK AKMS;
  – strzelbą gładkolufową Mossberg;
 • Warunki bezpieczeństwa podczas użytkowania w/w broni;
 • Nauczanie prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania opracowywanej broni;
 • Zasady postępowania z bronią niesprawną;
 • Czyszczenie i konserwacja oraz przeglądy broni i amunicji;
 • Przepisy Kodeksu karnego związane z przestepstwami popełnionymi przy uzyciu broni;
 • Rozwiązywanie testu próbnego;
 • Przygotowanie do praktycznego obchodzenia się z bronią na strzelnicy i techniki posługiwania się bronią;
 • Zajęcia na strzelnicy – strzelanie z broni palnej zgodnie z kryteriami sprawdzianu strzeleckiego.

Program jest dostępny także w formacie PDF: ZOBACZ PROGRAM SZKOLENIA 


MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Klub Strzelecki “COVER”, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl


ORGANIZACJA SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na ades mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.

KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat szkolenia?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY 

Opłatę za szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.