Przedłużamy rekrutację na studia podyplomowe do 31 października 2022 r.

>>>Zarządzenie Rektora w sprawie przedłużenia rekrutacji w roku akademickim 2022/2023<<<

Niepubliczna Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oferuje atrakcyjne podyplomowe studia dla osób, które posiadają już wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

Należy pamiętać, że podyplomowe studia nie muszą być w żaden sposób powiązane z formalnym wykształceniem kandydata. Wystarczy, aby kandydat ubiegający się o status studenta przedstawił przede wszystkim dyplom ukończenia studiów I stopnia (inżynier lub licencjat) lub II stopnia (studia magisterskie). Studia podyplomowe na naszej uczelni to doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji oraz zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy. Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje oraz zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. Student, który ukończy studia podyplomowe na WSBiO, otrzyma stosowne świadectwo.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie naszym studentom najwyższej jakości wiedzy z zakresu ochrony informacji, BHP oraz ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki obecności wysoko wykwalifikowanej kadry, która posiada bogatą wiedzę ekspercką oraz praktyczne doświadczenie. Zajęcia prowadzone są nie tylko w tradycyjny sposób, ale także z wykorzystaniem współczesnych możliwości prowadzenia zajęć. Większość zajęć jest prowadzona w sposób zdalny, a około 25% zajęć odbywa się stacjonarnie podczas weekendów.

Kierunki kształcenia na studiach podyplomowych

Na WSBiO w Warszawie kształcimy studentów na kilku istotnych kierunkach z punktu widzenia szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Program studiów podyplomowych na naszej uczelni bierze pod uwagę aktualne wymagania stawiane przez rynek pracy oraz potrzeby studentów, którym przede wszystkim zależy na doskonaleniu swoich umiejętności oraz pogłębianiu wiedzy. Ukończone przez absolwenta podyplomowe studia na naszej uczelni pozwolą znaleźć zatrudnienie w wielu gałęziach gospodarki.

Studia adresowane do wszystkich zainteresowanych ogólnie rozumianym bezpieczeństwem oraz do osób, które wiążą swoją przyszłość z problematyką BHP. Do grup szczególnie zainteresowanych tymi studiami należą pracownicy instytucji państwowych, pracownicy pomocy przedmedycznej oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Osoba, która ukończy ten kierunek, będzie gotowa na organizację oraz realizację przedsięwzięć związanych z ochroną danych osobowych, oraz bezpieczeństwem informacji niejawnych. Studia podyplomowe niestacjonarne z zakresu ochrony informacji wyposażą studentów w umiejętność gromadzenia i wartościowania danych. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji samorządowej i rządowej. Studia podyplomowe oferują możliwość zatrudnienia m.in. na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz kierowników kancelarii tajnych.

Studia oferują wyposażenie studenta w umiejętności niezbędne do pracowania w sferze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa powszechnego. Student nabędzie informacje niezbędne do ochrony ludności i obrony cywilnej. Celem tego kierunku jest przygotowanie do zarządzania w sytuacji wystąpienia zagrożenia na poszczególnych poziomach. Program studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa kierowany jest głównie do pracowników instytucji rządowych, pracowników służb mundurowych, wolontariuszy służb mundurowych oraz wszelkich innych osób pośrednio lub bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem.

Studia podyplomowe kierowane do osób pełniących funkcję managera średniego lub wysokiego szczebla w służbach ochrony takich jak Straż Graniczna, Policja, ABW, czy Służba Więzienna. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie audytu ochrony w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Absolwent potrafi także zarządzać audytem bezpieczeństwa, dzięki umiejętności przekazania wiedzy ze wspomnianego zakresu.

Trwające rok podyplomowe studia w trybie niestacjonarnym, podczas których student zaznajomi się z funkcjonowaniem systemu ochrony i jego wszystkimi elementami, które zapewniają jego poprawne działanie. Studia na tym kierunku pozwolą na właściwe przygotowanie kadry kierowniczej zarządczej dla komercyjnych podmiotów w zakresie zarządzania ochroną lotnictwa cywilnego.

Podyplomowe studia z zakresu bezpieczeństwa w transporcie drogowym zapewnią absolwentowi kompleksową wiedzę specjalistyczną niezbędną do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w dziedzinie transportu drogowego. Adresatami tych studiów są przede wszystkim osoby pośrednio lub bezpośrednio związane z transportem lądowym, a także prawnicy, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę w tej konkretnej dziedzinie.

Zasady rekrutacji

Niezbędne dokumenty do rekrutacji na oferowane przez WSBiO studia podyplomowe:

  • formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
  • aktualna fotografia twarzy spełniająca takie same wymogi, jak podczas wydawania dowodu osobistego,
  • dowód jednorazowej wpłaty (wpisowe),
  • kserokopia dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych,
  • w przypadku skierowania przez instytucję zewnętrzną wymagane jest także skierowanie z określoną kwotą dofinansowania, adresem, numerem NIP oraz upoważnieniem do wystawienia przez Uczelnię faktury proforma.