W WSBiO działa system przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej takie jak:

 • zapomoga
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • stypendia specjalne – dla niepełnosprawnych

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Wnioski dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością przyjmowane będą do dnia 9 marca br., w dziale księgowości (pok. nr 5).

Studenci pobierający stypendium socjalne, proszeni są o uzupełnienie poniższego załącznika i dostarczenie do dnia 9 marca 2019 r. do działu księgowego (pok. nr 5).

Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja

 1. Załącznik nr 1 wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Załącznik nr 4 wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 3. Załącznik nr 5 oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 4. Załącznik nr 6 oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym…
 5. Załącznik nr 7 oświadczenie o dochodzie zwolnionym z opodatkowania i niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 6. Załącznik nr 8 oświadczenie studenta o samodzielności finansowej
 7. Załącznik nr 9 oświadczenie studenta o prowadzeniu -nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
 8. Załącznik nr 12 oświadczenie o braku dochodów
 9. Załącznik nr 19 oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej
 10. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe
 11. Załącznik nr 13 oświadczenie studenta o braku zmian sytuacji materialnej
 12. Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja
 13. Załącznik nr 10 oświadczenie studenta o utracie/uzyskaniu dochodu
 14. Załącznk nr 11 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 15. Załącznik nr 22 oświadczenie studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 16. Załącznik nr 23 oświadczenie członka rodziny dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt w sprawie stypendium

mgr Sylwia Błesznowska

Telefon: (22) 8565206 w. 2

Księgowość, pokój nr. 5