ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Zarządzenie Kanclerza dotyczące wystawiania faktur za studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe


UMOWA NA FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Istnieje możliwość wystawiania faktury VAT na firmę/pracodawcę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki. W takim przypadku pracodawca powinien zawrzeć z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie umowę cywilnoprawną na finansowanie studiów podyplomowych na rzecz oddelegowanego pracownika.

Wzór umowy o finansowanie studiów podyplomowych załącznik nr 1


WNIOSKI O WYSTAWIENIE FAKTUR

Firmy/pracodawcy, chcąc otrzymać fakturę za opłacone studia, maja obowiązek jako nabywcy poinformować księgowość, składając odpowiedni wniosek stanowiący załącznik nr 2 

Wszystkie osoby (Studenci, Słuchacze), chcący otrzymać fakturę za opłacone studia mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym księgowość składając wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę stanowiący załącznik nr 3 wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma. Faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie.
Firma/pracodawca powinna poinformować o tym księgowość WSBiO w Warszawie w terminie nie krótszym niż 14 dni do upływu terminu płatności. W przypadku przekroczenia w/w terminu możliwe będzie jedynie wystawienie faktury po dokonaniu wpłaty.
Do wystawienia faktury proforma na pracodawcę jako nabywcę usługi niezbędna jest podpisana umowa cywilnoprawna. 

Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.


KONTAKT

Wnioski można przesyłać na adres:
e-mail: sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl
listownie na adres: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
                                ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa
lub składać osobiście w sekretariacie Uczelni.