Wydawnictwo Naukowe WSBiO
Kwartalnik Naukowy WSBiO „Bezpieczeństwo i Ochrona”

Z pewnym opóźnieniem spowodowanym zmianami organizacyjnymi, programowymi i kadrowymi w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wznawiamy prace nad kolejnymi numerami Kwartalnika Naukowego WSBiO „Bezpieczeństwo i Ochrona”. Mamy nadzieję, że ich tematyka będzie cieszyć się co najmniej takim samym zainteresowaniem, jak poprzednich.

Czekamy na teksty artykułów, recenzji i sprawozdań oraz wszelkiego rodzaju uwagi do formuły naszego Kwartalnika. 
To dzięki aktywności i wiedzy Szanownych Czytelników będzie on mógł się rozwijać i wzbogacać, a także zaspokajać istniejące i przyszłe potrzeby zainteresowanych środowisk. Zapraszamy również do nawiązywania i utrzymywania osobistych kontaktów z naszą Uczelnią, w tym Radą Naukową i zespołem redakcyjnym.

Mamy nadzieję, że Kwartalnik stanie się niezależnym forum debaty o najważniejszych problemach dotyczących bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Adresatami pisma są nie tylko specjaliści i doświadczeni praktycy (funkcjonariusze ABW, BOR, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, żołnierze Sił Zbrojnych RP itd.), ale także wszyscy zainteresowani szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa, w tym studenci różnych kierunków nauk społecznych. Dlatego obok artykułów specjalistycznych zamieszczać zamierzamy teksty popularnonaukowe, wspomagające proces dydaktyczny. Na straży odpowiedniego poziomu merytorycznego stoi Rada Naukowa złożona z wybitnych specjalistów w omawianej dziedzinie.

Problematyka bezpieczeństwa i ochrony jest z konieczności obszarem interdyscyplinarnych studiów i badań. Takie zatem jest i będzie nasze pismo. W szczególności zamierzamy publikować teksty z zakresu nauk prawnych (zwłaszcza: kryminalistyka, kryminologia, prawo karne, prawo administracyjne, teoria państwa i prawa), nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, socjologii, politologii i psychologii. Katalog ten nie zamyka pola problemowego będącego obszarem zainteresowań naszej Uczelni.

W wielu numerach znajdą się wywiady naukowe z doświadczonymi specjalistami, na co dzień zmagającymi się z problemem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku lub z naukowcami, ekspertami specjalizującymi się w interesującej nas problematyce. Formuła wywiadu naukowego – niezbyt częsta na polskim rynku czasopism – pozwoli na pogłębione i pozbawione publicystycznej doraźności zmierzenie się z różnorodnymi problemami teorii i praktyki. Postaramy się także na bieżąco monitorować rynek wydawniczy i recenzować pozycje godne lektury oraz zdawać sprawę z interesujących konferencji i szkoleń.

Zapraszamy do aktywnej współpracy wszystkich zainteresowanych i podejmujących problematykę porządku publicznego, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony osób i mienia. Mamy nadzieję, że dzięki naszej aktywności zwiększy się świadomość społeczeństwa w tej dziedzinie, w tym świadomość realnych zagrożeń, i dzięki temu nasze wspólne bezpieczeństwo.

Redaktor Naczelny

Wymagania dotyczące tekstów artykułów

 

Adres redakcji:
Wydawnictwo Naukowe WSBiO

ul. gen. J. Zajączka 7
01-518 Warszawa
tel. (22) 856 – 52 – 06
e-mail: wydawnictwo@wsbio.waw.pl