Szanowni Studenci IV semestru BN i BW studiów I stopnia oraz II semestru BN studiów II stopnia,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na IV semestrze studiów I stopnia oraz na II semestrze studiów II stopnia.
Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są w zakładce: Praktyki studenckie.

Studenci, którzy od momentu złożenia dokumentów poświadczających zatrudnienie u danego pracodawcy, nadal kontynuują pracę w tym samym miejscu zatrudnienia oraz na tym samym stanowisku służbowym, proszeni są o uzupełnienie i dostarczenie dwóch poniższych załączników:

Załącznik nr 6 – Podanie o zaliczenie praktyki (w drugiej kolumnie tabeli jako dodatkowy dokument należy zaznaczyć “oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia”)
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia

Studenci, którzy zmienili miejsce pracy lub stanowisko służbowe, proszeni są o ponowne dostarczenie kompletu dokumentów, tj. w przypadku III semestru studiów I stopnia oraz I semestru studiów II stopnia.

Studenci, którzy dotychczas odbywali praktykę zawodową na podstawie własnej organizacji lub korzystając z pomocy Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, tym samym realizując program praktyk w wymiarze 240 godzin w przypadku III semestru studiów I stopnia oraz 120 h w przypadku I semestru studiów II stopnia, zobligowani są do organizacji praktyki zawodowej również na IV oraz V semestrze studiów licencjackich w wymiarze po 240 h w każdym semestrze, zaś w przypadku studiów magisterskich – na II oraz III semestrze po 120 h.
Student może zrealizować większy wymiar praktyki w danym semestrze, przykładowo, w przypadku semestru IV studiów licencjackich program praktyk może jednocześnie obejmować 480 h (4 pełne miesiące kalendarzowe) – w takim przypadku student zrealizuje całość obowiązującego wymiaru praktyki czyli 720 h (6 pełnych miesięcy kalendarzowych), zaś w przypadku studiów magisterskich, na II semestrze student może zrealizować 240 h (2 pełne miesiące kalendarzowe), co będzie stanowiło całość łącznego wymiaru praktyki (3 miesiące kalendarzowe).

Komplet dokumentów wymaganych do zaliczenia praktyki na podstawie samodzielnej organizacji, tak jak dotychczas, dostępny jest u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. Student może również samodzielnie pobrać załączniki, które znajdują się w zakładce Praktyki studenckie: https://wsbio.waw.pl/praktyki-studenckie/

W celu przypomnienia, poniżej zamieszczamy instrukcje dotyczące sposobu zaliczana studenckiej praktyki zawodowej:

Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach I stopnia do pobrania

Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach II stopnia – do pobrania

Student zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów, wobec tego prosimy o dostarczenie dokumentacji osobiście lub drogą listowną na poniższy adres:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Zakroczymska 13
00-225 Warszawa
pokój nr 4.

 W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00:

22 856 52 06 wew. 1
sekretariat@wsbio.waw.pl

Termin składania dokumentów: 31 lipiec 2024 r.


Uwaga Studenci II semestru studiów II stopnia i IV semestru studiów I stopnia!
Poniżej podajemy do Państwa wiadomości listę promotorów:

WYBÓR PROMOTORA – do pobrania


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż hologramy są gotowe do odbioru.


Szanowni Studenci,

Do dnia 29.03.2024r. w dziekanacie można składać wnioski stypendialne (stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych). Zachęcamy wszystkich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (choćby w stopniu  lekkim) do składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

UWAGA!

Pomoc materialna nie przysługuje studentowi, który złożył wniosek nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub nie dostarczył niezbędnych dokumentów i nie uzupełnił tych braków pomimo wezwania.


Szanowni Studenci V semestru studiów I stopnia BN i BW oraz III semestru studiów II stopnia,
uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz III semestrze studiów magisterskich.
Studenci, którzy na III i IV semestrze studiów I stopnia oraz na I i II semestrze studiów II stopnia zaliczali praktykę na podstawie pracy zawodowej i nadal kontynuują pracę w tym samym miejscu zatrudnienia, uzupełniają dwa załączniki:
Załącznik nr 6 – Podanie o zaliczenie praktyki
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia
Studenci, którzy zaliczają praktykę zawodową w innej formie niż na podstawie pracy zawodowej, proszeni są o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk.
Przypominamy, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.
W razie jakichkolwiek, dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 8565206 wew. 1
Dokumenty do pobrania udostępnione są na stronie Uczelni w zakładce praktyki studenckie > dokumenty do pobrania – dla studentów, którzy obecnie są na V semestrze studiów I stopnia oraz dla studentów, którzy obecnie są na III semestrze studiów II stopnia.
Termin składania dokumentów: 31 stycznia 2024 r.


Szanowni Studenci III semestru studiów I stopnia BN i BW oraz I semestru studiów II stopnia,

uprzejmie informujemy o obowiązku odbycia praktyki zawodowej na III semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich.
W związku z dużą liczbą zapytań od studentów, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk przygotował dla Państwa instrukcje zawierające informacje dotyczące możliwości form zaliczania praktyki z uwzględnieniem wykazu wymaganej dokumentacji.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów:

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach I stopnia – III semestr BN i BW<<<

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach II stopnia – I semestr BN<<<

W odniesieniu do powyższych informacji, uprzejmie informujemy, iż dokumenty wskazane w załącznikach są udostępnione do pobrania w zakładce praktyki studenckie z podziałem na poszczególne semestry. Dokumenty można również pobrać bezpośrednio u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Termin zaliczenia praktyki na III semestrze studiów I stopnia i I semestrze studiów drugiego stopnia: najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 228565206 wew. 1


Informacja dla Studentów  II semestru studiów II stopnia oraz IV semestru studiów I stopnia

Informujemy, że w zakładce  Seminarium dyplomowe zostały opublikowane grupy seminaryjne na rok akademicki 2023/2024


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA/PRAWO zostało uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO realizują  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzają wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Opiekunem naukowym Studenckiego  Koła Naukowego jest dr K. Bojarski

https://wsbio.waw.pl/studenckie-kolo-naukowe


Kierownik Biblioteki – Pani mgr Joanna Jagielska 

informujemy, że zmodyfikowane pytania na egzamin dyplomowy zostały zamieszczone na Platformie Moodle w folderze:

“Seminarium dyplomowe – VI sem. / II stop. IV sem.”.


Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją:

WSBiO – InformacjaPRACA DYPLOMOWA I OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ


Szanowni Studenci,

informujemy, że przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego na I i II stopniu studiów należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe względem Uczelni.

Osoba kontaktowa w sprawach finansowychp. Sylwia Błesznowska – tel.: 517 599 892/ sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

Nr rachunku bankowego na jaki należy dokonywać wpłat: PKO BP 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

_________________________________________________________________________________________________________________________________
WYBÓR PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH:
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA


Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z treścią porozumienia o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony

WSBiO zobowiązuje się do udzielenia zniżki dla członków IPA (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej) za czesne, w wysokości 7% rocznego czesnego.


Szanowni Studenci,

informujemy, że poniżej zostały opublikowane znowelizowane „Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych


Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:  Egzamin dyplomowy


Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami redagowania prac dyplomowych:  ZASADY RED TECH PR DYPL

Aktualizacja zasad zostanie również opublikowana na Platformie Moodlle (seminarium dyplomowe).


Szanowni Studenci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  aktualnymi materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA