REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Informujemy, iż od dnia 06 maja 2024r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Wewnętrznym Państwa 
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 w Warszawie
od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30 w pokoju nr. 4
w soboty w godz. 8:30 – 15:30 w pokoju nr. 6


TEN KIERUNEK REALIZUJESZ W FORMIE ONLINEmożesz studiować bez wychodzenia z domu!

Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Nie musisz rezygnować z wymarzonych studiów tylko ze względu na uciążliwe, czasochłonne i kosztowne dojazdy!

To, że mieszkasz daleko od uczelni, nie stanowi żadnej bariery, bo nie tylko zrealizujesz zdalnie program studiów, ale też nie stracisz przy tym tego, co bardzo ważne podczas studiów – czyli aktywnego kontaktu ze społecznością akademicką, z którą będziesz się regularnie spotykać za pośrednictwem platformy CISCO WEBEX.


CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Celem kształcenia na studiach podyplomowych: “Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa” jest umożliwienie zdobycia

lub podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych lub działających w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza szeroko pojętej administracji. Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania, reagowania kryzysowego i ewentualnych zagrożeń. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na poszczególnych poziomach, zwłaszcza administracji samorządowej zgodnie przepisami prawa z zakresu ochrony ludności, dóbr kultury i reagowania kryzysowego. Bardzo istotnym elementem jest właściwe przygotowanie kadry zarządzającej do realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji w organach administracji publicznej obejmujących obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.


ADRESACI STUDIÓW

Program studiów podyplomowych adresowany jest do:

 • pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego;
 • wolontariuszy organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej;
 • pracowników służb mundurowych, a także żołnierzy rezerwy, byłych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących zatrudnić się w podmiotach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym;
 • wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej różnych szczebli zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym obrony cywilnej oraz opanowaniem nowoczesnych metod i technik reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, klęsk i katastrof.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza w obronie cywilnej i instytucjach reagowania kryzysowego. W wyniku opanowania treści programowych student powinien umieć: właściwie postrzegać zjawiska i problemy dotyczące bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, a zwłaszcza obrony cywilnej w kontekście potencjalnych zagrożeń spowodowanych działaniem sił natury i działalnością człowieka. Absolwent będzie posiadał również zdolności w zakresie prowadzenia analiz i podejmowania odpowiednich decyzji w sytuacjach kryzysowych w obszarze obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego. Ponadto absolwent będzie posiadał oprócz znajomość współczesnych zagrożeń także umiejętność ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej. Pozwali to absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi stają służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.


PROGRAM STUDIÓW

 • Elementy polityki i strategii bezpieczeństwa RP
 • Podstawowe elementy teorii zarządzania bezpieczństwem
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Ochrona cywilna i obrona ludności
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Problemy i zagrożenia wewnętrzne w funkcjonowaniu państwa
 • Ochrona infrastruktury krytycznej państwa – funkcjonalność systemu w Polsce
 • Ingerencja działań ratowniczych w polskim systemie ratownictwa
 • Zarządzanie kryzysowe – instytucje, systemy, studium przypadku
 • Komunikacja społeczna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Zagrożenia cyberprzestępczością/bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Elementy przysposobienia obronnego i szkolenia strzeleckiego

WARUNKI UKOŃCZENIA 

Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa” odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa.

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwai Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie opracowane zgodnie z wytycznymi treści Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia realizowane są w trybie ONLINE (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele) za pośrednictwem platformy CISCO WEBEX. Zajęcia w trybie online odbywają się według ustalonego harmonogramu – wystarczy więc, że będziesz je realizować w odpowiednich terminach i brać czynny udział w zajęciach, niezależnie od miejsca, w którym jesteś.

W trakcie nauki wykorzystujesz również specjalnie przygotowane materiały dostępne na platformie e-learningowej MOODLE – materiały dydaktyczne, nagrania wideo opracowane przez naszych praktyków i specjalistów.

Do realizacji kształcenia na odległość niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

Studia trwaja dwa semestry – od 1 listopada 2024r. do 30 czerwca 2025r.

Egzamin końcowy odbywa się w siedzibie Uczelni.

Dlaczego warto wybrać studia ONLINE?

 • studiujesz w dowolnym miejscu na świecie;
 • kwalifikacje uzyskane online są takie same jak po studiach stacjonarnych;
 • oszczędzasz na kosztach dojazdów;
 • zyskujesz dodatkowy czas dla bliskich oraz przestrzeń na rozwój swoich pasji czy zainteresowań.

ZASADY REKRUTACJI

Słuchaczami studiów mogą być osoby po ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe);
 • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Data rozpoczęcia rekrutacji: 06.05.2024r.
Data zakończenia rekrutacji: 31.10.2024r.


OPŁATY

1. Wpisowe – 400 zł. (płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów).
W przypadku rezygnacji z podjecia studiów podyplomowych opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

2. Czesne: 
Opłata jednorazowa: 4600 zł.
Opłata semestralna: 2400 zł.
Opłata ratalna (osiem rat): 625 zł.

Studentom i absolwentom WSBiO przysługuje zniżka na czesnym w wysokości10% rocznego czesnego.

Tabela opłat czesnego w roku akademickim 2024/2025 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Wewnetrznym Państwa

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na rachunek bankowy o numerze: 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule należy wpisać: imię i nazwisko, rodzaj wpłaty (wpisowe lub czesne), nazwę kierunku studiów.


INFORMACJA O NIEKTÓRYCH FORMACH FINANSOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kandydaci na studia podyplomowe mogą korzystać z finansowania nauki przez:

 • Zakład Pracy – pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia pracownika w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • Urząd Pracy – z dofinansowania skorzystać może osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy, spełniająca określone warunki, osoba poszukująca pracy, osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Potrzebujesz więcej informacji na temat studiów Zarządzanie Bezpieczeństwem Wewnętrznym Państwa?

Czekamy na Twoje pytania:

tel. 22 856 52 06 wew. 1
e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl
e-mail: sekretariat@wsbio.waw.pl