Informujemy, iż od dnia 06 maja 2024 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025. Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30 w pokoju nr 4 oraz w soboty w godz. 8:30 – 15:30 w pokoju nr 6. Rekrutacja zakończy się 30 września 2024 r.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy na studia I stopnia;
 • zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm;
 • kserokopia śwaidectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (prosimy o zabranie ze sobą oryginałów świadectw w celu potwierdzenia zgodności);
 • fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli) nagrana na płytę CD; (zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami);
 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 400 zł
  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.
 • dowód wpłaty za legitymację – 35 zł
  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów po 15.08.2024 r. opłata za legitymację nie podlega zwrotowi.
 • dowód osobisty (w celu okazania);
 • kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletniości musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na składanie wszelkich dokumentów i oświadczeń związanych z podjęciem, przebiegiem i ewentualną rezygnacją ze studiów oraz na podpisanie umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne.
  Zgoda rodziców-opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę małoletnią.
  Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego.

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 13
numer konta:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko, stopień i kierunek studiów (I BW lub I BN), rodzaj wpłaty (wpisowe, legitymacja, czesne).

Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy na studia II stopnia;
 • zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, w tym i suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (prosimy o zabranie ze sobą oryginałów świadectw w celu potwierdzenia zgodności);
 • fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50kB (400 x 500 pikseli) nagrana na płytę CD (zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem “na papierze” dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami);
 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 400 zł
  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.
 • dowód wpłaty za legitymację – 35 zł
  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów po 15.08.2024 r. opłata za legitymację nie podlega zwrotowi.
 • dowód osobisty (w celu okazania)

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 13
numer konta:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko, stopień i kierunek studiów (II BN), rodzaj wpłaty (wpisowe, legitymacja, czesne).

Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Sylwia Proszkiewicz

e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl
            sekretariat@wsbio.waw.pl
telefon: 22 856 52 06 wew. 1

Poznajmy się bliżej: