RZECZNIK AKADEMICKI

Jest to osoba powołana przez Rektora Uczelni do zajmowania się ochroną praw i interesów społeczności akademickiej. Do Rzecznika Akademickiego mogą zwracać się zarówno studenci jak i pracownicy z prośbami o wsparcie w sprawach dotyczących funkcjonowania uczelni.
Zadaniem Rzecznika Akademickiego jest wsparcie studentów i pracowników Uczelni głównie w rozwiązywaniu konfliktów w sytuacjach budzących wątpliwości oraz dbanie o zapewnienie równego traktowania i poszanowania wszystkich członków wspólnoty akademickiej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W szczególności zadaniem Rzecznika Akademickiego jest polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy studentami i pracownikami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Członkowie wspólnoty akademickiej mogą omawiać z Rzecznikiem Akademickim nurtujące ich problemy, bez konieczności dalszego ujawniania sprawy lub podejmowania jakichkolwiek formalnych działań. W danej sprawie Rzecznik Akademicki nie staje po stronie studenta, bądź Uczelni, lecz jest rzecznikiem sprawiedliwego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu. W sytuacji, kiedy określona sprawa znajduje się poza kompetencjami Rzecznika, jest on uprawniony do wskazania odpowiedniego podmiotu, instytucji lub jednostki powołanej do zajmowania się sprawami przekraczającymi jego kompetencje.


TRYB I ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

Rzecznik przyjmuje zgłoszenia wnoszone drogą mailową i korespondencyjną. W sprawach osobistych i bardziej skomplikowanych rekomenduje się osobiste spotkanie z Rzecznikiem Akademickim.

Ponieważ zgodnie z § 1 Zarządzenia Rektora nr 02/07/2020 z dnia 16.07.2020r. Rzecznik Akademicki w swoich działaniach kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności, warunkiem podjęcia przez Rzecznika Akademickiego działań wyjaśniających jest uzyskanie upoważnienia podpisanego przez osobę zgłaszającą problem lub konflikt.

Pomoc Rzecznika Akademickiego ma charakter poufny, zainteresowani mogą pozostać anonimowi.


KONTAKT

Z Rzecznikiem Akademickim można skontaktować się:

  • mailowo: rzecznik.akademicki@wsbio.waw.pl
  • korespondencyjnie: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa.

z dopiskiem: Rzecznik Akademicki


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO RZECZNIKA AKADEMICKIEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY