Szanowni Studenci I semestrów I i II stopień,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Przeszkoleniem bibliotecznym (obowiązkowe) przygotowanym przez Kierownika Biblioteki WSBiO  – Panią mgr A. Zarembę

Przeszkolenie biblioteczne

_______________________________________________________________________________________

Szanowni  Studenci I stopień i II stopień  I semestry,

uprzejmie informujemy, że w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą realizowane za pomocą  paltformy edukacyjnej  Moodle –  narzędzie wspomagające proces dydaktyczny, wykorzystywane do samodzielnego studiowania przez studentów materiałów opublikowanych  w postaci materiałów dydaktycznych, skryptów i ćwiczeń oraz za pośrednictwem strony WEBEX.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją dotyczącą obsługi strony Webex oraz platformy Moodle.

Kontakty wykładowców do strony webex zostały opublikowane w zakładce Plany zajęć.

W celu uzyskania hasła do zakładki:„Plany zajęć”zwracamy się z uprzejmą  prośbą o kontakt Starostów grup (17.10.2020r.)  na e – mail:plany@wsbio.waw.pl

10.10.2020r. – odbędzie się test sprawdzający znajomość języka angielskiego. Na podstawie uzyskanych wyników zostaną utworzone grupy językowe. Test odbędzie się on – line.

Terminarz zjazdów – semestr zimowy

Rok akademicki – Terminarz zjazdów 2020 – 2021

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że wnioski stypendialne przyjmowane są w dziekanacie (ul. Zakroczymska 13) do dnia 16 października 2020 r.

Uwaga!

Wymagane są oryginały dokumentów dołączanych do wniosków.


Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższym terminarzem zjazdów  (semestr zimowy) na Rok akademicki 2020/2021:

Rok akademicki – Terminarz zjazdów 2020 – 2021

 


Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 31 lipca (piątek) rozpoczynamy wydawanie dyplomów ukończenia studiów.


Szanowni Państwo,

informujemy, że legitymacje są gotowe do odbioru. Zapraszamy do Dziekanatu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe.

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe dla osób posiadających status osoby bezrobotnej mogą być sfinansowane przez Urząd Pracy

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

 


Szanowni Studenci (lektorat),

prosimy osoby, które nie podeszły do zaliczenia lub egzaminu w terminie zerowym z języka angielskiego o kontakt e – mailowy  z Koordynatorem języka angielskiego – mgr M. Staniszewskim

m.staniszewski@wsbio.waw.pl

W e -mailu do Pana mgr M. Staniszewskiego  należy napisać imię i nazwisko lektora, który jest przyporządkowany danej grupie.

______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że ostateczny termin przesyłania zdjęć do legitymacji elektronicznych upływa 5 lipca 2020r.
Kolejny termin personalizacji legitymacji nastąpi we wrześniu 2020r.
Przypominamy, że brak legitymacji elektronicznej może skutkować nałożeniem mandatu w środkach komunikacji miejskiej i komunikacji międzymiastowej.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Dyplomaci studiów licencjackich,

zgodnie z decyzją Kanclerza, kandydaci na studia II stopnia będący absolwentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie rekrutujący się na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 mogą skorzystać z Programu „Wpisowe – 0 zł” w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego Zarządzenia Kanclerza:

Zarządzenie Kanclerza w sprawie wprowadzenia zmian w Programie „Wpisowe – 0 zł”

________________________________________________________________________________________

Studenci II roku studiów I stopnia

Szanowni Państwo,
przypominamy o obowiązku wyboru promotora i złożenia wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej.
Prosimy także o przesyłanie zdjęć do elektronicznych legitymacji studenckich!!!

 

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA zostanie uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO będą mogli realizować  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzać  wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Szczegółowe informacje na temat Studenckiego  Koła Naukowego:BEZPIECZEŃSTWO – HISTORIA – GEOPOLITYKA” (zakładka: STUDENT) zawiera poniższy link:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – BHG

Udział w Studenckim  Kole Naukowym umożliwia studentom ubieganie się o stypendium naukowe.

__________________________________________________________________________________________

Studenci II roku studiów I stopnia oraz studenci ostatniego roku studiów (IV semestr II stopień; VI semestr I stopień)

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW wszystkie legitymacje funkcjonujące w wersji papierowej muszą być wymienione na legitymacje elektroniczne. W związku z tym studenci korzystający z legitymacji proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do dziekanatu zdjęcia w wersji elektronicznej (mailem lub na płycie) oraz dokonanie wpłaty na konto uczelni (z dopiskiem Legitymacja) w wysokości 22 zł.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Dziekana WSBiO dotyczącymi obrony prac dyplomowych 2019/2020

WYTYCZNE do obrony prac dypl. 2019-2020

__________________________________________________________________________________

Szanowni Dyplomanci studiów licencjackich i magisterskich,

prosimy  o zapoznanie się z  harmonogramem egzaminów dyplomowych 2020r. – I termin (czerwiec- lipiec)

>HARMONOGRAM<

Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych 2020r. z podziałem  studentów na obwiązujące ich godziny zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce plany zajęć zostały opublikowane adresy e – mailowe wykładowców WSBiO.

Prosimy przesyłać prace zaliczeniowe, testy oraz kontaktować się z wykładowcami za pośrednictwem podanych  e -maili

___________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że tzw. ustawa covidowa z 16 kwietnia 2020r. wprowadziła zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

_________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 roku do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni ustalonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki przysługuje możliwość ubiegania się przez studenta o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami  w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-Co-V-2 przez studenta lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. Więcej szczegółów – Zakładka Stypendia.

__________________________________________________________________________________________

WAŻNE !!!

Szanowni Dyplomanci studiów licencjackich i magisterskich (semestr VI i semestr IV – 2019/2020),

w związku z licznymi niedociągnięciami w kwestii technicznej i estetycznej prac dyplomowych zamieszczamy kilka bardzo ważnych informacji:

 • numeracja stron: liczy się od strony tytułowej, ale jej numer jest ukryty, a uwidoczniamy od strony ze spisem treści,
 • spis treści,wstęp, nowy rozdział itp. umieszczamy na stronie nieparzystej – prawej (nie drukujemy wszystkiego ciągiem, to bardzo wpływa na estetykę pracy, dbajcie o to),
 • strony puste np. po stronie tytułowej, czy spisie treści (jeśli mieści się na jednej), numeracja liczona, ale ukryta,
 • notatnik ze słowami kluczowymi: słowa kluczowe pojedyncze np. terroryzm, bezpieczeństwo. Nie jest słowem kluczowym: bezpieczeństwo narodowe, terroryzm międzynarodowy, lotnictwo cywilne ipt.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e – mailowy z Dziekanatem.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Dyplomanci studiów licencjackich i magisterskich (semestr VI i semestr IV – 2019/2020),

informujemy, że oba oświadczenia należy umieścić na końcu  pracy dyplomowej:

OŚWIADCZENIE – 1

Oświadczenie – 2

____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Nr 03/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego, egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz poniższymi załącznikami dotyczącymi tego Zarządzenia.

Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych, egzaminów oraz zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćPO-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO-3

Załącznik nr 1 Wniosek o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (1)-1

Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o samodzielnie przygotowanej pracy dyplomowej-1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO (2)-1

Załącznik nr 2 do Instrukcji – Oświadczenie o niekorzystaniu z legitymacji studenckiej po zdaniu egzaminu dyplomowego PO

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie studenta dotyczące nr telefonu do kontaktu w trakcie trwania egzaminu dyplomowego-1

Załącznik nr 3 do Instrukcji – Protokół egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień VI semestr/ II stopień IV semestr,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o pobranie karty obiegowej:

Karta obiegowa(1)

Osoby, które korzystały z Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na ul. Ostrobramskiej 109, 04-041 Warszawa nie muszą podbijać karty obiegowej. Biblioteka wyśle sprawdzony  wykaz studentów do Dziekanatu WSBiO. Kierownik Biblioteki WSBiO p. mgr Anna Zaręba będzie  podpisywała część karty obiegowej dotyczącej: „Biblioteka WSBiO”.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień IV semestr/ II stopień II semestr,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją przygotowaną przez Pana Dziekana WSBiO dotyczącą  wyboru promotorów prac dyplomowych na rok akademicki 2020/2021.

Wybór Promotorów – Rok akademicki 2020-21

Prosimy o uzupełnienie załączonych wniosków. Po uzgodnieniu z promotorem należy poniższy wniosek  wysłać e – mailem do Dziekanatu.

Dziękujemy!

Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej

Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopień – II semestr,

informujemy, że  w roku akademickim 2020/2021 od III semestru zostanie uruchomiona specjalność: Bezpieczeństwo Publiczne (na podstawie deklaracji wyboru specjalności zgodnie z preferencjami studentów) oraz będą realizowane wybrane przez Państwa następujące przedmioty: a) Kształcenie umiejętności interpersonalnych i społecznych, b) Zarządzanie zasobami ludzkimi

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień – II semestr BW,

informujemy, że  w roku akademickim 2020/2021 od III semestru zostanie uruchomiona specjalność: Bezpieczeństwo Publiczne (na podstawie deklaracji wyboru specjalności zgodnie z preferencjami studentów)oraz będą realizowane wybrane przez Państwa następujące przedmioty: a) Współpraca administracji cywilno – wojskowej, b) Dokumentacja współpracy i współdziałania.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień – II semestr BN,

informujemy, że  w roku akademickim 2020/2021 od III semestru zostanie uruchomiona specjalność: Bezpieczeństwo Państwa (na podstawie deklaracji wyboru specjalności zgodnie z preferencjami studentów) oraz będą realizowane wybrane przez Państwa następujące przedmioty: a) Współpraca administracji cywilno – wojskowej, b) Kształcenie umiejętności interpersonalnch i społecznych.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień – IV semestr BN/BW,

informujemy, że  w roku akademickim 2020/2021  na V semestrze zgodnie z preferencjami studentów będzie realizowany przedmiot:„Zajęcia warsztatowe/zajęcia praktyczne/warsztaty interpersonalne”.

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontaktowanie się z „Księgowością” na adres e – mailowy: sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

W celu uzyskania numeru telefonu do Pani Kwestor prosimy Starostów Grup o kontakt na adres e – mailowy: plany@wsbio.waw.pl

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy , iż od dnia 02.11.2019r. obowiązki Kierownika Biblioteki WSBiO pełni Pani mgr Anna Zaręba.
W związku z powyższym ulegają zmianie godziny pracy biblioteki:
wtorek: 15:00 – 18:00
sobota:   8:00 – 15:00

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Zakładce: Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z sylwetkami promotorów opublikowanymi w zakładce: Seminarium dyplomowe

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci IV semestru BN i BW studiów licencjackich oraz II semestru BN studiów magisterskich (praktyki studenckie),

informujemy, że w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów dotyczących praktyk studenckich drogą e-mailową.

Uzupełnione oraz zeskanowane dokumenty prosimy przesyłać na poniższy adres e-mailowy:sekretariat@wsbio.waw.pl

Najpóźniej do końca semestru student zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentacji również w wersji papierowej – studencka praktyka zawodowa zaliczana jest tylko i wyłącznie na podstawie oryginałów dokumentów w wersji papierowej.

Po przesłaniu dokumentów drogą e-mailową prosimy o zachowanie oryginalnej wersji dokumentów, które  w późniejszym terminie muszą być dostarczone  Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk.

Kontakt do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk – mgr Sylwia Proszkiewicz,( 22 856 52 06 wew. 1)

(dyżur: dni powszednie,  godz. 8:00 – 16:00)

Alternatywą w obecnej sytuacji jest również wysyłka oryginałów dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres Uczelni.

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci IV semestru BN i BW studiów licencjackich oraz II semestru BN studiów magisterskich,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na IV semestrze studiów licencjackich oraz na II semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są pod adresem: https://wsbio.waw.pl/, w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Studenci, którzy od momentu złożenia dokumentów poświadczających zatrudnienie u danego pracodawcy, nadal kontynuują pracę w tym samym miejscu zatrudnienia oraz na tym samym stanowisku służbowym, proszeni są o uzupełnienie i dostarczenie dwóch poniższych załączników:

Załącznik nr 6 – Podanie o zaliczenie praktyki (w drugiej kolumnie tabeli jako dodatkowy dokument należy dopisać „oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia”)
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia

W przypadku, w którym student zmienił miejsce pracy lub stanowisko służbowe, prosimy o ponowne dostarczenie kompletu dokumentów, tj. w przypadku semestru III studiów licencjackich oraz I semestru studiów magisterskich.

Studenci, którzy dotychczas odbywali praktykę zawodową na podstawie własnej organizacji lub korzystając z pomocy Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, tym samym realizując program praktyk w wymiarze 160 godzin w przypadku semestru III studiów licencjackich oraz semestru I studiów magisterskich, zobligowani są do organizacji praktyki zawodowej również na IV oraz V semestrze studiów licencjackich w wymiarze po 160 h na każdy semestr, w przypadku studiów magisterskich – na II oraz III semestrze po 160 h. W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć, iż jeśli jest taka możliwość, student może zrealizować większy wymiar praktyki w danym semestrze, przykładowo, w przypadku semestru IV studiów licencjackich oraz II semestru studiów magisterskich program praktyk może jednocześnie obejmować 320 h – w takim przypadku student zrealizuje całość obowiązującego wymiaru praktyki (łącznie 480 h). Komplet dokumentów wymaganych do zaliczenia praktyki na podstawie samodzielnej organizacji, tak jak dotychczas, dostępny jest u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, ewentualnie student ma możliwość pobrania załączników, które znajdują się w zakładce Praktyki studenckiehttps://wsbio.waw.pl/praktyki-studenckie/ . W celu ułatwienia, poniżej dołączamy wymagane załączniki, które obowiązują w przypadku własnej organizacji praktyki:

Załącznik nr 1 – Wniosek studenta o wydanie skierowania na praktykę  (student uzupełnia załącznik nr 1 tylko w przypadku, gdy skierowanie będzie wymagane w miejscu odbywania praktyki)
Załącznik nr 2 – Skierowanie na praktykę (załącznik nr 2 uzupełnia Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk po otrzymaniu wniosku od studenta)
Załącznik nr 4 – Porozumienie dotyczące przyjęcia studenta na praktykę zawodową (porozumienia należy wydrukować dwa razy – jedno porozumienie pozostaje w miejscu odbywania praktyki, zaś drugie należy przekazać Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk)
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o odbyciu praktyki (w dniu zakończenia praktyki zaświadczenie uzupełnia oraz podpisuje opiekun praktyki, który został wyznaczony w miejscu pracy przez pracodawcę lub pracodawca, który nadzorował pracę studenta)
Załącznik nr 13a – Karta osiągnięć zamierzonych efektów kształcenia (studia pierwszego stopnia) (załącznik nr 13a uzupełnia student, pod podpisem studenta prosimy również o podpis oraz pieczęć pracodawcy)
Załącznik 13b – Karta osiągnięć zamierzonych efektów kształcenia (studia drugiego stopnia) (załącznik nr 13b uzupełnia student, pod podpisem studenta prosimy również o podpis oraz pieczęć pracodawcy)
Załącznik nr 12 – Ankieta (załącznik nr 12 uzupełnia student po zakończeniu praktyki)

Zważywszy na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną, na tę chwilę wersja elektroniczna dokumentów jest wystarczająca, jednakże najpóźniej do końca semestru, student zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentacji również w wersji papierowej – studencka praktyka zawodowa zaliczana jest tylko i wyłącznie na podstawie oryginałów dokumentów w wersji papierowej, wobec tego po przesłaniu dokumentów drogą e-mailową, prosimy o zachowanie oryginalnej wersji dokumentów, tak aby w późniejszym terminie móc je dostarczyć Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk.

Wobec powyższego, poczekamy aż sytuacja w kraju się poprawi, tak aby studenci mogli bezpiecznie dostarczać dokumenty osobiście.

Chcielibyśmy również nadmienić, iż alternatywą w obecnej sytuacji jest również wysyłka oryginałów dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres Uczelni. Drugie rozwiązanie zależne jest od woli studenta. Dokumenty należy przesyłać na poniższy adres:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

ul. Zakroczymska 13

00-225 Warszawa

pokój nr 6

Uzupełnione oraz zeskanowane dokumenty prosimy przesyłać na poniższy adres e-mailowy:

sekretariat@wsbio.waw.pl

W razie dodatkowych pytań oraz wątpliwości dot. studenckiej praktyki zawodowej, prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00.

mgr Sylwia Proszkiewicz, 22 856 52 06 wew. 1

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci II semestrów I i II stopień,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Przeszkoleniem bibliotecznym przygotowanym przez Kierownika Biblioteki WSBiO  Panią mgr A. Zarembę

Przeszkolenie biblioteczne

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

kontakty wykładowców do strony webex zostały opublikowane w zakładce Plany zajęć

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci ,

prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją dotyczącą strony webex.

Instrukcja Student:

webex instrukcja student

Instrukcja Wykładowca:

webex4teachers-instrukcja

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

w związku z zagrożeniem zachorowania spowodowanym epidemią  COVID-19, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony:

Zarządzenie Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS Cov-2 __________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z komunikatem Władz Uczelni WSBiO

Komunikat Władz WSBiO

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci i Dyplomanci studiów licencjackich i magisterskich,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakt z wykładowcami lub promotorami drogą mailową lub telefoniczną.

Spotkania z wykładowcami i promotorami są wstrzymane do odwołania.

W celu uzyskania telefonu lub adresu mailowego  do konkretnego wykładowcy proszę o kontakt na adres e-mail:plany@wsbio.waw.pl  🙂

_________________________________________________________________________

Szanowni Dyplomanci studiów licencjackich i magisterskich (semestr VI i semestr IV – 2019/2020),

prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą obrony pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej 2020

Wzory dokumentów dotyczące pracy dyplomowej:

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopnia BN i  BW (II semestr, IV semestr),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych:

Zasady realizacji przedmiotów wybieralnych – Rok akademicki 2019-20 semestr letni

Deklaracje wyboru przedmiotów wybieralnych:

BN – II semestr:

Deklaracja wyboru przedmiotu I stop. BN – II semestr

BW – II semestr:

Deklaracja wyboru przedmiotu I stop. BW – II semestr

BN – IV semestr:

Deklaracja wyboru przedmiotu I stop. BN – IV semestr

BW – IV semestr:

Deklaracja wyboru przedmiotu I stop. BW – IV semestr

Uzupełnione deklaracje wyboru specjalności należy w przekazać Starostom Grup do końca kwietnia 2020r.

Starostów Grup prosimy o przesłanie ich na e-mail:plany@wsbio.waw.pl  lub złożenie ich osobiście w Dziale Organizacji Studiów.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopnia BN  (II semestr),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych:

Zasady realizacji przedmiotów wybieralnych – Rok akademicki 2019-20 semestr letni

Deklaracja wyboru przedmiotów wybieralnych:

II semestr:

Deklaracja wyboru przedmiotu II stop. BN – II semestr

Uzupełnione deklaracje wyboru specjalności należy w przekazać Starostom Grup do końca kwietnia 2020r.

Starostów Grup prosimy o przesłanie ich na e-mail:plany@wsbio.waw.pl  lub złożenie ich osobiście w Dziale Organizacji Studiów.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci II semestrów  I i II stopnia,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotyczącą oferowanych specjalności w Roku akademickim 2019/2020

Przedmioty z przedstawionych specjalności będą realizowane od III semestru

Rok akademicki 2019-2020 – semestr letni – Informacje o specjalnościach – II semestry

Deklaracje wyboru specjalności:

I stopień BN II –  semestr:

Bezpieczeństwo narodowe I stopień

I stopień BW –  II semestr:

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień

II stopień BN – II semestr:

Bezpieczeństwo narodowe II stopień

Uzupełnione deklaracje wyboru specjalności należy w przekazać Starostom Grup do końca kwietnia 2020r.

Starostów Grup prosimy o przesłanie ich na e-mail:plany@wsbio.waw.pl  lub złożenie ich osobiście w Dziale Organizacji Studiów.

Dziękujemy:-)

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

poniżej przesyłamy listy osób, które nie zaliczyły praktyki studenckiej:

Bezpieczeństwo Narodowe V semestr I stopień  
Bezpieczeństwo Wewnętrzne V semestr I stopień
Bezpieczeństwo Narodowe III semestr I stopień
Bezpieczeństwo Wewnętrzne III semestr I stopień 
Bezpieczeństwo Narodowe I semestr II stopień
Bezpieczeństwo Narodowe III semestr II stopień

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki studenckiej proszeni są o dostarczenie dokumentów w trybie pilnym – najpóźniej do dnia 6 marca br.
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk pełni dyżury w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00

________________________________________________________________________________________

Szanowni Starości Grup,

informujemy, że od semestru letniego (rozpoczęcia zajęć) zostanie wprowadzone hasło do zakładek: Ogłoszenia dla Studentów oraz Plany zajęć znajdujących się w Zakładce STUDENT

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą  prośbą o kontakt na e – mail:plany@wsbio.waw.pl

___________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce Plany zajęć znajduje się  opis praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe są obowiązkowe!

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Państwa wymiarem godzin praktyk zawodowych.

Praktyka zawodowa – opis

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomowe znajduje się zaktualizowana prezentacja sylwetek promotorów na rok akademicki 2019/2020. Prosimy o zapoznanie się z zakresem tematycznym seminarium przedstawionym przez promotorów.

________________________________________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomowe została opublikowana lista seminarzystów na rok akademicki 2019/2020 wraz z przyporządkowaniem do danego promotora.

WSBiO – LISTA SEMINARZYSTÓW – Rok akademicki 2019-2020

___________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia (I semestr, III semestr),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych:

Zasady wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych

Deklaracje wyboru  przedmiotów wybieralnych:

I stopień I semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego -BN – I semestr na sem. II

Deklaracje wyboru przedmiotu wybieralnego -BW- I semestr na sem. II

I stopień III semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BN – III semestr na sem. IV

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BW – III semestr na sem. IV

II stopień I semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – I semestr na sem. II

II stopień III semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – III semestr na sem. IV

Wybrane przez Państwa przedmioty  w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy (studenci: I i II stop: I semestr, III semestr) będą realizowane w semestrze letnim.

Ostateczny termin składania uzupełnionych deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych: 23-24.listopada 2019r. – Dziekanat WSBiO lub e-mail:plany@wsbio.waw.pl  (preferowane jest złożenie tych deklaracji na podanego e- maila 🙂 ).

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: „Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia III semestru,

informujemy, że w poniższych listach osoby zaznaczone kolorem żółtym proszone są o natychmiastowe pojawienie się w Dziekanacie.

Listy podziału na specjalności:

III sem BW – Lista podziału na specjalności

III sem BN I-Lista podziału na specjalności

III sem BN II – Lista podziału na specjalności


Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce: Student/ Dyżury / Konsultacje wykładowców są opublikowane terminy spotkań z wykładowcami w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

_________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z listą podziału na grupy i lektorów wraz z numerami sal.

I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr

Osoby, które nie przystąpiły do testu z języka angielskiego w dniu 04.10.2019r. będą zdawały ten test podczas zajęć. Lektorzy poinformują Państwa o numerze albumu oraz o przydziale do grupy ćwiczeniowej.

Studia II stopnia BN – ze względu na na dużą rozbieżność w wynikach nie zostanie utworzony podział na grupy (na razie jest to wstrzymane).

Koordynatorem języka angielskiego jest Pan mgr Maciej Staniszewski.

___________________________________________________________

Szanowni  Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od roku akademickiego 2019/2020 wsparciem dla tradycyjnych metod i form kształcenia jest  prowadzenie  zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej realizowanych na paltformie edukacyjnej  Moodle.

Platforma e-learningowa Moodle jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny, wykorzystywanym do samodzielnego studiowania przez studentów materiałów opublikowanych  w postaci materiałów dydaktycznych, skryptów i ćwiczeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem Kształcenia na odległość (e – learning)  w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Regulamin Kształcenia na odległość (e – learning) jest opublikowany w zakładce Dydaktyka

***********************************************************

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w WSBiO proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po  formularz zgłoszeniowy zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone   w formie blended learning (e-kurs).

____________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że na stronie  https://inwestujwrozwoj.pl/ zawarte są informacje dotyczące   pożyczek przeznaczonych na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

______________________________________________

 REKRUTACJA NA STUDIA I I II STOPNIA – Rok akademicki 2019/2020

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni: ul.Zakroczymska 13,    00 – 225 Warszawa

Pokój nr 6

w godz.:  8:30 – 15:30  / poniedziałki –  piątki/

w godz.: 9:00 – 13:00  / soboty/


Na podstawie przeprowadzonej (w semestrze zimowym 2017/2018) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe zarówno na: kierunku  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jak i na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 1. Dr Ksenia Bojarska – 5,0
 2. Dr Krzysztof Bojarski – 5,0
 3. Dr Konrad Krzyżak – 5,0
 4. Dr Dobrosław Mąka – 5,0
 5. Dr Jacek Pomiankiewicz – 5,0
 6. Dr Włodzimierz Rycerski – 5,0
 7. Dr Artur Talik – 5,0

Serdecznie gratulujemy 🙂

______________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomowe została opublikowana lista seminarzystów na rok akademicki 2019/2020 wraz z przyporządkowaniem do danego promotora.

WSBiO – LISTA SEMINARZYSTÓW – Rok akademicki 2019-2020

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby zainteresowane zgłoszeniem się na szkolenia z projektu „Profesjonalna Ochrona” w poniższym załączniku mogą zapoznać się z opisem języka angielskiego przedstawionym przez  Princeton Language Academy.

Język angielski w projekcie Profesjonalna Ochrona – opis

Profesjona ochrona – bezpłatne szkolenia

_________________________________________________________

Szanowni Studenci WSBiO,

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie informuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.

„Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Legia Akademicka – to ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku   z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej – pułk wziął udział w wojnie polsko- bolszewickiej), a w 1929 roku została powołana do życia powtórnie, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce. Działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie.

Wydział Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie informuje, że Departament Nauki  i Szkolnictwa Wojskowego MON opracował docelowy model „Mapy drogowej III edycji programu Legii Akademickiej 2019/2020”.

Kampania ma swoim zasięgiem objąć wszystkie uczelnie tj. publiczne i niepubliczne oraz nadzorowane przez MSWiA, MZ, MKiDN.

Wszystkie materiały na powyższy temat są  dostępne w Dziekanacie WSBiO oraz na stronach MON

Materiały:

Dec_Nr_48_(Dz_Urz_Min_Obr_Nar_poz_57)

www_plakat_legia_akademicka_2019

www_baner_ulotka_legia_akademicka_2019a

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie nawiązał  współpracę  z WKU, Warszawa –Śródmieście – lokalnym reprezentantem Legii Akademickiej.

Osobą do kontaktów jest Pani Anna Wojcieszczyk: tel: (0-22) 261 – 877 – 045 z WKU.

W listopadzie zostanie zorganizowane spotkanie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie oraz Pani Anny Wojcieszczyk ze studentami WSBiO w celu przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej „Mapy drogowej III edycji programu Legii Akademickiej 2019/2020”.

__________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. W. Rycerski),

informujemy, że spotkania w sprawie seminarium dyplomowego z  dr inż W. Rycerskim opublikowane są w zakładce Dyżury/konsultacje z wykładowcami

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

__________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia (I semestr, III semestr),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych:

Zasady wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych

Deklaracje wyboru  przedmiotów wybieralnych:

I stopień I semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego -BN – I semestr na sem. II

Deklaracje wyboru przedmiotu wybieralnego -BW- I semestr na sem. II

I stopień III semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BN – III semestr na sem. IV

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BW – III semestr na sem. IV

II stopień I semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – I semestr na sem. II

II stopień III semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – III semestr na sem. IV

Wybrane przez Państwa przedmioty  w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy (studenci: I i II stop: I semestr, III semestr) będą realizowane w semestrze letnim.

Ostateczny termin składania uzupełnionych deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych: 23-24.listopada 2019r. – Dziekanat WSBiO lub e-mail:plany@wsbio.waw.pl  (preferowane jest złożenie tych deklaracji na podanego e- maila 🙂 ).

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: „Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopnia I semestru,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał  przydziału do grup lektoratowych. Prosimy o zapoznanie się z poniżej opublikowaną listą.

Przydział do grup lektoratowych – 2019-20 – II stopień – I semestr – j.angielski

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć języka angielskiego – semestr zimowy.

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego – semestr zimowy

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego -Daty zajęć – semestr zimowy

Harmonogram zajęć języka angielskiego na stałe jest opublikowany w zakładce: Plany zajęć.

_________________________________________________

Szanowni Studenci III, V semestru BN i BW studiów licencjackich oraz I i III semestru studiów magisterskich,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na III, IV, V semestrze studiów licencjackich oraz na I, II, III semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie https://wsbio.waw.pl/, w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30 przy ul. Zakroczymskiej 13, 00-225 Warszawa, pokój nr 6.

W ramach wstępnej konsultacji, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżury również w dniach:

19.10.2019r. – godz.:   9:00 – 13:00

26.10.2019r.  – godz.:  9:00 – 13:00

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl

Uwaga! Studenci V semestru BN i BW odbywają praktykę na wcześniejszych zasadach, zgodnie z którymi wymiar praktyki wynosi 120 godzin.
Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnej zakładce zatytułowanej: DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SEMESTRÓW V 


Szanowni Studenci I semestrów,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał drugiego przydziału do grup lektoratowych osób, które pisały test z języka angielskiego podczas zajęć.

Zakwalifikowanie do grup lektoratowych  odbyło się na podstawie osiągniętej punktacji z testu.

LISTA STUDENTÓW 2019-20 drugi przydzial do grup lektoratowych

___________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia III semestru,

informujemy, że w poniższych listach osoby zaznaczone kolorem żółtym proszone są o natychmiastowe pojawienie się w Dziekanacie.

Listy podziału na specjalności:

III sem BW – Lista podziału na specjalności

III sem BN I-Lista podziału na specjalności

III sem BN II – Lista podziału na specjalności


Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce: Student/ Dyżury / Konsultacje wykładowców są opublikowane terminy spotkań z wykładowcami w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

____________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z listą podziału na grupy i lektorów wraz z numerami sal.

I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr

Osoby, które nie przystąpiły do testu z języka angielskiego w dniu 04.10.2019r. będą zdawały ten test podczas zajęć. Lektorzy poinformują Państwa o numerze albumu oraz o przydziale do grupy ćwiczeniowej.

Studia II stopnia BN – ze względu na na dużą rozbieżność w wynikach nie zostanie utworzony podział na grupy (na razie jest to wstrzymane).

Koordynatorem języka angielskiego jest Pan mgr Maciej Staniszewski.

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z instrukcją obsługi Platformy Moodle.

Instrukcja dostępu do platformy Moodle

___________________________________________________________

Szanowni  Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od roku akademickiego 2019/2020 wsparciem dla tradycyjnych metod i form kształcenia jest  prowadzenie  zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej realizowanych na paltformie edukacyjnej  Moodle.

Platforma e-learningowa Moodle jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny, wykorzystywanym do samodzielnego studiowania przez studentów materiałów opublikowanych  w postaci materiałów dydaktycznych, skryptów i ćwiczeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem Kształcenia na odległość (e – learning)  w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Regulamin Kształcenia na odległość (e – learning) jest opublikowany w zakładce Dydaktyka

***********************************************************

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w WSBiO proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po  formularz zgłoszeniowy zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone   w formie blended learning (e-kurs).

_________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że od listopada br. rusza kurs: „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Kurs adresowany jest  zarówno dla naszych studentów i absolwentów, jak i osób chętnych spoza Uczelni. Realizacja kursu została zaplanowana  w czasie niekolidującym z zajęciami, dając w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień.

Kurs ma na celu  praktyczne przygotowanie osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych oraz  ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje zawarte są zakładce Kursy i w zakładce: Studenci/ Plany zajęć

_________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że na stronie  https://inwestujwrozwoj.pl/ zawarte są informacje dotyczące   pożyczek przeznaczonych na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

 


Na podstawie przeprowadzonej (w semestrze zimowym 2017/2018) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe zarówno na: kierunku  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jak i na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 1. Dr Ksenia Bojarska – 5,0
 2. Dr Krzysztof Bojarski – 5,0
 3. Dr Konrad Krzyżak – 5,0
 4. Dr Dobrosław Mąka – 5,0
 5. Dr Jacek Pomiankiewicz – 5,0
 6. Dr Włodzimierz Rycerski – 5,0
 7. Dr Artur Talik – 5,0

Serdecznie gratulujemy 🙂