Szanowni Studenci,

informujemy, że decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego oraz z tytułu niepełnosprawności będą gotowe do odbioru w Dziekanacie od 6 maja 2021r.

_________________________________________________________________________________________

Listy studentów, którzy otrzymali stypendium na Rok akademicki 2020/2021 – semestr letni:

_________________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
informujemy, że do dnia 20 marca 2021r.  można składać wnioski o stypendia na semestr letni w Roku
akademickim 2020/2021.
Stypendia są przyznawane w trybie i na zasadach zgodnych z „ Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie”.
Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w godzinach pracy Dziekanatu lub przesłać skany dokumentów. Oryginały należy wysłać pocztą tradycyjną.
___________________________________________________________________________________________

Zapomoga dla studentów – Epidemia koronawirus

Zapomoga dla studentów w przejsciowo trudnej sytuacji życiowej w związku z epidemią koronawirusa

Listy studentów, którzy otrzymali stypendium na Rok akademicki 2020/2021:

Załącznik nr 4 wykaz osób którym przyznano stypendium socjalne – semestr zimowy – rok akademicki 2020_2021

Załącznik nr 8 lista osób którym przyznano stypendium rektora semestr zimowy 2020-2021 BN

Załącznik nr 8 lista osób którym przyznano stypendium rektora semestr zimowy 2020-2021 BW

Listy studentów, którzy otrzymali stypendium na Rok akademicki 2019/2020:

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM REKTORA W SEMESTRZE LETNIM – ROK AKADEMICKI 2019/2020 BW

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM REKTORA W SEMESTRZE LETNIM – ROK AKADEMICKI 2019/2020 BN

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – SEMESTR LETNI 2019/2020

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM SOCJALNE – SEMESTR LETNI ROK AKADEMICKI 2019/2020


W WSBiO działa system przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej takie jak:

 • zapomoga
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • stypendia specjalne – dla niepełnosprawnych

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2019 R.

 1. Załącznik nr 1 wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Załącznik nr 2 wniosek o kontynuację stypendium socjalnego
 3. Załącznik nr 3 wezwanie do uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium
 4. Załącznik nr 4 wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 5. Załącznik nr 5 oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 6. Załącznik nr 6 oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym...
 7. Załącznik nr 7 oświadczenie o dochodzie zwolnionym z opodatkowania i niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 8. Załącznik nr 8 wniosek o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej z Ośrodka Pomocy Społecznej
 9. Załącznik nr 9 oświadczenie studenta o prowadzeniu/nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
 10. Załącznik nr 10 oświadczenie studenta o utracie/uzyskaniu dochodu
 11. Załącznik nr 11 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 12. Załącznik nr 12 oświadczenie o braku dochodów
 13. Załącznik nr 13 oświadczenie studenta o braku zmian w sytuacji materialnej
 14. Załącznik nr 19 oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej
 15. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe
 16. Załącznik nr 22 informacja w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 17. Załącznik nr 23 oświadczenie członka rodziny studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Stypendia studenckie

Kontakt w sprawie stypendium

p. Iwona Semeniuk

Telefon:tel. 22 856 52 06 wew. 3

Dziekanat, pokój nr. 6