Panorama Warszawy

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uczelnia została wprowadzona do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 319.

Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz statutu własnego.

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie funkcjonuje biblioteka dostępna dla studentów w ciągu całego roku akademickiego posiadająca katalog on-line zawierający całość zbiorów bibliotecznych.

Uczelnia wydaje własny kwartalnik naukowy Bezpieczeństwo i Ochrona.

W kwartalniku publikowane są teksty z zakresu nauk prawnych (zwłaszcza: kryminalistyka, kryminologia, prawo karne, prawo administracyjne, teoria państwa i prawa), nauk wojskowych, nauk policyjnych, socjologii, politologii i psychologii.

Uczelnia podjęła współpracę dydaktyczno-naukową z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi ze Słowacji i Ukrainy. W jej ramach przedstawiciele WSBiO uczestniczą w konferencjach organizowanych za granicą, a naukowcy z tamtych ośrodków uczestniczą w organizowanych przez WSBiO konferencjach obejmujących swą tematyką szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

W lutym 2011r. zostało podpisane porozumienie z Komendą Główną Policji dzięki któremu absolwenci WSBiO ubiegający się o pracę w policji zrealizują niezbędne treści teoretyczne. Do tych wymagań został dostosowany program studiów dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności: bezpieczeństwo państwa.

W WSBiO działa również system przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej.