Fundusze Europejskie

Projekt ,,Legiony Piłsudskiego w XXI wieku''

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy i Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi 282 087,50 zł, kwota dofinansowania: 273 587,50 zł

Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie 5 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 6 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 30.06.2020 r., przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marsz. J. Piłsudskiego wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundacją Edukacja na NOWO, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół średnich, zainteresowani udziałem w dodatkowych zajęciach służących rozwijaniu wśród ich uczestników kompetencji pozwalających na:

– aktywizację społeczną i zawodową,

– poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,

– pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Działania w projekcie:

Uczestnik wybiera udział co najmniej w 1 z poniższych ścieżek:

  1. English for Security – Specjalistyczny kurs języka angielskiego poszerzający wiedzę i umiejętności językowe pozwalające przystosować się do wymogów służby w nowoczesnej armii, służbach mundurowych państwa, w instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony – 90 godzin,
  2. Pakiet szkoleń z zakresu kompetencji miękkich oraz społeczno-medycznych:
    a. Realizacja cyklu 4 szkoleń, łącznie 80 godz., o następującej tematyce: Radzenie sobie z konfliktem, Negocjacje, Jak budować trwały i efektywny zespół, Skuteczne przywództwo,
    b. Realizacja działań dydaktycznych w postaci szkolenia pn: Postępowanie w ekstremalnych sytuacjach kryzysowych zagrożenia życia i zdrowia.

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

Materiały do pobrania dotyczące projektu “Legiony Piłsudskiego w XXI wieku”

Jak budować trwały i efektywny zespół _LP – materiały

Negocjacje _LP – materiały

Radzenie sobie z konfliktem _LP- materiały

Skuteczne przywództwo _LP – materiały