Projekt ,,Legiony Piłsudskiego w XXI wieku''

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy i Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi 282 087,50 zł, kwota dofinansowania: 273 587,50 zł

Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie 5 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 6 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 30.06.2020 r., przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marsz. J. Piłsudskiego wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundacją Edukacja na NOWO, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 50 osób – uczniów kl. II i wyższych szkól średnich, w tym 25 K, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

– aktywizację społeczną i zawodową,

– poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań

– pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej

Działania w projekcie:

  1. English for Security – Specjalistyczny kurs języka angielskiego poszerzający wiedzę i umiejętności językowe pozwalające przystosować się do wymogów służby w nowoczesnej armii, służbach mundurowych państwa, w instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony – 90 godzin,
  1. Realizacja cyklu 4 szkoleń, łącznie 80 godz. w 3 grupach 16-17 osobowych na temat: Radzenie sobie z konfliktem, Negocjacje, Jak budować trwały i efektywny zespół, Skuteczne przywództwo,
  1. Realizacja działań dydaktycznych w postaci kursów / szkoleń z zakresu kompetencji społeczno-medycznych – Postępowanie w ekstremalnych sytuacjach kryzysowych zagrożenia życia i zdrowia

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

Kontakt:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa
tel. 22 856 52 06 wew. 5
e-mail: projekty@wsbio.waw.pl