Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Przedłużamy rekrutację do 31 październnika 2022 r.

>>>Zarządzenie Rektora w sprawie przedłużenia rekrutacji w roku akademickim 2022/2023<<<

Promocja “Wpisowe 0 zł” dla kandydatów na studia I i II stopnia rekrutujących się w okresie od 01.10.2022 r. do 15.10.2022 r.

>>>Zarządzenie Kanclerza w sprawie zwolnienia z opłaty wpisowej dla kandydatów I i II stopnia rekrutujących się w okresie od 01.10.2022 r. do 15.10.2022 r.<<<

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy na studia I stopnia,
2. zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm,
3. kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
4. fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD.

Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

5. dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 300 zł.  

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

6. dowód wpłaty za legitymację – 22 zł.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów po 15.08.2022 r. opłata za legitymację nie podlega zwrotowi.

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 13
numer konta:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko, stopień studiów (licencjackie), rodzaj wpłaty (wpisowe, legitymacja, czesne).

Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach.

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 

Informujemy, że dnia 05 maja 2022 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na semestr letni
(Rok akademicki 2022/2023).
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa, pokój nr 4,
w godz. 8:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, 8:30 – 15:30 w soboty, pokój nr 6.
Rekrutacja zakończy się 31 października 2022 r.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Przedłużamy rekrutację do 31 październnika 2022 r.

>>>Zarządzenie Rektora w sprawie przedłużenia rekrutacji w roku akademickim 2022/2023<<<

Promocja “Wpisowe 0 zł” dla kandydatów na studia I i II stopnia rekrutujących się w okresie od 01.10.2022 r. do 15.10.2022 r.

>>>Zarządzenie Kanclerza w sprawie zwolnienia z opłaty wpisowej dla kandydatów I i II stopnia rekrutujących się w okresie od 01.10.2022 r. do 15.10.2022 r.<<<

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy na studia II stopnia,
2. zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm,
3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów, w tym i suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
4. fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD.

Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

5. dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 300 zł.  

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

6. dowód wpłaty za legitymację – 22 zł.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów po 15.08.2022 r. opłata za legitymację nie podlega zwrotowi.

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 13
numer konta:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko, stopień studiów (magisterskie), rodzaj wpłaty (wpisowe, legitymacja, czesne).

Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach.

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 Informujemy, że dnia 05 maja 2022 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na semestr letni
(Rok akademicki 2022/2023).
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa, pokój nr 4,
w godz. 8:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, 8:30 – 15:30 w soboty, pokój nr 6.
Rekrutacja zakończy się 31 października 2022 r.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Sylwia Proszkiewicz

sekretariat@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06, wew. 1,  pok. 6

Poznajmy się bliżej:

Dlaczego warto wybrać WSBIO