REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Informujemy, iż od dnia 04 grudnia 2023r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na semestr letni w roku akademickim 2023/2024
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 w Warszawie
od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30 w pokoju nr. 4
w soboty w godz. 8:30 – 15:30 w pokoju nr. 6
Rekrutacja zakończy się 29 lutego 2024r.


TEN KIERUNEK REALIZUJESZ W FORMIE ONLINEmożesz studiować bez wychodzenia z domu!

Nasze studia podyplomowe BHP Warszawa dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Nie musisz rezygnować z wymarzonych studiów tylko ze względu na uciążliwe, czasochłonne i kosztowne dojazdy!

To, że mieszkasz dalego od uczelni, nie stanowi żadnej bariery, bo nie tylko zrealizujesz zdalnie program studiów, ale też nie stracisz przy tym tego, co bardzo ważne podczas studiów – czyli aktywnego kontaktu ze społecznością akademicką, z którą będziesz się regularnie spotykać za pośrednictwem patformy CISCO WEBEX.


CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

studia bhp warszawa bezpieczeństwo i higiena pracy

Główny celem studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP, specjalistów BHP w zakładach pracy)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – kończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).


ADRESACI STUDIÓW

Program studiów podyplomowych adresowany jest do:

 • absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich;
 • pracowników administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

higiena pracy bezpieczeństwoStudia podyplomowe pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do podjęcia  pracy na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentom  uprawnienia do samodzielnego kierowania działami oraz wdrażania zagadnień BHP  w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Wiedza: Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
w głównych jej obszarach: ergonomii – w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy, prawa pracy, dokumentacji BHP (wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych, ochroną przeciwpożarową) zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym oraz elementów psychologii pracy, jakie wymagają współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

Umiejętności: Absolwent będzie posiadał umiejętności prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (procedury prawne związane z wypadkami  w pracy). Absolwent nabędzie również umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych oraz technicznego przeprowadzenia zdalnego szkolenia.

Kompetencje: Absolwent nabędzie kompetencje budowania relacji interpersonalnych. Dostrzega potrzebę uczenia się przez całe życie
w kontekście podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz w odniesieniu do zagadnień prawa pracy i zagadnień prawnych bhp oraz dostrzega potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego.


PROGRAM STUDIÓW

Pro­gram stu­diów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”  obej­mu­je za­kres wie­dzy ukie­run­ko­wa­ny na prak­tycz­ne przygotowanie do zawodu starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, (warunek: co najmniej jeden roku stażu pracy w służbie BHP),starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej trzy lata stażu pracy w służbie BHP) oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej pięć lat stażu pracy w służbie BHP).

Program studiów ma na celu praktyczne zapoznanie słuchaczy z organizacją i  metodyką szkolenia oraz popularyzacją bezpieczeństwa pracy – Trening kompetencji (doskonalenie umiejętności).

W programie studiów: 

 • Prawna ochrona pracy;
 • Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy;
 • Ergonomia –  w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy;
 • Systemy i struktury ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy;
 • Zarzadzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym. Wymagania zdrowotne wobec pracowników;
 • Zagrożenia związane z pożarem, wybuchem i awariami chemicznymi;
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy;
 • Podstwy tworzenia prezentacji mulitimedialnych;
 • Zdalne metody prowadzenia szkoleń  – organizacja i narzedzia;
 • Prawodawstwo, teoria i praktyka bezpieczeństwa eksploatacji urzadzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w energetyce;
 • Dokumentacja BHP. Wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – Dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych;
 • Zastosowanie technologii informatycznych w zarzadzaniu bezpieczeństwe;
 • Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy. Trening kompetencji;
 • Analiza zagrożeń na stanowisku pracy. Minimalne wymogi dotyczace budynków, pomieszczeń i urzadzeń socjalnych, pomieszczeń pracy;
 • Czynniki środowiska pracy – niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe;
 • Środki ochrony indywidualnej – rodzaje, dobór, przydział;
 • Prawodawstwo, teoria i praktyka bezpieczeństwa eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wykorzystujących energie odnawialne;
 • Konwencje i dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa pracy.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa.

Absolwent studiów podyplomowych: „Zarządzanie Bezpieczeństwem  i Higieną Pracy” otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwai Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie opracowane zgodniez wytycznymi treści Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791);
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom studiów podyplomowych: „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” na zrealizowanie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika. Studia podyplomowe pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do podjęcia twórczej pracy zawodowej na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.


ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia realizowane są w tybie ONLINE (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele) za pośrednictwem platformy CISCO WEBEX. Zajęcia w trybie online odbywają się według ustalonego harmonogramu – wystarczy więc, że będziesz je realizować w odpowiednich terminach i brać czynny udział w zajęciach, niezależnie od miejsca, w którym jesteś.

W trakcie nauki wykorzystujesz również specjalnie przygotowane materiały dostępne na platformie e-learningowej MOODLE – materiały dydaktyczne, nagrania wideo opracowane przez naszych praktyków i specjalistów.

Do realizacji kształcenia na odległość niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

Studia trwaja dwa semestry – od 1 marca 2024r. do 28 lutego 2025r.

Egzamin końcowy odbywa się w siedzibie Uczelni.

Dlaczego Warto wybrać studia ONLINE?

 • studiujesz w dowolnym miejscu na świecie;
 • kwalifikacje uzyskane online są takie same jak po studiach stacjonarnych;
 • oszczędzasz na kosztach dojazdu;
 • zyskujesz dodatkowy czas dla bliskich oraz przestrzeń na rozwój swoich pasji czy zainteresowań.

ZASADY REKRUTACJI

Słuchaczami studiów mogą być osoby po ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe);
 • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Data rozpoczęcia rekrutacji: 04.12.2023r.       
Data zakończenia rekrutacji: 29.02.2024r.


OPŁATY

1.Wpisowe – 300 zł. (płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów).
W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów podyplomowych opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

2. Czesne:
Opłata jednorazowa:  4400 zł. 
Opłata semestralna: 2300 zł. 
Opłata ratalna (osiem rat): 600 zł.

Studentom i absolwentom WSBiO przysługuje zniżka na czesnym w wysokości – 15% rocznego czesnego.                                     

Tabele opłat na czesne w roku akademickim 2023/2024 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586                                         
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko, rodzaj wpłaty (wpisowe lub czesne), nazwę kierunku studiów.


INFORMACJA O NIEKTÓRYCH FORMACH FINANSOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kandydaci na studia podyplomowe mogą korzystać z finansowania nauki przez:

 • Zakład Pracy – pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia pracownika w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • Urząd Pracy – z dofinansowania skorzystać może osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy, spełniająca określone warunki, osoba poszukująca pracy, osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Potrzebujesz więcej informacji na temat studiów Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?

Czekamy na Twoje pytania:

tel. 22 856 52 06 wew. 1
e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl
e-mail: sekretariat@wsbio.waw.pl