Bezpieczeństwo wewnętrzne
16 godz. – 2 dni szkoleniowe
Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 1200 PLN od osoby

CEL SZKOLENIA:

1. Poznanie przepisów regulujących kwestie ochrony danych osobowych i podstawowych pojęć.
2. Poznanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz funkcje w systemie ochrony danych osobowych.
3. Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Skutki bezprawnego udostępnienia danych osobowych.
5. Zapoznanie się z prawami osób, których dane są przetwarzane.
6. Przybliżenie zasad klasyfikacji danych oraz zabezpieczenia danych osobowych i rejestracji zbiorów.
7. Omówienie zmian w przepisach, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje, że administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek prowadzenia odpowiednio rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.  Kurs pozwoli poznać obowiązki administratora danych osobowych, oraz prawa ochrony danych osobowych. Połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi przykładami. Uczestnicy kursu otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe.
Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z obecnie obowiązującym prawem (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych). Podczas kursu omówione zostaną również postanowieniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR).
GDPR (General Data Protection Regulation) zwane również „RODO” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Rozporządzenie to zaczyna obowiązywać bezpośrednio w krajach członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Jest kompleksową regulacją, która istotnie zmienia zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i stwarza nowe zasady dla ochrony danych osobowych. Podczas kursu omówione zostaną cele, jakie przyświecały twórcom rozporządzenia oraz wskazanie zmian od strony prawnej i bezpieczeństwa danych – zmian, które będą miały praktyczne znaczenie dla prowadzonej przez Państwa działalności.
Podczas kursu poruszone zostaną kwestie zmian w zakresie katalogu warunków przetwarzania danych, zasady rzetelności, prawidłowości, ograniczenia celu, minimalizacji, rozliczalności, przejrzystości oraz integralności i poufności. Doskonale zebrane zagadnienia teoretyczne, w połączeniu z praktyką, pozwolą w ciągu trwania kursu na zdobycie i usystematyzowanie niezbędnej wiedzy.

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA:

  • kadr kierowniczych i pracowników w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w strażach, służbach, inspekcjach i u przedsiębiorców,
  • członków organizacji pozarządowych
  • innych zainteresowanych osób realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji w obszarze danych osobowych,
  • do osób zamierzających pełnić funkcję inspektora ochrony danych
  • osobom zainteresowanym praktycznemu wdrażaniu RODO w firmach i instytucjach
  • Szkolenie RODO (kurs IOD) skierowane jest to wszystkich zainteresowanych pracą na stanowisku Inspektor ochrony danych.

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI SZKOLENIA:
Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony (m.in. nabytym w trakcie pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji i Sił Zbrojnych). Osoby z doświadczeniem w roli inspektora ochrony danych osobowych, przekażą  w przystępny sposób informacje o sprawowaniu funkcji IOD, oraz przedstawią praktyczne case study.

Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie teoretycznej i praktycznej kształtując umiejętności wykorzystania posiadanej i nabywanej w trakcie kursu wiedzy w zakresie praktycznego rozwiązywania problemów występujących w obszarze przygotowań obronnych. W zależności od specyfiki grupy szkoleniowej (szczebla administracji, specyfiki przedsiębiorców i indywidualnych doświadczeń uczestników) dopuszcza się możliwość modyfikacji programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści bloków tematycznych do szczebla zatrudnienia i kompetencji uczestników kursu. W ramach zajęć przewidziano dyskusję zagadnień i problemów wskazanych przez uczestników.
Na kurs prowadzony jest nabór ciągły, a warunkiem uruchomienia edycji kursu jest zgłoszenie się co najmniej 5 osób.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Szkolenie RODO Warszawa 2020 realizowane jest przez Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13.

Zapraszamy do sprawdzenia terminarzu kursu RODO Warszawa 2020.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową. Użytkownik przystępujący do kursu oraz kończąc go otrzymuje imienny certyfikat, potwierdzający swoją wiedzę z zakresu pełnienia funkcji inspektora ochrony.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS ONLINE-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Kurs Online

W celu zgłoszenia się na kurs RODO Warszawa prowadzony w trybie online prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując nazwę kursu/szkolenia

Organizacja

Harmonogram szkolenia < zobacz (link)