Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy na studia I stopnia,
2. zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm,
3. kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
4. fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD.

Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

5. dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 300 zł.  

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

6. dowód wpłaty za legitymację – 22 zł.

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 13
numer konta:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko, stopień studiów (licencjackie), rodzaj wpłaty (wpisowe, legitymacja, czesne).

Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach.

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 

Informujemy, że dnia 01 grudnia 2022 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na semestr letni
(Rok akademicki 2022/2023).
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa, pokój nr 4,
w godz. 8:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, 8:30 – 15:30 w soboty, pokój nr 6.
Rekrutacja zakończy się 28 lutego 2022 r.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy na studia II stopnia,
2. zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm,
3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów, w tym i suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
4. fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD.

Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

5. dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 300 zł.  

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

6. dowód wpłaty za legitymację – 22 zł.

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 13
numer konta:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko, stopień studiów (magisterskie), rodzaj wpłaty (wpisowe, legitymacja, czesne).

Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach.

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 Informujemy, że dnia 01 grudnia 2022 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na semestr letni
(Rok akademicki 2022/2023).
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa, pokój nr 4,
w godz. 8:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, 8:30 – 15:30 w soboty, pokój nr 6.
Rekrutacja zakończy się 28 lutego 2022 r.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Sylwia Proszkiewicz

sekretariat@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06, wew. 1,  pok. 6

Poznajmy się bliżej:

Dlaczego warto wybrać WSBIO