ROK AKADEMICKI 2021/2022

Semestr letni

Listy osób, którym przyznano stypendia Rektora, socjalne, z tytułu niepełnosprawności oraz zapomogi

Decyzje Stypendialne są gotowe do odbioru w Dziekanacie. W dniu 21 kwietnia 2022r. Dziekanat będzie czynny od godz.: 8.00 do godz.:16.0

 

Semestr zimowy

Listy osób, którym przyznano stypendia Rektora, socjalne, z tytułu niepełnosprawności oraz zapomogi.

 

______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że do dnia 6 listopada 2021r.  można składać wnioski o stypendia na semestr zimowy w roku

akademickim 2021/2022.

 • Stypendia są przyznawane w trybie i na zasadach zgodnych z „ Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie”.
 • Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w godzinach pracy Dziekanatu lub przesłać skany dokumentów. Oryginały należy wysłać pocztą tradycyjną.

 


W WSBiO działa system przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej takie jak:

 1. Załącznik nr 1 wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Załącznik nr 2 wniosek o kontynuację stypendium socjalnego
 3. Załącznik nr 3 wezwanie do uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium
 4. Załącznik nr 4 wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 5. Załącznik nr 5 oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 6. Załącznik nr 6 oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym...
 7. Załącznik nr 7 oświadczenie o dochodzie zwolnionym z opodatkowania i niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 8. Załącznik nr 8 wniosek o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej z Ośrodka Pomocy Społecznej
 9. Załącznik nr 9 oświadczenie studenta o prowadzeniu/nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
 10. Załącznik nr 10 oświadczenie studenta o utracie/uzyskaniu dochodu
 11. Załącznik nr 11 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 12. Załącznik nr 12 oświadczenie o braku dochodów
 13. Załącznik nr 13 oświadczenie studenta o braku zmian w sytuacji materialnej
 14. Załącznik nr 19 oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej
 15. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe
 16. Załącznik nr 22 informacja w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 17. Załącznik nr 23 oświadczenie członka rodziny studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Załącznik nr 18 wzór wniosku o przyznanie zapomogi
 2. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe
 3. Załącznik nr 22 oświadczenie studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Załącznik nr 23 oświadczenie członka rodziny dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Załącznik nr 14 wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 2. Załącznik nr 19 oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej
 3. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe
 4. Załącznik nr 22 oświadczenie studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

STYPENDIUM REKTORA

 1. Załącznik nr 15 wzór wniosku o przyznanie stypendium Rektora
 2. Załącznik nr 16 wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów (I rok studiów, laureaci olimpiady)
 3. Załącznik nr 17 wykaz aktywności naukowych, artystycznych i sportowych
 4. Załącznik nr 19 oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej
 5. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe
 6. Załącznik nr 22 oświadczenie studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Kontakt w sprawie stypendiump. Mariola Kowalczyk

Telefon: 22 856 52 06 wew. 3 / Dziekanat, pokój nr. 6