W dniu 13 marca 2024 r. pracownicy naszej uczelni dr inż. Cezary Sochala oraz mgr Mariusz Staszczak uczestniczyli w Kongresie Odporność 2024. W ramach II edycji tego wydarzenia, zorganizowanego z udziałem przedstawicieli władz wszystkich poziomów oraz służb, inspekcji, straży i ekspertów dziedzinowych, zrealizowano nw. panele: Ochrona ludności jednym z filarów bezpieczeństwa państwa; Rola samorządów w systemie OCK, Łączność i komunikacja kluczem do budowy sprawnego systemu ochrony ludności; Ukraińska lekcja odporności – wnioski dla Polski; Infrastruktura krytyczna, czyli jak zapewnić ciągłość działania państwa; Obrona cywilna – podstawowe założenia systemu; Budowle ochronne na miarę XXI wieku; Systemy bezpieczeństwa miast jako element zarządzania kryzysowego; Bezpieczeństwo żywnościowe w czasie kryzysu.

Dr inż. Cezary Sochala na zdjęciu z Ambasadorem RP w Ukrainie w latach 2019-2023 Bartoszem Cichockim, znanym studentom w szczególności jako jedyny ówczesny ambasador, który pozostał w placówce, będąc ochranianym przez zaledwie dwóch ludzi, kiedy rosyjskie wojska podeszły pod Kijów w 2022 r. Pan Ambasador przekazał serdeczne pozdrowienia dla studentów WSBiO!


W dniu 6 marca 2024 r. pracownik naukowo-dydaktyczny naszej uczelni dr inż. Cezary Sochala uczestniczył w przedsięwzięciu zorganizowanym w rezydencji ambasadora USA w Warszawie z udziałem Ambasadora Marka Brzezińskiego, Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Viktora Elblinga, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Macieja Klisza, a także profesorów, generałów, wysokich rangą oficerów oraz wielu innych znamienitych osobistości z USA, RFN, Polski i innych państw NATO oraz Ukrainy.

Uczestnicy wydarzenia na pamiątkowym zdjęciu
z  Ambasadorem USA Markiem Brzezińskim


Szanowni Państwo,

problematyka wsparcia osób opuszczających Zakłady Karne dostarcza nieustannych wyzwań dla badaczy zajmujących się resocjalizacją oraz licznych służb społecznych zaangażowanych w udzielanie pomocy tym osobom.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa skupia się na analizie i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w obszarze społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin.

Zapraszamy do udziału w Konferencji przedstawicieli różnych dziedzin, takich jak kryminologia, pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, socjologia, kuratela, praca socjalna oraz specjaliści z innych dyscyplin zainteresowanych problematyką więzienną.

Celem naszych dyskusji będzie łączenie teorii, aktualnych wyników badań naukowych oraz praktyki, a także wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w rzeczywistych sytuacjach.

W trakcie Konferencji będziemy się odwoływać zarówno do teorii, jak i do praktyki, starając się zidentyfikować praktyczne podejścia do wspierania osób opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin. Zamierzamy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów i inspiracji, wierząc, że tylko połączenie wspólnych doświadczeń może przynieść pozytywne efekty pracy w trudnym środowisku resocjalizacyjnym.

Dołącz do nas, aby wspólnie poszerzać wiedzę, inspirować się i kształtować lepsze narzędzia dla społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin!

🗓️ Termin: 19 lutego 2024 r.

🕘 Godziny: 9:00-15:00

📍 Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

🌐 Formuła hybrydowa: Uczestnictwo zarówno osobiście, jak i online poprzez kanał YouTube Uczelni.

📚 Temat: “Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

🤝 Organizatorzy:

 • Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW: Wiodący w dziedzinie pedagogiki, zaangażowany w rozwijanie nowatorskich podejść do resocjalizacji.
 • Wydział Studiów nad Rodziną UKSW: Specjalizuje się w badaniach nad rolą rodziny w procesach resocjalizacyjnych.
 • Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt: Międzynarodowy partner, oferujący szeroką perspektywę badawczą i edukacyjną.
 • Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie: Instytucja skupiona na zagadnieniach związanych z wymiarem sprawiedliwości i resocjalizacją.
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, współpracujący w zakresie innowacyjnych podejść do resocjalizacji.
 • Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie: Specjalizuje się w praktycznym zastosowaniu wiedzy naukowej, wspierając prace nad skutecznymi narzędziami resocjalizacyjnymi.
 • Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej: Badania naukowe i praktyka resocjalizacji osób wymagających specjalnego wsparcia.
 • Zakład Psychologii Dewiacji Uniwersytetu Warszawskiego: Pionier w badaniach nad psychologią dewiacji, wspierający zrozumienie i skuteczność działań resocjalizacyjnych.
 • Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych UKSW: Specjalizuje się w metodologii badań społecznych, wspomagając rozwój naukowy w obszarze resocjalizacji.
 • Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej UKSW: Badania nad społecznymi aspektami zdrowia i pracy, z istotnym wkładem w resocjalizację.
 • Centrum Inkluzji Społecznej Uniwersytetu w Siedlcach: Działa na rzecz inkluzji społecznej, wspierając innowacyjne projekty resocjalizacyjne.
 • Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego ‘Patronat’: Organizacja angażująca społeczeństwo w pomoc osobom pozbawionym wolności.
 • Fundacja Popieram Rodzinę: Inicjatywa wspierająca rodziny związane z osadzonymi, promująca integrację społeczną.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”: Aktywna w dziedzinie probacji, wspierająca skuteczne procesy reintegracji społecznej.

🔗 Zgłoszenia:

 • Czynne uczestnictwo do 22 stycznia 2024 r.
 • Bierne uczestnictwo (transmisja online) do 25 stycznia 2024 r.

📌 Link do zgłoszeń: https://docs.google.com/forms/d/1UJX9QrTz_jI6aXq6sipaXwkgDr5xMHv3fUx-ZN1D9p8/viewform?edit_requested=true

🔗 Główni Organizatorzy:

 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
 • mgr Michał Stańczuk

📌 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych resocjalizacją i problematyką więzienną!


VI Konferencja naukowa na temat BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Polska w międzynarodowych misjach pokojowych

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy na konferencję


VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo informacyjne nt. współczesne zagrożenia informacyjne

Program konferencji


V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’

Program konferencji


V Konferencja Naukowa

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI NIEJAWNYCH I PRAWNIE CHRONIONYCH W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Data:26.09.2019r.

Siedziba: Wyższa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3

godz.: 9.30

Celem konferencji: jest próba przeglądu dotychczasowego dorobku badań nad bezpieczeństwem państwa w kontekście ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych.

 • Proponujemy następujące obszary tematyczne:
  • Ochrona danych osobowych w świetle funkcjonowania przepisów RODO;
  • Bezpieczeństwo informacji, w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach;
  • Znaczenie oraz ewolucja ochrony informacji niejawnych w Polsce i na świecie;
  • Prawno-instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych;
  • Współczesne determinanty bezpieczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa informacji;
  • Ochrona informacji niejawnych, w instytucjach bezpieczeństwa państwa;
  • Bezpieczeństwo informacyjne w cyberprzestrzeni;
  • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
  • Kierunki rozwoju badań nad ochroną danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych.

Jednym ze  współorganizatorów V Konferencji Naukowej: “Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych w Systemie Bezpieczeństwa Państwa” jest:  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

 W skład rady naukowej wchodzą: Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz oraz Dziekan WSBiO – gen. dr inż. Włodzimierz Zieliński


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej na adres e-mail: dziekanat@wspkosmetologia.pl w terminie do 20 września 2019 roku oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości 180 zł na rachunek bankowy                                                          nr 71 1050 1025 1000 0090 7531 9781
W tytule opłaty proszę wpisać: nazwisko i imię oraz dopisać opłata konferencyjna: V Konferencja Naukowa – Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych w Systemie Bezpieczeństwa Państwa.
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy serwis kawowy, lunch oraz materiały konferencyjne.

Zaproszenie:

V konferencja naukowa – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI NIEJAWNYCH I PRAWNIE CHRONIONYCH W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 

 

I MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA  NAUKOWA

 z cyklu: Współczesne  oblicza bezpieczeństwa chemicznego

,,Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym”

Data: 1 lipca 2019r.

Główny organizator: Grupa Uczelni Vistula oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS)

 Jednym ze  współorganizatorów jest:  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

 W skład rady naukowej wchodzą: Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz oraz Dziekan WSBiO – gen. dr inż. Włodzimierz Zieliński

Zaproszenie:

Zaproszenie -Vistula – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Program konferencji:

Program konferencji – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Formularz zgłoszeniowy:

Kwestionariusz udziału – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
Z CYKLU: Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia
,,Wolność a bezpieczeństwo”

Data: 9 kwietnia 2019

Główny organizator: COLLEGIUM BOBOLANUM

Jednym w współorganizatorów jest WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W skład rady naukowej weszli: Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz oraz Dziekan WSBiO – gen. dr Włodzimierz Zieliński.

Czynny udział w sympozjum wezmą studenci WSBiO.

Program sympozjum <zobacz

STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ,,RZECZPOSPOLITA – 100 LAT PÓŹNIEJ”

Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Termin: 24 listopada 2018 r.

Cele konferencji:

 • Przedstawienie dorobku wybranych grup studentów i kół zainteresowań
  w kontekście wizji Polski po stu latach od uzyskania niepodległości
 • Praktyczne wdrażanie studentów do opracowywania przekrojowych materiałów, wystąpień publicznych i dyskusji na szerokim forum
 • Pogłębienie wzajemnych relacji nauczyciel – student na gruncie naukowym i pedagogicznym
 • Nawiązanie więzi naukowych i dydaktycznych z innymi uczelniami
  i studentami

Program konferencji <zobacz

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  ,,NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA”

Organizator: Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki
Do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Konferencji zaproszony został JM Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz.
Konferencja odbędzie się 20 listopada 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ,,Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa”

Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Termin: 13 września 2018 r.
Honorowy patronat: JM REKTOR Państwowej Szkoły wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – prof. zw. dr hab. Józef Bergier.
Przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obecni na konferencji:
JM Rektor – gen. dr Jacek Pomiankiewicz, który wygłosi wykład nt. Więziennictwo jako element aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1956,
Prof. Tadeusz Kmiecik jako członek Rady Naukowej Konferencji.