Fundusze Europejskie

Profesjonalna ochrona

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy i Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi 470 975,00 zł, kwota dofinansowania: 456 775,00 zł
Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie 5 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 8 działań dydaktycznych w postaci kursów / szkoleń w ramach uniwersytetu drugiego wieku, przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marsz. J. Piłsudskiego wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princenton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundacją Edukacja na NOWO, skierowanych do grupy 50 osób w wieku produkcyjnym (18-60 lat) związanych z sektorem ochrony, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, a także rozwój zainteresowań i pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 50 osób, w tym 10 kobiet, którzy zatrudnieni są w służbach mundurowych i sektorze ochrony, w wieku 18 do 60 lat oraz do osób bez kwalifikacji zawodowych i prawa do wykonywania zawodu, w tym bezrobotnych pragnących zdobyć nowe umiejętności umożliwiające podjęcie pracy, do osób bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz do pracowników niższego szczebla w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, ochrony i obronności

Działania w projekcie:

1.Princeton Language Academy


Specjalistyczny kurs języka angielskiego poszerzający wiedzę i umiejętności językowe pozwalające przystosować się do wymogów służby w nowoczesnej armii, służbach mundurowych, w instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony.

Celem kursu jest zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu języka ogólnego na poziomach A1-C1, zapoznanie ze słownictwem specjalistycznym oraz kształcenie inteligencji językowej, technik i praktycznych umiejętności ułatwiających zdanie egzaminu TOEIC.


2.Edukacja na NOWO


Realizacja cyklu 4 szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, łącznie 88 godzin:

Radzenie sobie  konfliktem – 16 godzin

 • Czym jest konfikt?
 • Rodzaje konfliktów.
 • Wywieranie wpływu.
 • Sposoby radzenia sobie z konfliktem.
 • Style reakcji w sytuacjach konfliktowych.

Negocjacje – 16 godzin

 • Skuteczna komunikacja.
 • Mediacje i negocjacje – podobieństwa i różnice.
 • Podstawy negocjacji w praktyce.
 • Warsztat z elementami wykładu.

Jak budować trwały i efektywny zespół – 24 godziny

 • Skuteczna komunikacja w oparciu o style myślenia i style działania (BADANIE GALLUPA)
 • Rozwój kompetencji w zakresie pracy w zespole przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii w budowaniu umiejętności identyfikacji potrzeb                                                i zasobów oraz skutecznej komunikacji w oparciu o NVC.

Skuteczne przywództwo – 32 godziny

 • Rodzaje, istota i podstawy przywództwa, ze szczególnym uwzględnieniem przywództwa sytuacyjnego.
 • Poznawanie własnych zasobów i kompetencji oraz preferowanych stylów przywództwa.

3.Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony


Realizacja cyklu 5 szkoleń z zakresu kompetencji społeczno-medycznych, łącznie 68 godzin:

1.Postępowanie w ekstremalnych sytuacjach kryzysowych zagrożenia życia i zdrowia 6 godzin

2.Świadomość danych osobowych 8 godzin

Do wyboru:

3.Specjalista ds. bezpieczeństwa 54 godziny

lub

3.Profesjonalny ochroniarz 54 godziny

4.Szkolenie DRON – przygotowujące do uzyskania uprawnień operatora bezzałogowego statku powietrznego wraz z egzaminem – 20 godzin:

Część teoretyczna – 15 godzin:

 • Prawo lotnicze – 3 godziny
 • Człowiek jako operator UAV, możliwości i ograniczenia – 1 godzina
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne – 6 godzin
 • Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku – 3 godziny
 • Obsługa, budowa, działanie systemów i podzespołów BSP – 2 godziny

Część praktyczna: 5 godzin

 • Przygotowanie do lotu. Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego – 1 godzina
 • Obsługa naziemna i ocena zdatności BSP do lotu – 1 godzina
 • Wykonywanie lotów w warunkach VLOS – 1 godzina
 • Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych – 1 godzina
 • Sytuacje niebezpieczne, ćwiczenia praktyczne – 1 godzina

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

Kontakt:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa
tel. 22 856 52 06 wew. 5
e-mail: kursy@wsbio.waw.pl