Bezpieczeństwo wewnętrzne
cztery dni szkoleniowe – 50 godz.

Cena: 1500 PLN od osoby

CEL SZKOLENIA:
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa. Świadectwo ukończenia Kursu Detektywistycznego potwierdza przygotowanie teoretyczne w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Od 1 stycznia 2014 r. ukończenie kursu o tej tematyce otwiera drogę do wykonywania wolnego zawodu detektywa. Osoby, które ukończą Kurs Detektywistyczny w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie mogą ubiegać się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy Policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę (na jej pisemny wniosek).

UCZESTNIKAMI SZKOLENIA MOGĄ BYĆ OSOBY, KTÓRE:
– posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– ukończyły 21 lat,
– posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
– mają pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie toczy się przeciwko nim postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nie zostały zwolnione dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
Słuchacze otrzymają szczegółową wiedzę dotyczącą przepisów regulujących wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie całej Unii Europejskiej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2013 poz.1638), a także Ustawa z dnia 6 lipca 2001r o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r Nr 12, poz.110 z późn. zm.) i Rozporządzenie MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2004r. Nr 196,poz.2020 z późn. zm.).
Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2013 poz.1638).

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI SZKOLENIA:
Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU: 

Kurs detektywistyczny – harmonogram zajęć

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13

REKRUTACJA:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę kursu/szkolenia

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2013 poz.1638).