Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy na studia I stopnia,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
 3. dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
 4. fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli), nagrana na płytę CD lub DVD. Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem “na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,
 5. dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 300 zł 
 6. dowód wpłaty za legitymację i indeks – 26 zł.

Kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów.

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

W przypadku rezygnacji opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy WSBiO:
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586, w tytule należy wpisać: imię, nazwisko, kierunek w skrócie (BW lub BN), stopień studiów (np. I lub II).

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 

Informujemy, że dnia 01 grudnia 2020 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na semestr letni
(Rok akademicki 2020/2021).
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa, pokój nr 6,
w godz. 8:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, 9:00 – 13:00 w soboty.
Rekrutacja zakończy się 28 lutego 2021 r.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy na studia II stopnia,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
 3. dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm,
 4. fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli), nagrana na płytę CD lub DVD. Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem “na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,
 5. dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 200 zł 
 6. dowód wpłaty za legitymację i indeks – 26 zł.

Kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów.

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

W przypadku rezygnacji opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy WSBiO:
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586, w tytule należy wpisać: imię, nazwisko, kierunek w skrócie (BW lub BN), stopień studiów (np. I lub II).

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 Informujemy, że dnia 01 grudnia 2020 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na semestr letni
(Rok akademicki 2020/2021).
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa, pokój nr 6,
w godz. 8:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, 9:00 – 13:00 w soboty.
Rekrutacja zakończy się 28 lutego 2021 r.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Sylwia Proszkiewicz

sekretariat@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06, wew. 1,  pok. 6

Poznajmy się bliżej:

Dlaczego warto wybrać WSBIO