Kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

 

  • Rektor – generał dr Jacek Adam Pomiankiewicz

 

 

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, generał Służby Więziennej w st. sp., redaktor naczelny i przewodniczący Kolegium Redakcyjnego kwartalnika naukowego „The Prison Systems Review” (d. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”).

W latach 1986-1989 był starszym asystentem w Zakładzie Naukowo-Badawczym Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej (Okręgowa Komisja w Lublinie). W roku 1987 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy w I Warszawskiej Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema oraz praktykę na stanowisku dowódczym. W l. 1990-2009 był funkcjonariuszem Służby Więziennej, na stanowisku dyrektora generalnego SW (2006 – 2009), w 2007 r. otrzymał stopień generała SW. Uczestniczył w pracach związanych z tymczasowym aresztowaniem w komitecie ekspertów Rady Europy w Strasburgu (w l. 2000-2002) oraz brał udział w sesji przeglądowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (w l. 2004-2005).

Od 2005 jest członkiem Międzynarodowej Fundacji Prawa Karnego i Penitencjarystyki (IPPF). Uczestniczył w licznych konferencjach międzynarodowych i zagranicznych wizytach studyjnych. Był ekspertem przewodniczącym Komitetu Oceniającego Program „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” realizowanego przez SW w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2014.

Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Pisma Kulturalno-Społecznego Ziemi Chełmskiej „Powinność”, członkiem Stowarzyszenia Rocznik Chełmski. Jest autorem licznych publikacji, głównie na temat więziennictwa, bezpieczeństwa, historii, również w wydawnictwach zagraniczne (Holandia, Ukraina, Słowacja). Jest też autorem wielu recenzji wydawniczych książek i artykułów.

  • Dziekan – dr Krzysztof Bojarski
doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Rzeszowie (Wydział Prawa i Administracji) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji). Posiada wieloletnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne zdobyte w pracy na uczelniach publicznych i prywatnych, a także bogate doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w administracji publicznej (m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia,KRRiT). Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa i bezpieczeństwa.

 

  •  generał dr inż. Włodzimierz Zieliński

dr nauk wojskowych w specjalności „ekonomika bezpieczeństwa”. Absolwent WSOW ZMECH. Generał Brygady WP w stanie spoczynku. Inżynier, dowódca.

W latach 1969-1973 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej i promocji pełnił służbę w jednostkach 5 Saskiej Dywizji Pancernej i 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii i dowódcy batalionu. W latach 1982-1985 był słuchaczem Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego w Moskwie. Po powrocie do kraju został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 11 Złotowskiego Pułku Zmechanizowanego do spraw liniowych w Krośnie Odrzańskim, a następnie szefa sztabu – zastępcy dowódcy 17 Drezdeńskiego Pułku Zmechanizowanego w Międzyrzeczu. W latach 1987-1990 dowodził 11 Złotowskim Pułkiem Zmechanizowanym w Krośnie Odrzańskim. W lutym 1990 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej do spraw liniowych, a następnie szefa sztabu – zastępcy dowódcy tego związku taktycznego. W lutym 1995 roku objął dowództwo 14 Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Przemyślu. W 1997 roku, po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie. 15 sierpnia 2001 roku Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski wręczył mu nominację na generała brygady. 30 stycznia 2002 roku obowiązki dowódcy dywizji przekazał płk. dypl. Henrykowi Dziewiątka, a sam objął stanowisko szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.

Ukończył kurs specjalistyczny w bazie Borden w Kanadzie. 24 lutego 2009 roku obronił w Akademii Obrony Narodowej swoją pracę doktorską pt. “Ekonomiczne podstawy systemu obronności państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny”. Nauczyciel akademicki na kilku uczelniach wojskowych i cywilnych.

  • generał mgr Andrzej Kapkowski

generał brygady, psycholog, pracownik dydaktyczny WSBiO. Wieloletni pracownik w służbie kontrwywiadu. Szef Urzędu Ochrony Państwa. Doradca w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a następnie doradca premiera Leszka Millera do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych.

 

  • dr hab. Zofia Sujkowska-Życka

dr hab. nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Długoletnia dziennikarka redakcji Międzynarodowej Telewizji Polskiej. Autorka programów publicystycznych i filmów dokumentalnych. Doktoryzowała się w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Opublikowała ponad sto prac naukowych, w tym sześć pozycji książkowych.

  • płk rez. dr inż. Cezary Sochala

dr nauk wojskowych w specjalności „zarządzanie bezpieczeństwem”. Absolwent m.in. Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej – w Warszawie oraz G.C. Marshall European Center for Security Studies w Garmisch-Partenkirchen. Służył na stanowiskach dowódczych i sztabowych SZ RP i w urzędach administracji: MON i in. ministerstwach (na stanowiskach od specjalisty do naczelnika). Aktywny w działaniach międzynarodowych i krajowych organizacji rządowych i pozarządowych (min. na Misji OBWE – Kosovo i w stowarzyszeniach eksperckich).

  • dr inż. Włodzimierz Jakub Rycerski

dr nauk wojskowych AON. Absolwent WAT  –  mgr inż. elektronika/rakiety plot. Absolwent Studiów WAT podyplomowych dla personelu zarządczego w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo – Produkcyjnych. Dowódca /wykładowca Stacji Naprowadzania Rakiet 61 BAWOPL 1981. Inżynier KRAS. Inżynier i technolog w Wojskowych Zakładach Elektronicznych. Inżynier aparatury medycznej  w CSK WAM w Warszawie. Kierownik Polowej Bazy Medycznej w Warszawie. Główny Specjalista w Ministerstwie Zdrowia. Główny Specjalista ds. przygotowań obronnych służby zdrowia m.st Wwy. Inspektor OC i ds. obronnych licznych warszawskich jednostek ochrony zdrowia.  W latach 1975 – 2021 nauczyciel oraz nauczyciel akademicki (WAT, SWW, WSSPoż, WSBiO).

  • dr Jerzy Kiełbowicz

doktor nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego