„Szanowni Studenci V semestru studiów I stopnia BN i BW oraz III semestru studiów II stopnia,
uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz III semestrze studiów magisterskich.
Studenci, którzy na III i IV semestrze studiów I stopnia oraz na I i II semestrze studiów II stopnia zaliczali praktykę na podstawie pracy zawodowej i nadal kontynuują pracę w tym samym miejscu zatrudnienia, uzupełniają dwa załączniki:
Załącznik nr 6 – Podanie o zaliczenie praktyki
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia
Studenci, którzy zaliczają praktykę zawodową w innej formie niż na podstawie pracy zawodowej, proszeni są o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk.
Przypominamy, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.
W razie jakichkolwiek, dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 8565206 wew. 1
Dokumenty do pobrania udostępnione są na stronie Uczelni w zakładce praktyki studenckie > dokumenty do pobrania – dla studentów, którzy obecnie są na V semestrze studiów I stopnia oraz dla studentów, którzy obecnie są na III semestrze studiów II stopnia.
Termin składania dokumentów: 31 stycznia 2024 r”.


Szanowni Państwo,
informujemy, że zostały już rozpatrzone wnioski stypendialne na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024.
Prosimy o zapoznanie się z zamieszonymi listami dotyczącymi przyznania stypendium.
Jednocześnie informujemy, że wypłaty stypendiów nastąpią dopiero po odebraniu przez studenta decyzji (zgodnie z § 33 ust. 1-4 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie).
Decyzje stypendialne można odbierać w dniach i godzinach pracy dziekanatu od 21 listopada 2023 r. do 02 grudnia 2023 r.
Nieodebrane decyzje zostaną wysłane pocztą.
Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie decyzji

 LISTY STUDENTÓW, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA

Semestr zimowy  – rok akademicki 2023/2024


Szanowni Studenci,
poniżej zamieszczamy harmonogramy obron prac dyplomowych:

Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 21 listopada 2023 r.
Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 28 listopada 2023 r.


Szanowni Studenci III semestru studiów I stopnia BN i BW oraz I semestru studiów II stopnia,

uprzejmie informujemy o obowiązku odbycia praktyki zawodowej na III semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich.
W związku z dużą liczbą zapytań od studentów, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk przygotował dla Państwa instrukcje zawierające informacje dotyczące możliwości form zaliczania praktyki z uwzględnieniem wykazu wymaganej dokumentacji.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów:

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach I stopnia – III semestr BN i BW<<<

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach II stopnia – I semestr BN<<<

W odniesieniu do powyższych informacji, uprzejmie informujemy, iż dokumenty wskazane w załącznikach są udostępnione do pobrania w zakładce praktyki studenckie z podziałem na poszczególne semestry. Dokumenty można również pobrać bezpośrednio u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Termin zaliczenia praktyki na III semestrze studiów I stopnia i I semestrze studiów drugiego stopnia: najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 228565206 wew. 1


Szanowni Studenci,

do dnia 28.10.2023 w dziekanacie można składać wnioski stypendialne (stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych). Zachęcamy wszystkich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (choćby w stopniu  lekkim) do składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Pomoc materialna nie przysługuje studentowi, który złożył wniosek nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub nie dostarczył niezbędnych dokumentów i nie uzupełnił tych braków pomimo wezwania.


Informacja dla Studentów  II semestru studiów II stopnia oraz IV semestru studiów I stopnia

 Informujemy, że w zakładce  Seminarium dyplomowe zostały opublikowane grupy seminaryjne na rok akademicki 2023/2024


Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce: “Seminarium dyplomowe”zostały opublikowane grupy seminaryjne (Rok akademicki 2022/2023).

https://wsbio.waw.pl/seminarium-dyplomowe-konsultacje/


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA/PRAWO zostało uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO realizują  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzają wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Opiekunem naukowym Studenckiego  Koła Naukowego jest dr K. Bojarski

https://wsbio.waw.pl/studenckie-kolo-naukowe


Kierownik Biblioteki – Pani mgr Joanna Jagielska 

informujemy, że zmodyfikowane pytania na egzamin dyplomowy zostały zamieszczone na Platformie Moodle w folderze:

“Seminarium dyplomowe – VI sem. / II stop. IV sem.”.


Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją:

WSBiO – InformacjaPRACA DYPLOMOWA I OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ


Szanowni Studenci,

informujemy, że przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego na I i II stopniu studiów należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe względem Uczelni.

Osoba kontaktowa w sprawach finansowychp. Sylwia Błesznowska – tel.: 517 599 892/ sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

Nr rachunku bankowego na jaki należy dokonywać wpłat: PKO BP 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

_________________________________________________________________________________________________________________________________
WYBÓR PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH:
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA


Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z treścią porozumienia o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony

WSBiO zobowiązuje się do udzielenia zniżki dla członków IPA (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej) za czesne, w wysokości 7% rocznego czesnego.


Szanowni Studenci,

informujemy, że poniżej zostały opublikowane znowelizowane „Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych


Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:  Egzamin dyplomowy


Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami redagowania prac dyplomowych:  ZASADY RED TECH PR DYPL

Aktualizacja zasad zostanie również opublikowana na Platformie Moodlle (seminarium dyplomowe).


Szanowni Studenci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  aktualnymi materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA