Profesjonalna ochrona

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy i Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi 470 975,00 zł, kwota dofinansowania: 456 775,00 zł
Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie 5 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 8 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w ramach uniwersytetu drugiego wieku, przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy i Fundację Edukacja na NOWO. dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 50 osób – uczniów klas II i wyższych szkół średnich , służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: aktywizację społeczną i zawodową: poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 50 osób, w tym 10 kobiet, którzy zatrudnieni są w służbach mundurowych i sektorze ochrony, w wieku 18 do 60 lat oraz do osób bez kwalifikacji zawodowych i prawa do wykonywania zawodu, w tym bezrobotnych pragnących zdobyć nowe umiejętności umożliwiające podjęcie pracy, do osób bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz do pracowników niższego szczebla w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, ochrony i obronności

Działania w projekcie:

  • Kurs/szkolenia językowe
    – ENGLISH FOR SECURITY – kurs języka angielskiego z elementami języka specjalistycznego, nastawiony na komunikację, zakończony egzaminem TOEIC – 90 godzin lekcyjnych
  • Kursy/szkolenia
    Radzenie sobie z konfliktem, Negocjacje, Jak budowa trwały i efektywny zespół, Skuteczne przywództwo, Postępowanie w ekstremalnych sytuacjach kryzysowych zagrożenia życia i zdrowia, Specjalista ds. bezpieczeństwa, Profesjonalny ochroniarz, Świadomość danych osobowych
  • Szkolenia zawodowe i kurs operatora bezzałogowych statków powietrznych (drony)

Zgłoszenie do udziału w projekcie: