Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy na studia I stopnia,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
 3. dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
 4. fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli), nagrana na płytę CD lub DVD. Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,
 5. dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 300 zł > skorzystaj z promocji „Wpisowe – 0 zł”
 6. dowód wpłaty za legitymację i indeks – 26 zł.

Kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów.

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

W przypadku rezygnacji opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy WSBiO:
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586, w tytule należy wpisać: imię, nazwisko, kierunek w skrócie (BW lub BN), stopień studiów (np. I lub II).

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 

Informujemy, że dnia 11 maja 2020 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021. Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa, pokój nr 6,
w godz. 8:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, 9:00 – 13:00 w soboty.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy na studia II stopnia,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
 3. dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm,
 4. fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli), nagrana na płytę CD lub DVD. Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,
 5. dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 200 zł > skorzystaj z promocji „Wpisowe – 0 zł”
 6. dowód wpłaty za legitymację i indeks – 26 zł.

Kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów.

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

W przypadku rezygnacji opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy WSBiO:
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586, w tytule należy wpisać: imię, nazwisko, kierunek w skrócie (BW lub BN), stopień studiów (np. I lub II).

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 Informujemy, że dnia 11 maja 2020 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021. Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa, pokój nr 6,
w godz. 8:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, 9:00 – 13:00 w soboty.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Sylwia Proszkiewicz

sekretariat@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06, wew. 1,  pok. 6

Poznajmy się bliżej: