Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

1 rok/dwa semestry

Cena promocyjna! 3900 PLN rok/390 PLN miesiąc

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa jest umożliwienie zdobycia lub podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych lub działających w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza szeroko pojętej administracji. Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania, reagowania kryzysowego i ewentualnych zagrożeń. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na poszczególnych poziomach, zwłaszcza administracji samorządowej zgodnie przepisami prawa z zakresu ochrony ludności, dóbr kultury i reagowania kryzysowego. Bardzo istotnym elementem jest właściwe przygotowanie kadry zarządzającej do realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji w organach administracji publicznej obejmujących obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

Adresaci studiów

Program studiów podyplomowych adresowany jest do:

  • pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego;
  • wolontariuszy organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej;
  • pracowników służb mundurowych, a także żołnierzy rezerwy, byłych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących zatrudnić się w podmiotach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym;
  • wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej różnych szczebli zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym obrony cywilnej oraz opanowaniem nowoczesnych metod i technik reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, klęsk i katastrof.

Przykładowe przedmioty:

  • Elementy polityki i strategii RP
  • Podstawowe elementy teorii zarządzania
  • Podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej

Termin rekrutacji: do 31 października 2021 r.

W celu rekrutacji należy zgłosić się do siedziby uczelni z następującymi dokumentami:

Jeśli nie możesz zgłosić się do nas osobiście w celu rekrutacji możesz to zrobić mailowo. W tym celu napisz do nas: rekrutacja@wsbio.waw.pl

Jeśli zainteresował Cię kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa napisz lub zadzwoń do nas: adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl lub plany@wsbio.waw.pl, tel. 22 856 52 06