I. Organizacja oraz charakterystyka studiów podyplomowych

 • Celem kształcenia na studiach podyplomowych: “Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa” jest umożliwienie zdobycia lub podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych lub działających w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza szeroko pojętej administracji. Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania, reagowania kryzysowego i ewentualnych zagrożeń. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na poszczególnych poziomach, zwłaszcza administracji samorządowej zgodnie przepisami prawa z zakresu ochrony ludności, dóbr kultury i reagowania kryzysowego. Bardzo istotnym elementem jest właściwe przygotowanie kadry zarządzającej do realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji w organach administracji publicznej obejmujących obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.
 • Studia prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Około 40% zajęć  prowadzonych jest w systemie zdalnym, pozostałe 60% (stacjonarne) zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.
 • Cisco Webex Meetings to platforma, która została stworzona do prowadzenia spotkań online, jednak często wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz różnego rodzaju szkoleń. Celem Platformy edukacyjnej Moodle jest wsparcie dydaktyki realizowanej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie oraz umożliwienie realizacji zajęć w e-learningu. Dzięki platformie Moodle słuchacze WSBiO mają dostęp do materiałów dydaktycznych.

Warunek ukończenia studiów:

 • Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa” odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Data rozpoczęcia rekrutacji: 05.05.2022r.
Data zakończenia rekrutacji: 30.09.2022r.

Rodzaj studiów studia podyplomowe
Dziedzina nauki nauki społeczne
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Organizacja studiów: 190h
Okres trwania studiów: listopad 2022r.  – czerwiec 2023r.
Liczba ECTS 60
Miejsce rekrutacji: Siedziba Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. M. J. Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa, pokój nr. 6

II. Adresaci studiów

Program studiów podyplomowych adresowany jest do:

 • pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego;
 • wolontariuszy organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej;
 • pracowników służb mundurowych, a także żołnierzy rezerwy, byłych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących zatrudnić się w podmiotach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym;
 • wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej różnych szczebli zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym obrony cywilnej oraz opanowaniem nowoczesnych metod i technik reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, klęsk i katastrof.

 

III. Przedmioty w programie studiów:

1 Elementy polityki i strategii bezpieczeństwa RP
2 Podstawowe elementy zarządzania bezpieczeństwem
3 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
4 Podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
5 Bezpieczeństwo imprez masowych
6 Obrona cywilna i ochrona ludności
7 Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
8 Problemy i zagrożenia wewnętrzne w funkcjonowaniu państwa
9 Ochrona infrastruktury krytycznej państwa – funkcjonalność systemu w Polsce
10 Integracja działań ratowniczych w polskim systemie ratownictwa
11 Zarządzanie kryzysowe
12 Komunikacja społeczna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
13 Zagrożenia cyberprzestępczością
14 Elementy przygotowania obronnego społeczeństwa i szkolenia strzeleckiego

 

IV. Kierownik Studiów Podyplomowych

 • płk rez. dr inż. Cezary Sochala
  specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem. Absolwent m.in. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Europejskiego Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem w Garmisch-Partenkirchen, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Wieloletni pracownik i ekspert administracji rządowej oraz uczestnik przeglądów i ćwiczeń – szczebla strategicznego. Doświadczenie zdobył na stanowiskach dowódczych i sztabowych oraz eksperckich w urzędach naczelnych organów administracji rządowej: Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Obrony Narodowej, od specjalisty do głównego specjalisty w departamencie oraz naczelnika, m.in. kierując komórką organizacyjną odpowiedzialną za koordynację pozamilitarnych przygotowań obronnych w państwie, a także pełniąc funkcję sekretarza zespołów kontroli kompleksowych powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz oraz kliku redakcji naukowych monografii. Aktywny w działaniach międzynarodowych i krajowych organizacji rządowych i pozarządowych (m.in. Misji OBWE w Republice Kosowo i stowarzyszeń eksperckich).

V. Kadra dydaktyczna Studiów Podyplomowych

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Grosset

 • dr K. Bojarski – doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Rzeszowie (Wydział Prawa i Administracji) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji). Posiada wieloletnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne zdobyte w pracy na uczelniach publicznych i prywatnych, a także bogate doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w administracji publicznej (m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia,KRRiT). Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa i bezpieczeństwa.
 • mgr T. Wachowski absolwent studiów doktorskich SGH, audytor wiodący normy ISO27001, inspektor ochrony danych. Zawodowo związany z PWPW S.A., gdzie odpowiada za produkcję dokumentów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Od lat prowadzi szkolenia i kursy z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
 • generał dr inż. W. Zieliński – dr nauk wojskowych w specjalności „ekonomika bezpieczeństwa”. Absolwent WSOW ZMECH. Generał Brygady WP w stanie spoczynku. Inżynier, dowódca.W latach 1969-1973 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej i promocji pełnił służbę w jednostkach 5 Saskiej Dywizji Pancernej i 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii i dowódcy batalionu. W latach 1982-1985 był słuchaczem Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego w Moskwie. Po powrocie do kraju został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 11 Złotowskiego Pułku Zmechanizowanego do spraw liniowych w Krośnie Odrzańskim, a następnie szefa sztabu – zastępcy dowódcy 17 Drezdeńskiego Pułku Zmechanizowanego w Międzyrzeczu. W latach 1987-1990 dowodził 11 Złotowskim Pułkiem Zmechanizowanym w Krośnie Odrzańskim. W lutym 1990 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej do spraw liniowych, a następnie szefa sztabu – zastępcy dowódcy tego związku taktycznego. W lutym 1995 roku objął dowództwo 14 Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Przemyślu. W 1997 roku, po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie. 15 sierpnia 2001 roku Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski wręczył mu nominację na generała brygady. 30 stycznia 2002 roku obowiązki dowódcy dywizji przekazał płk. dypl. Henrykowi Dziewiątka, a sam objął stanowisko szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie. Ukończył kurs specjalistyczny w bazie Borden w Kanadzie. 24 lutego 2009 roku obronił w Akademii Obrony Narodowej swoją pracę doktorską pt. “Ekonomiczne podstawy systemu obronności państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny”. Nauczyciel akademicki na kilku uczelniach wojskowych i cywilnych.
 • generał dr Jacek Adam Pomiankiewicz doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, generał Służby Więziennej w st. sp., redaktor naczelny i przewodniczący Kolegium Redakcyjnego kwartalnika naukowego „The Prison Systems Review” (d. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”).W latach 1986-1989 był starszym asystentem w Zakładzie Naukowo-Badawczym Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej (Okręgowa Komisja w Lublinie). W roku 1987 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy w I Warszawskiej Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema oraz praktykę na stanowisku dowódczym. W l. 1990-2009 był funkcjonariuszem Służby Więziennej, na stanowisku dyrektora generalnego SW (2006 – 2009), w 2007 r. otrzymał stopień generała SW. Uczestniczył w pracach związanych z tymczasowym aresztowaniem w komitecie ekspertów Rady Europy w Strasburgu (w l. 2000-2002) oraz brał udział w sesji przeglądowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (w l. 2004-2005).Od 2005 jest członkiem Międzynarodowej Fundacji Prawa Karnego i Penitencjarystyki (IPPF). Uczestniczył w licznych konferencjach międzynarodowych i zagranicznych wizytach studyjnych. Był ekspertem przewodniczącym Komitetu Oceniającego Program „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” realizowanego przez SW w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2014.Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Pisma Kulturalno-Społecznego Ziemi Chełmskiej „Powinność”, członkiem Stowarzyszenia Rocznik Chełmski. Jest autorem licznych publikacji, głównie na temat więziennictwa, bezpieczeństwa, historii, również w wydawnictwach zagraniczne (Holandia, Ukraina, Słowacja). Jest też autorem wielu recenzji wydawniczych książek i artykułów.
 • generał mgr A. Kapkowski – psycholog, pracownik dydaktyczny WSBiO. Wieloletni pracownik w służbie kontrwywiadu. Szef Urzędu Ochrony Państwa. Doradca w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a następnie doradca premiera Leszka Millera do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych.
 • dr inż. W. Rycerski – dr nauk wojskowych AON. Absolwent WAT  –  mgr inż. elektronika/rakiety plot. Absolwent Studiów WAT podyplomowych dla personelu zarządczego w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo – Produkcyjnych. Dowódca /wykładowca Stacji Naprowadzania Rakiet 61 BAWOPL 1981. Inżynier KRAS. Inżynier i technolog w Wojskowych Zakładach Elektronicznych. Inżynier aparatury medycznej  w CSK WAM w Warszawie. Kierownik Polowej Bazy Medycznej w Warszawie. Główny Specjalista w Ministerstwie Zdrowia. Główny Specjalista ds. przygotowań obronnych służby zdrowia m.st Wwy. Inspektor OC i ds. obronnych licznych warszawskich jednostek ochrony zdrowia.  W latach 1975 – 2021 nauczyciel oraz nauczyciel akademicki (WAT, SWW, WSSPoż, WSBiO).
 • dr hab. Prof.uczelni Włodzimierz Fehlerjest autorem ponad 120 publikacji poświęconych różnorodnym zagadnieniom z obszaru teorii bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.Istotny element zainteresowań stanowi także polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Stowarzyszenia Edukacja dla Bezpieczeństwa oraz European Association for Security. Wchodzi w skład redakcji półrocznika ,,Studia Wschodnioeuropejskie” , Rady Programowej kwartalnika ,,Społeczeństwo i Polityka” oraz Rady Naukowej kwartalnika ,, Kontroler INFO”.
 • podinspektor dypl. w st. spocz. Andrzej Jacek Solarzabsolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Policji w Szczytnie, studiów magisterskich o specjalności „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” i studiów podyplomowych o specjalności „Edukacja dla bezpieczeństwa” w WSPol w Szczytnie. W Policji służył w komórkach operacyjno-rozpoznawczych i prewencyjnych. Służbę pełnił m.in. na stanowiskach specjalisty wydziału operacyjno-rozpoznawczego, specjalisty wydziału dw. z przestępczością gospodarczą, zastępcy naczelnika wydziału prewencji, naczelnika wydziału ruchu drogowego oraz kierownika Sekcji Technicznego Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Lublinie, którą to komórkę organizował i wdrażał od podstaw jako pierwszą w kraju tego typu strukturę na szczeblu KWP. Wieloletni wykładowca stowarzyszony WSPol
  w Szczytnie, konsultant Instytutu Biochemii Organicznej PAN – Polska Platforma Bezpieczeństwaw projekcie „Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa”. Uczestnik i prelegent konferencji o tematyce cyberbezpieczeństwa i autor publikacji w tej dziedzinie. Obecnie właściciel firmy oferującej usługi i szkolenia w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku – Wiesław SERUGA. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie ( inż. pożarnictwa) i Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie (mgr administracji). Jako oficer w strukturach organizacyjnych Komendy Warszawskiej Straży Pożarnej brał bezpośredni  udział w akcjach likwidacji pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń. Kierował działaniami ratowniczymi i innymi w zakresie likwidacji tych zagrożeń. Współpracował w zapewnieniu właściwego poziomu ochrony ppoż. z kierownikami jednostek organizacyjnych na terenie działania. W Policji służył w komórkach pionu prewencji tak na stanowiskach wykonawczych jak i kierowniczych ( Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa II).Współautor : projektu ustawy o ochronie osób i mienia oraz aktów wykonawczych, Podstawy Programowej Kształcenia   w zawodzie Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia”, „Programu Nauczania dla Zawodu Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia” ,opracowań „Podstawy prawne wykonywania zawodu oraz   wybrane zagadnienia   z kryminalistyki, kryminologii i terroryzmu”  i „Organizacja ochrony osób i mienia oraz taktyka i dokumentowanie działań ochronnych” – jako podręczniki do zawodu Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, książki dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wpisane do zestawu podręczników szkolnych; „VADEMECUM Agenta Ochrony i Detektywa”, opracowania ” Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń fachowy poradnik dla: projektantów, instalatorów,
  producentów , inwestorów, agencji ochrony, użytkowników
  ”.Autor wielu opracowań i publikacji dotyczących problematyki  związanej z ochroną osób i mienia, w szczególności w fachowych czasopismach branży ochrony, jak: „Ochrona Mienia”, „Ochrona Mienia i Informacji”,  BOSS”,  „Systemy Alarmowe”,  „Przegląd Techniczny”, „BODYGUARD”, „BROŃ”, „Gazeta Policyjna”,Uhonorowany przez organizację samorządową branży ochrony  tytułem honorowym „Wybitnie zasłużony dla rozwoju technicznej ochrony mienia oraz dla ruchu społeczno – zawodowego w Polsce w latach 1980 – 2000”,Ponad 25 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w  wyższych uczelniach ( m.in. Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Wszechnica Polska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, itp. ) , w Policealnych Szkołach Detektywów i Pracowników Ochrony, na kursach tematycznych, seminariach, konferencjach, szkoleniach w sektorze bankowym, finansowym, paliwowym, itp. obiektach o podwyższonym stopniu ryzyka. Długoletni „Zasłużony Wykładowca Polskiej Izby Systemów Alarmowych”Za dotychczasowy całokształt działalności w zakresie dydaktycznym uhonorowany przez Ministra Edukacji Narodowej „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

VI. Zasady rekrutacji

Słuchaczami studiów mogą być osoby po ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia (niezależnie od kierunku ukończonych studiów).

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe;
 • odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe);
 • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (datą decydującą o kolejności zgłoszeń jest data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane
w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną o terminie rozpoczęcia zajęć.

VII. Profil słuchacza

Program studiów podyplomowych adresowany jest do:

 • pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego;
 • wolontariuszy organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej;
 • pracowników służb mundurowych, a także żołnierzy rezerwy, byłych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących zatrudnić się w podmiotach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym;
 • wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej różnych szczebli zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym obrony cywilnej oraz opanowaniem nowoczesnych metod i technik reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, klęsk i katastrof.

VIII. Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza w obronie cywilnej i instytucjach reagowania kryzysowego. W wyniku opanowania treści programowych student powinien umieć: właściwie postrzegać zjawiska i problemy dotyczące bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, a zwłaszcza obrony cywilnej w kontekście potencjalnych zagrożeń spowodowanych działaniem sił natury i działalnością człowieka. Absolwent będzie posiadał również zdolności w zakresie prowadzenia analiz i podejmowania odpowiednich decyzji w sytuacjach kryzysowych w obszarze obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego. Ponadto absolwent będzie posiadał oprócz znajomość współczesnych zagrożeń także umiejętność ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej. Pozwali to absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi stają służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.

IX. Zasady odpłatności

 • Opłata za naukę składa się z:
 • Opłaty wpisowej na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego – 300 zł.
 • Czesnego
 • Opłata za całość studiów wynosi:  4000 zł. (płatne do 10 dnia pierwszego miesiąca nauki).
 • Opłata semestralna: 2 x 2100 zł. (płatne do 10 dnia pierwszego miesiąca semestru).
 • Opłata ratalna: 10 x 440 zł. (płatne do 10 dnia każdego miesiąca).

Płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów na konto Uczelni.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów podyplomowych opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

Studentom i absolwentom WSBiO przysługuje zniżka na czesnym w wysokości – 15% rocznego czesnego.

Zniżka będzie kalkulowana od pełnej kwoty czesnego, bez względu na to czy uregulowanie czesnego będzie odbywać się jednorazowo czy ratalnie.

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na rachunek bankowy o numerze:

PKO BP 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule płatności należy wpisać: Imię i nazwisko, wpisowe lub czesne, nazwę studiów podyplomowych.

Jeśli nie możesz zgłosić się do nas osobiście w celu rekrutacji możesz to zrobić mailowo. W tym celu napisz do nas: rekrutacja@wsbio.waw.pl

Jeśli zainteresował Cię kierunek studiów podyplomowychZarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa” napisz lub zadzwoń do nas:

adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl lub plany@wsbio.waw.pl, tel. 22 856 52 06

 

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe