Biblioteka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest komórką organizacyjną realizującą zadania w zakresie pomocy dydaktycznej oraz naukowej.

W celu realizacji powyższych zadań intensyfikowane są działania zmierzające do systematycznego wzrostu zbiorów bibliotecznych. Profil zgromadzonych zbiorów odpowiada kierunkom oraz specjalnościom studiów i dotyczy takich dyscyplin, jak: administracja, samorząd terytorialny, prawo karne, prawo cywilne, prawo Unii Europejskiej, prawo pracy, prawo ochrony środowiska, pedagogika, psychologia, kryminalistyka, kryminologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne itp.

Zbiory Biblioteki opracowywane i udostępniane są w programie LIBRA 2000, a katalog zbiorów dostępny jest w komputerach bibliotecznych oraz on-line.


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

W miesiącu kwietniu Biblioteka będzie czynna w/g poniższego harmonogramu:

03 kwietnia – 17:00 – 20:00
06 kwietnia – 09:00 – 15:00
11 kwietnia – 17:00 – 20:00
17 kwietnia – 17:00 – 20:00
20 kwietnia – 09:00 – 15:00
24 kwietnia – 17:00 – 20:00
27 kwietnia – 09:00 – 15:00


BIBLIOTEKA WSBiO ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJCIEKAWSZYMI NOWOŚCIAMI!

Systematycznie co miesiąc staramy się uzupełniać zbiory o najnowsze, wartościowe i potrzebne publikacje do naszej biblioteki. Mamy na półkach już prawie 5 tysięcy pozycji związanych ściśle z profilem uczelni. To tutaj znajdziecie wszystko, czego szukacie:

administracja
– bezpieczeństwo: narodowe, wewnętrzne
– kryminalistyka i kryminologia
– komunikacja społeczna
– obronność państwa i obrona narodowa
– pedagogika i psychologia
– prawo: karne, cywilne, UE, pracy, ochrony środowiska
– psychologia
– samorząd terytorialny
– wojsko, wojna

Spośród najnowszych książek polecamy:

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE

Spis treści:

 • Bezpieczeństwo egzystencji w rozwoju dziejowym – podstawowe tendencje
 • Współczesne bezpieczeństwo społeczne – ujęcie teoretyczne
 • Podstawowe międzynarodowe organizacje, regulacje prawne i instrumenty finansowe bezpieczeństwa społecznego
 • Podstawowe krajowe instytucje bezpieczeństwa społecznego
 • Wyzwania i zagrożenia Bezpieczeństwa społecznego
 • Prognozy ewolucji w obszarze bezpieczeństwa społecznego

PRAWO DO PRYWATNOŚCI A BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA

Spis treści:

 • Pojęcie, rodzaj i zakres bezpieczeństwa
 • Prawne uwarunkowania prawa do prywatności
 • Prawne aspekty ingerencji organów państwa w sferę prawa do prywatności
 • Analiza badań w świetle ingerencji państwa w sferę swobód i wolności obywatelskiej
 • Rola państwa w niejawnym pozyskiwaniu informacji o obywatelach przez służby policyjne i specjalne oraz organy państwowe

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM POLSKI

Spis treści:

 • Założenia badawcze
 • Metodologia i wybrane podejścia teoretyczne
 • Metody i narzędzia badawcze
 • Przebieg badań i wyniki

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE

Spis treści:

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne jako składowa bezpieczeństwa narodowego
 • Bezpieczeństwo transakcji rynkowych
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe a bezpieczeństwo ekonomiczne współczesnych gospodarek
 • Bezpieczeństwo sektora finansowego oraz strategie walki z kryzysem finansowym
 • Zmiany klimatu, zorganizowana przestępczość oraz migracje jako nowe zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego
 • Problematyka suwerenności gospodarczej we współczesnym świecie
 • Konflikty o charakterze ekonomicznym
 • Współpraca internacjonalna, międzynarodowe i krajowe instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego

WSPÓŁCZESNA MAKROEKONOMIA

Spis treści:

 • Makroekonomia – przedmiot, koncepcje, dylematy
 • Mierzenie poziomu działalności gospodarczej
 • Determinanty dochodu narodowego w krótkim okresie
 • Polityka fiskalna i handel zagraniczny
 • Rynek pieniądza
 • Współzależności między rynkiem pieniężnym a rynkiem dóbr i usług. Model IS-LM
 • Rynek pracy i bezrobocie
 • Inflacja
 • Model równowagi makroekonomicznej AD-AS
 • Wzrost gospodarczy
 • Wahania koniunkturalne (cykliczne) w gospodarce rynkowej
 • Równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej (model IS-LM-BP)
 • Rynek walutowy. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach stałego i płynnego kursu walutowego
 • Euro – wspólna waluta dla Europy?

PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Spis treści:

 • Czym jest bezpieczeństwo informacji?
 • Identyfikacja i uwierzytelnianie
 • Autoryzacja i kontrola dostępu
 • Audytowanie i rozliczalność
 • Kryptografia
 • Zgodność, prawo i przepisy
 • Bezpieczeństwo operacyjne
 • Bezpieczeństwo czynnika ludzkiego
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Bezpieczeństwo sieciowe
 • Bezpieczeństwo systemu operacyjnego
 • Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, urządzeń wbudowanych oraz internetu rzeczy
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Ocena bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA

Spis treści:

 • Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa narodowego w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Wybrane zagadnienia wykorzystania sił zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zarządzanie informacją w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Współczesne problemy, wyzwania i zagrożenia związane z zarządzaniem informacją w sytuacjach nadzwyczajnych – sprawozdanie z badań

KRYMINALISTYKA A NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Spis treści:

 • Nowoczesne technologie w czynnościach procesowych i ekspertyzie sądowej
 • Metody obrazowania w kryminalistyce
 • Chemia sądowa
 • Narzędzia informatyczne wspomagające czynności służb

PSYCHOLOGIA WOJNY HYBRYDOWEJ

Spis treści:

 • Specyfika wojny hybrydowej
 • Wojna hybrydowa według koncepcji rosyjskiej
 • Podejście ekspertów różnych państw do konfliktów hybrydowych
 • Autorska definicja wojny hybrydowej
 • Wpływ wojny hybrydowej na jej uczestników
 • Działania propagandowe w walce psychologicznej
 • Znaczenie dowódców w czasie konfliktu zbrojnego
 • Psychologiczne uwarunkowania dowodzenia w czasie konfliktu zbrojnego
 • Psychologiczne skutki konfliktu zbrojnego
 • Zachowania i postawy żołnierskie w działaniach bojowych
 • Ochrona zdrowia psychicznego żołnierzy i ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych
 • Operacje psychologiczne – PSYOPS jako element walki w konfliktach zbrojnych
 • Udział technologii w walce psychologicznej
 • Praca psychologa w strefie prowadzenia operacji bojowych.
 • Relacje uczestników konfliktu hybrydowego na Ukrainie

Od dnia 21 listopada 2011 r. studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie mogą korzystać z rozszerzonej wersji systemu informacji prawnej LEX – LEX Omega.

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX


BIBLIOTEKI PRZYJAZNE STUDENTOM WSBiO w Warszawie:


REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI


REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PRAC DYPLOMOWYCH – WSBiO


ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

PRZESZKOLENIE BIBLIOTECZNE


KONTAKT

mgr Joanna Jagielska
Kierownik Biblioteki
tel. 22 856 52 06 wew. 6
e-mail: biblioteka@wsbio.waw.pl


Link do biblioteki online