TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Szanowni Państwo,

Do dnia 29.03.2024r. w dziekanacie można składać wnioski stypendialne (stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych). Zachęcamy wszystkich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (choćby w stopniu  lekkim) do składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

UWAGA!

Pomoc materialna nie przysługuje studentowi, który złożył wniosek nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub nie dostarczył niezbędnych dokumentów i nie uzupełnił tych braków pomimo wezwania.


Szanowni Państwo,
informujemy, że zostały już rozpatrzone wnioski stypendialne na semestr letni w roku akademickim 2023/2024. Prosimy o zapoznanie się z zamieszonymi listami dotyczącymi przyznania stypendium.

Jednocześnie informujemy, że wypłaty stypendiów nastąpią dopiero po odebraniu przez studenta decyzji (zgodnie z § 33 ust. 1-4 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie).
Decyzje stypendialne można odbierać w dniach i godzinach pracy dziekanatu od 16 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Nieodebrane decyzje zostaną wysłane pocztą.
Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie decyzji

 LISTY STUDENTÓW, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM – rok akademicki 2023/2024


RODZAJE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

Studenci Wyższaj Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie mogą ubiegać się o pomoc materialna ze środków przeznaczonych na ten cel w formie:

  • stypendium rektora;
  • stypendium socjalne;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomogi.

Student ma również prawo ubiegać się za pośrednictwem Uczelni o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, których zasady przyznawania regulują odrębne przepisy wydane przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.


ADRESACI ŚWIADCZEŃ

Świadczenia mogą otrzymywać studenci niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym:

  • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
  • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstwie przepisów o służbie.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

Szczegółowe kryteria ubiegania się o pomoc materialną określone są w Regulaminie świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie dostepnym poniżej:

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW – obowiązujący od 28.02.2023 r.


STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiagnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, a także student przyjety na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • lauratem olimpady międzynarodowej albo lauratem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeśli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporzadkowany jest kierunek studiów.

Wysokość stypendium ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego w drodze zarządzenia.

UWAGA!
Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na uczelni innej niż WSBiO w Warszawie zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej na III roku (VI semestrze) I stopnia, wystawionego przez Uczelnię, gdzie realizowali I stopień.

UWAGA!
Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentom, którzy zostali wpisani na kolejny rok akademicki korzystając z wpisu warunkowego oraz tym, którzy powtarzali rok studiów w poprzednim roku akademickim.

DOKUMENTY DO POBRANIA

STYPENDIUM SOCJALNE

Wniosek o stypendium socjalne może złożyć osoba, która znajduje się trudnej sytuacji materialnej. Sytuację tę określa się na podstawie dokumentów o osiągniętych dochodach w ostatnim roku podatkowym. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przedziału dochodowego, w którym znajdzie się dochód (netto) na osobę w rodzinie studenta. Wysokość stypendium socjalnego dla poszczególnych progów dochodowych na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego w drodze zarządzenia.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1294,40 zł.

DOKUMENTY DO POBRANIA


STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadajacy orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, od liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium oraz od wysokości środków przyznanych Uczelni z budżetu państwa. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego w drodze zarządzenia.

INFORMACJA!
Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mozna złożyć w każdym miesiacu i będzie ono wypłacone od miesiąca, w którym ten wniosek został złożony.

UWAGA!
Jeżeli orzeczenie wygaśnie w trakcie trwania roku akademickiego, świadczenie przestaje być wypłacane od następnego miesiąca.

UWAGA!
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium to jest wówczas przyznawane od następnego miesiąca po złożeniu kompletu dokumentów, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

UWAGA!
Jeżeli studentowi wygaśnie ważność orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego, ale zyskuje on przedłużenie czasu trwania tego orzeczenia, musi przedłożyć je wraz z wypełnionym wnioskiem w ciagu dwóch miesięcy od daty wystawienia, aby zachować ciągłość wypłacania świadczenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA


ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację życiową w jakiej znalazł się student (i jego rodzina) na skutek w/w zdarzenia. Wniosek o zapomogę należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę jej przyznania.

Z tytułu zaistnienia jednego zdarzenia losowego, student może otrzymać tylko jedną zapomogę. Zapomoga przeznaczona jest na pokrycie kosztów nauki studenta. Wysokość zapomogi na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego w drodze zarządzenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA


KONTAKT

mgr Ewa Stolińska – Sidwa
Samodzielny Referant w Dziale Spraw Studenckich
tel. 22 856 52 06 wew. 3
mail: ewa.stolinska@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat stypendiów?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!