Zapomoga dla studentów – Epidemia koronawirusa

Zapomoga dla studentów w przejsciowo trudnej sytuacji życiowej w związku z epidemią koronawirusa

Listy studentów, którzy otrzymali stypendium na rok akademicki 2019/2020:

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM REKTORA W SEMESTRZE LETNIM – ROK AKADEMICKI 2019/2020 BW

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM REKTORA W SEMESTRZE LETNIM – ROK AKADEMICKI 2019/2020 BN

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – SEMESTR LETNI 2019/2020

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM SOCJALNE – SEMESTR LETNI ROK AKADEMICKI 2019/2020


W WSBiO działa system przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej takie jak:

 • zapomoga
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • stypendia specjalne – dla niepełnosprawnych

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2019 R.

 1. Załącznik nr 1 wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Załącznik nr 2 wniosek o kontynuację stypendium socjalnego
 3. Załącznik nr 3 wezwanie do uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium
 4. Załącznik nr 4 wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 5. Załącznik nr 5 oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 6. Załącznik nr 6 oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym...
 7. Załącznik nr 7 oświadczenie o dochodzie zwolnionym z opodatkowania i niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 8. Załącznik nr 8 wniosek o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej z Ośrodka Pomocy Społecznej
 9. Załącznik nr 9 oświadczenie studenta o prowadzeniu/nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
 10. Załącznik nr 10 oświadczenie studenta o utracie/uzyskaniu dochodu
 11. Załącznik nr 11 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 12. Załącznik nr 12 oświadczenie o braku dochodów
 13. Załącznik nr 13 oświadczenie studenta o braku zmian w sytuacji materialnej
 14. Załącznik nr 19 oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej
 15. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe
 16. Załącznik nr 22 informacja w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 17. Załącznik nr 23 oświadczenie członka rodziny studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt w sprawie stypendium

p. Iwona Semeniuk

Telefon:tel. 22 856 52 06 wew. 3

Dziekanat, pokój nr. 6