RZECZNIK AKADEMICKI

Jest to osoba powołana przez Rektora Uczelni do zajmowania się ochroną praw i interesów społeczności akademickiej. Do Rzecznika Akademickiego mogą zwracać się zarówno studenci jak i pracownicy z prośbami o wsparcie w sprawach dotyczących funkcjonowania uczelni.

Zadaniem Rzecznika Akademickiego jest wsparcie studentów i pracowników Uczelni głównie w rozwiązywaniu konfliktów w sytuacjach budzących wątpliwości oraz dbanie o zapewnienie równego traktowania i poszanowania wszystkich członków wspólnoty akademickiej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W szczególności zadaniem Rzecznika Akademickiego jest polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy studentami i pracownikami
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Członkowie wspólnoty akademickiej mogą omawiać z Rzecznikiem Akademickim nurtujące ich problemy, bez konieczności dalszego ujawniania sprawy lub podejmowania jakichkolwiek formalnych działań.

W danej sprawie Rzecznik Akademicki nie staje po stronie studenta, bądź Uczelni, lecz jest rzecznikiem sprawiedliwego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu.

W sytuacji. kiedy określona sprawa znajduje się poza kompetencjami Rzecznika, jest on uprawniony do wskazania odpowiedniego podmiotu, instytucji lub jednostki powołanej do zajmowania się sprawami przekraczającymi jego kompetencje.

 

Tryb i zasady postępowania w sprawie
Rzecznik przyjmuje zgłoszenia wnoszone drogą mailową i korespondencyjną.
W sprawach osobistych i bardziej skomplikowanych rekomenduje się osobiste spotkanie z Rzecznikiem Akademickim.

Ponieważ zgodnie z § 1 Zarządzenia Rektora nr 02/07/2020 z dnia 16.07.2020r. Rzecznik Akademicki w swoich działaniach kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności, warunkiem podjęcia przez Rzecznika Akademickiego działań wyjaśniających jest uzyskanie upoważnienia podpisanego przez osobę zgłaszającą problem lub konflikt.

Pomoc Rzecznika Akademickiego ma charakter poufny, zainteresowani mogą pozostać anonimowi.

Z Rzecznikiem Akademickim można skontaktować się:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
z siedzibą w Warszawie
Zakroczymska 13
00-225 Warszawa

z dopiskiem: Rzecznik Akademicki

Formularz zgłoszeniowy