2 dni szkoleniowe – 16 godz.
Trwa rekrutacja.
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 1200 PLN od osoby

CEL KURSU

Głównym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań obronnych zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostce organizacyjnej, straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia kursu są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.


OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH SZKOLENIE – UCZESTNICY KURSU

Kurs przeznaczone jest dla:

  • kadr kierowniczych (np. kierownika jednostki organizacyjnej) i pracowników w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w strażach, służbach, inspekcjach i u przedsiębiorców;
  • członków organizacji pozarządowych;
  • przedsiębiorców;
  • innych zainteresowanych osób realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji w obszarze zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Kurs pozwoli na poznanie postępowania w sytuacjach kiedy osoby nieuprawnione mogły otrzymać dostęp do informacji niejawnych.


PROGRAM KURSU Z ZAKRESU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie teoretycznej i praktycznej, kształtując umiejętności wykorzystania posiadanej i nabywanej w trakcie kursu wiedzy w zakresie praktycznego rozwiązywania problemów występujących w obszarze przygotowań obronnych. W zależności od specyfiki grupy szkoleniowej (szczebla administracji, specyfiki przedsiębiorców i indywidualnych doświadczeń uczestników) dopuszcza się możliwość modyfikacji programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści bloków tematycznych do szczebla zatrudnienia i kompetencji uczestników. W ramach zajęć przewidziano dyskusję zagadnień i problemów wskazanych przez uczestników. Odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych, wśród osób zatrudnionych.


MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Zakroczymska 13.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl


ORGANIZACJA KURSU

HARMONOGRAM KURSU


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na ades mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat kursu?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY 

Opłatę za kurs należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kursu.