I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

studia bhp warszawa

Główny celem studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP, specjalistów BHP w zakładach pracy)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).

II. Program studiów

Pro­gram stu­diów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”  obej­mu­je za­kres wie­dzy ukie­run­ko­wa­ny na prak­tycz­ne przygotowanie do zawodu starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,(warunek: co najmniej jeden roku stażu pracy w służbie BHP),starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej trzy lata stażu pracy w służbie BHP) oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej pięć lat stażu pracy w służbie BHP).

Program studiów ma na celu praktyczne zapoznanie słuchaczy z organizacją i  metodyką szkolenia oraz popularyzacją bezpieczeństwa pracy – Trening kompetencji (doskonalenie umiejętności).

Przykładowe przedmioty:

 • Prawna ochrona pracy,
 • Ergonomia –  w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy,
 • Dokumentacja BHP. Wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – Dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych,
 • Systemy i struktury ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy,
 • Analiza zagrożeń na stanowisku pracy,
 • podniesienie kwalifikacji osób pracujących w sektorze BHPWymagania zdrowotne wobec pracowników,
 • Prawodawstwo, teoria i praktyka bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w energetyce,
 • Czynniki środowiska pracy – niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.bezpieczeństwo i higiena pracy

 

III. Kierownik / Kadra dydaktyczna Studiów Podyplomowych

Kierownik studiów podyplomowych – ZBiHP – dr inż. W. Rycerski (kliknąć w opis)

IV. Zasady rekrutacji

Słuchaczami studiów mogą być osoby po ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia (niezależnie od kierunku ukończonych studiów).

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe);
 • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (datą decydującą o kolejności zgłoszeń jest data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane
w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną o terminie rozpoczęcia zajęć.

V. Organizacja oraz charakterystyka studiów podyplomowych

Studia prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Około 40% zajęć  prowadzonych jest w systemie zdalnym, pozostałe 60% (stacjonarne). Zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

 

 

 

System zdalny:

Studia w 40% realizowane są w systemie e-learningowym na platformie e-learningowej Moodle WSBiO oraz za pośrednictwem strony Cisco Webex Meetings.

 

Data rozpoczęcia rekrutacji: 05.05.2022r.
Data zakończenia rekrutacji: 30.09.2022r.

Rodzaj studiów: studia podyplomowe
Klasyfikacja ISCED: 1022
Dziedzina nauki: nauki społeczne
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry (34 ECTS)
Organizacja studiów: program studiów obejmuje 190 godzin
Okres trwania studiów: od 1 października 2022r. do 30 czerwca 2023r.
Miejsce rekrutacji:

 

Siedziba Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa, pokój nr 6

VI. Warunki ukończenia studiów

Studia podyplomowe kończą się ustnym egzaminem końcowym, w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Absolwent studiów podyplomowych: „Zarządzanie Bezpieczeństwem  i Higieną Pracy” otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
  i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie opracowane zgodnie
  z wytycznymi treści Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września
  2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom studiów podyplomowych: „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” na zrealizowanie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika. Studia podyplomowe pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do podjęcia twórczej pracy zawodowej na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

VII. Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do podjęcia  pracy na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentom  uprawnienia do samodzielnego kierowania działami oraz wdrażania zagadnień BHP  w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Wiedza: Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w głównych jej obszarach: ergonomii – w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy, prawa pracy, dokumentacji BHP (wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych, ochroną przeciwpożarową) zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym oraz elementów psychologii pracy, jakie wymagają współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

Umiejętności: Absolwent będzie posiadał umiejętności prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (procedury prawne związane z wypadkami  w pracy). Absolwent nabędzie również  umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych oraz technicznego przeprowadzenia zdalnego szkolenia.

Kompetencje: Absolwent nabędzie kompetencje budowania relacji interpersonalnych. Dostrzega potrzebę uczenia się przez całe życie w kontekście podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz w odniesieniu do zagadnień prawa pracy i zagadnień prawnych bhp oraz dostrzega potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego.

VIII. Zasady odpłatności

 • Opłata za naukę składa się z:
 1. Opłaty wpisowej na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego – 300 zł.

Płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów na konto Uczelni.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów podyplomowych opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

 • Czesnego
 • Opłata za całość studiów wynosi:  4000 zł. (płatne do 10 dnia pierwszego miesiąca nauki).
 • Opłata semestralna: 2 x 2100 zł. (płatne do 10 dnia pierwszego miesiąca semestru).
 • Opłata ratalna: 10 x 440 zł. (płatne do 10 dnia każdego miesiąca).

Studentom i absolwentom WSBiO przysługuje zniżka na czesnym w wysokości – 15% rocznego czesnego.

Zniżka będzie kalkulowana od pełnej kwoty czesnego, bez względu na to czy uregulowanie czesnego będzie odbywać się jednorazowo czy ratalnie.

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule płatności należy wpisać: Imię i nazwisko, wpisowe lub czesne, nazwę studiów podyplomowych.

 

dofinansowanie do studiów 

Jeśli zainteresował  Cię kierunek studiów podyplomowych: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”  napisz lub zadzwoń do nas:

adres e-mail:rekrutacja@wsbio.waw.pl , tel. 22 856 52 06


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe:  „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (do pobrania poniżej)

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe