W czasach szybkich zmian zachodzących na rynku pracy wiele osób decyduje się na zmianę zatrudnienia, zdobycie nowych umiejętności, a czasem nawet na przebranżowienie. Wykształcenie, które posiadamy w dalszym ciągu stanowi postument, powinniśmy pamiętać o nieustannym uzupełnianiu i aktualizacji wiedzy. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie oferuje profesjonalne szkolenia w różnych zawodach. Szkolenia dopasowane do potrzeb rynkowych, pozwalają podnieść kwalifikacje, zwiększając konkurencyjność na rynku pracy. Jest to świetna okazja dla osób, które chcą pogodzić edukację z podniesieniem kwalifikacji i pracą zawodową oraz zdobyć nowe umiejętności.

Kursy i szkolenia – dlaczego warto?

Nauka na naszej uczelni to wyjątkowa szansa na to, aby:

  • podnieść poziom wykształcenia;
  • zwiększyć kompetencje w wykonywanym zawodzie;
  • pozyskać nowe kwalifikacje branżowe;
  • uzupełnić wiedzę;
  • dostosować posiadane kompetencje do aktualnych wymagań rynku pracy.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje są zgodne z polskimi regulacjami prawnymi. Oferujemy kursy i szkolenia cieszące się dużą popularnością zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm oraz instytucji. Wśród oferowanych kursów i szkoleń znajdują się wyłącznie te dające możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

Dzięki dydaktykom – praktykom, wyróżniającym się wieloletnim doświadczeniem branżowym w danej dziedzinie, usługi szkoleniowe oferowane przez WSBiO w Warszawie charakteryzują się bardzo wysokim poziomem kształcenia. Nasza oferta jest atrakcyjna i posiada mnóstwo kierunków, cieszących się sporym zainteresowaniem słuchaczy. Oferujemy również materiały szkoleniowe.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów i szkoleń oferowanych przez WSBiO w Warszawie.


Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej WRZESIEŃ 2024 

Kurs przeznaczony jest dla pracowników i kandydatów szeroko pojętego sektora ochrony, a także właścicieli firm ochroniarskich. Osoby kończące kurs zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu pracownika  ochrony.  Kurs uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.  Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez kursanta niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika ochrony. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.


Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanego pracownika ochrony – CZERWIEC 2024

Kurs kierowany jest do osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, które obowiązane są odbyć kurs doskonalący co 5 lat celem utrzymania uprawnień niezbędnych do pracy. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia zgodnie z programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Szkolenie przygotowujące do egzaminu na pozwolenie na broń 15-16 CZERWCA 2024

Szkolenie jest przeznaczone dla osób ubiegajacych się o pozwolenie na broń do celów: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, sportowych, kolekcjonerskich, szkoleniowych oraz dla pracowników ochrony ubiegających sie o dopuszczenie do pracy z bronią. Głównym celem prowadzenia szkolenia strzeleckiego jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i fachowego posługiwania się bronią palną oraz przygotowania słuchacza do zdania egzaminu teorycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Zgłoś się na szkolenie i zwiększ swoją szansę na pozytywny wynik egzaminu!


Kurs na członka służby porządkowej i informacyjnej

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań służby porzadkowej i informacyjnej na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinny spełniać słuzby informacyjne i służby porządkowe. Osoby kończące kurs będą przygotowane do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Zaświadczenie uprawnia do pracy na wszystkich rodzajach imprez masowych, zarówno artystyczno-rozrywkowych, imprezach masowych sportowych, pikników, festynów itp.


Kurs na kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach masowychCZERWIEC 2024 

Kurs kierowany jest do osób, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy na stanowiskach kierowniczych przy zabezpieczeniu imprez masowych. Ukończenie kursu uprawnia do kierowania służbami informacyjnymi i porządkowymi przy zabezpieczeniu imprez masowych. Osoby kończące kurs będą przygotowane do pełnienia obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa podczas trwania imprez masowych. Zdobędą niezbędną wiedzę do podjęcia odpowiedzialności za ten zakres organizacji imprezy oraz podległych mu członków służby porządkowej i służby informacyjne.


 Kurs – Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa – 29-30 CZERWCA 2024 

Celem kursu jest przygotowanie do realizacji audytów w zakresie bezpieczeństwa w aspekcie realizowanej ochrony fizycznej/technicznej w organizacjach stosujących się do Ustawy o ochronie osób i mienia jak i prywatnych. Kurs dostarczy cenne wskazówki poprzez pokazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem. Program będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu audytu.


Kurs – Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów 20-21 LIPCA 2024 NOWOŚĆ!

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy z zakresu ewentualnie istniejących zagrożeń oraz ich analizy. Kursant nabędzie umiejętności potrzebne do poruszania się w zagadnieniach dotyczacych ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną fizyczną. Kursanci poznają konieczność współdziałania pomiędzy osobami zarządzającymi bezpieczeństwem a pracownikami ochrony oraz służbami państwowymi tj. Policja, ABW i inne. Przedstawione zostaną zasady przeprowadzania audytów bezpieczeństwa oraz ich celowość.


Kurs – Podstawy zarządzania zespołami CZERWIEC 2024 NOWOŚĆ!

Celem kursu jest poznanie metod zarządzania małym i dużym zespołem. Uczestnik kursu będzie rozumiał różnicę w sposobach motywowania i zobaczy pozafinansowe możliwości podnoszenia zaangażownia podwładnego. Zostanie również przedstawiony sposób komunikacji z pracownikiem w sytuacjach trudnych.

 


Kurs na specjalistę ds. ochrony danych osobowych RODOCZERWIEC 2024 

Kurs pozwoli poznać obowiązki administratora danych osobowych oraz prawa ochrony danych osobowych. Podczas kursu poruszone zostaną kwestie zmian w zakresie katalogu warunków przetwarzania danych, zasady rzetelności, prawidłowości, ograniczenia celu, minimalizacji, rozliczalności, przejrzystości oraz integralności i poufności. Doskonale zebrane zagadnienia teoretyczne, w połączeniu z praktyką, pozwolą w ciągu trwania kursu na zdobycie i usystematyzowanie niezbędnej wiedzy.


Kurs na specjalistę ds. informacji niejawnych CZERWIEC 2024 

Głównym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań obronnych zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostce organizacyjnej, straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Kurs pozwoli na poznanie postępowania w sytuacjach kiedy osoby nieuprawnione mogły otrzymać dostęp do informacji niejawnych.


Kurs na specjalistę ds. ochrony infrastruktury krytycznej

Głównym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań ochrony infrastruktury w tym infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju.


Kurs na specjalistę bezpieczeństwa osobistego

Kurs przeznaczony dla byłych żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy służb, którzy posiadają już pewien zasób wiedzy wyniesionej ze służby. Przeznaczone też dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w firmach, strukturach samorządowych, kuratoriach i innych i tych, którzy odpowiadają za edukację z dziedziny bezpieczeństwa (szkoły, placówki oświatowe itp.), a także dla wszystkich którzy troszczą się o swoje bezpieczeństwo- grupy szczególnego ryzyka.


Kurs – Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach informatycznych narażonych na różnego rodzaju cyberzagrożenia. Mogą to być osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną danych, pracownicy sztanbów kryzysowych, osoby odpowiedzialne za planowanie oraz przeprowadzanie audytów i kontroli systemów informatycznych w organizacji – audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne, inspektorzy ochrony danych itp.


Szkolenie dla kandydatów na mediatorów sądowych – ONLINE

Szkolenie online obejmuje wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną, którą powinien posiadać każdy kandydat na mediatora sądowego. Ma ono na celu przygotować uczestników do samodzielnego prowadzenia mediacji z zakresu różnych spraw (cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych), jak również umożliwić zdobycie niezbędnych umiejętności w zakresie konstruowania ugód mediacyjnych oraz zarządzania konfliktem. Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu będzie mógł starać się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez każdy Sąd Okręgowy w Polsce.


Szkolenie – Organizacja i zasady ochrony transportów wartości pieniężnych w Polsce

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, których praca ociera się o bezpieczeństwo osobiste podczas transportowania mienia oraz dla osób, które chcą pracować z bronią, transportując różnego rodzaju mienie w tym między innymi wartości pieniężne. Szkolenie jest również dla osób, które studiują na kierunkach związanych z aspektami bezpieczeństwa i chcą powiązać poznane dotychczas zagadnienia w przyszłości zawodowo.


Specjalistyczne szkolenie z kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych

Wykorzystaj szansę poznania siebie !  Oceń swoje predyspozycje i możliwości !  Kształtuj siebie !

Uczestnicząc w szkoleniu poznasz swoje predyspozycje i lepiej poznasz własne wnętrze. Podczas zajęć będziesz mieć możliwość doskonalenia swoich umiejętności z zakresu autoprezentacji, komunikacji, zarządzania stresem. Szkolenie pozwala na uzyskanie lub ulepszenie dotychczasowych umiejętności z zakresu negocjacji. Kurs Warszawa jest właśnie dla Ciebie! W dzisiejszych czasach podnoszenie kwalifikacji jest przepustką do lepszej pracy, wyższego stanowiska, czy realizacji własnych ambicji. Uczestnicząc w szkoleniach z naszej oferty możesz to wszystko osiągnąć!