Szanowni Seminarzyści (dr inż. C. Sochala),

informujemy, że w dniu 24.04.2021r. w  godz.: 18.45 -19.30 oraz w dniu  25.04.201r. w  godz.: 10.45 – 11.30 odbędzie się seminarium dyplomowe za pośrednictwem strony WEBEX.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 22.04.2021r. (czwartek) Biblioteka będzie nieczynna.

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą listą promotorów na Rok akademicki 2021/2022

Lista promotorów na Rok akademicki 2021 – 2022

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień/ II semestr BN,

informujemy, że w dniu 25.04.2021r. (niedziela) o godz.: 13.00 odbędzie się egzamin zerowy z przedmiotu: “Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa” dr M. Wojciszko

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: “Stypendia” zostały opublikowane listy osób, którym przyznano stypendia na Rok akademicki 2020/2021 – Semestr letni.

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium będą gotowe do odbioru w Dziekanacie w dniach 27.04.2021r. – 11.05.2021r. w godzinach pracy Dziekanatu.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

Studentki i Studenci WSBiO

Pomimo zakończenia zimowej sesji egzaminacyjnej wiele osób spośród Was nie zdało w wymaganym czasie egzaminów oraz nie uregulowało swych zobowiązań wobec promotorów prac dyplomowych (semestralne zaliczenie seminarium dyplomowego).

Przypominam, że nie uregulowanie powyższych spraw w przewidzianym przepisami terminie będzie miało skutki wynikające z Regulaminu Studiów Uczelni. Ponadto uregulowanie zaległości po wyznaczonym terminie skutkuje dodatkowymi kosztami zgodnie z regulaminem opłat obowiązującym w Uczelni.

Proszę o pilne uregulowanie zaległych zobowiązań wynikających ze statusu studenta Szkoły Wyższej.

                                                                                    Dziekan WB

                                                                    dr inż. Włodzimierz Zieliński

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień VI semestr BN/ II stopień BN,

uprzejmie informujemy, że od dnia 10.04.2021r. rozpocznie się ankietyzacja zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej. Ocena zajęć dydaktycznych będzie przeprowadzona zgodnie z zachowaniem zasad dobrowolności i anonimowości oraz jawności wyników. Celem przeprowadzania ankietyzacji jest monitorowanie oraz poprawa jakości kształcenia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie  poniższych ankiet (zajęcia dydaktyczne w dniach 24 – 25.04.2021r.):

I stopień / VI semestr BN:

Ankieta – I stopień – VI semestr BN – dr Mariusz Wojciszko – 25.04.2021r.

II stopień / II semestr BN:

Język angielski (24.04.2021r.):

Grupa 1Ankieta – II stopień – II semestr BN – język angielski – mgr Anna Piotrowska-Wyczółkowska -24.04.2021r

Grupa 2Ankieta – II stopień – II semestr BN – język angielski – mgr M. Filec – 24.04.2021r.

Grupa 3  – Ankieta – II stopień – II semestr BN – język angielski – mgr Modesty Phiri – 24.04.2021r.

Grupa 4  – Ankieta – II stopień – II semestr BN – język angielski – mgr M. Jankowska -24.04.2021r.

II stopień/ II semestr – 25.04.2021r.

Ankieta – II stopień – II semestr BN – dr Mariusz Wojciszko – 25.04.2021r.

II stopień / IV semestr BN:

Ankieta – II stopień – IV semestr BN – mgr Tomasz Watras – 24.04.2021r.

Ankieta – II stopień – IV semestr BN – dr inż. Cezary Sochala – 25.04.2021r.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w ankietyzacji 🙂

Wypełnione ankiety należy wysłać do końca kwietnia na adres e – mailowy Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia – dr Władysław Przyjemski.

w.przyjemski@wsbio.waw.pl

______________________________________________________________________________________

Szanowni Dyplomanci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą terminów złożenia prac dyplomowych oraz terminów obron prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021

Informacja dla dyplomantów – Rok akademicki 2020-21

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami redagowania prac dyplomowych:

1 – ZASADY RED TECH PR DYPL.

Aktualizacja zasad zostanie również opublikowana na Platformie Moodlle (seminarium dyplomowe).

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że na stronie: https://wsbio.waw.pl/dyzury-konsultacje-wykladowcow/ zostały opublikowane dyżury/konsultacje wykładowców.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (gen. mgr A. Kapkowski),

informujemy, że konsultacje licencjackie będą odbywały się za pośrednictwem strony WEBEX:

  • poniedziałki i wtorki / godz.: 20.00 – 20.45

Istnieje również możliwość indywidualnych spotkań w siedzibie Uczelni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z promotorem.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopień/ II semestry,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie poniższych deklaracji wyboru specjalności oraz deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych do końca kwietnia 2021r. Uzupełnione deklaracje należy wysłać Starostom Grup. Starości Grup proszeni są o przesłanie ich na adres e – mailowy: dzial_studenta@wsbio.waw.pl

Informacje o specjalnościach

Przedmioty z przedstawionych specjalności będą realizowane od III semestru

Deklaracje wyboru specjalności:

Deklaracje wyboru przedmiotów wybieralnych:

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci IV semestru BN i BW studiów licencjackich oraz II semestru BN studiów magisterskich,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na IV semestrze studiów licencjackich oraz na II semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są pod adresem: https://wsbio.waw.pl/, w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Studenci, którzy od momentu złożenia dokumentów poświadczających zatrudnienie u danego pracodawcy, nadal kontynuują pracę w tym samym miejscu zatrudnienia oraz na tym samym stanowisku służbowym, proszeni są o uzupełnienie i dostarczenie dwóch poniższych załączników:

Załącznik nr 6 – Podanie o zaliczenie praktyki (w drugiej kolumnie tabeli jako dodatkowy dokument należy zaznaczyć “oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia”)
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia

W przypadku, w którym student zmienił miejsce pracy lub stanowisko służbowe, prosimy o ponowne dostarczenie kompletu dokumentów, tj. w przypadku semestru III studiów licencjackich oraz I semestru studiów magisterskich.

Studenci, którzy dotychczas odbywali praktykę zawodową na podstawie własnej organizacji lub korzystając z pomocy Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, tym samym realizując program praktyk w wymiarze 240 godzin w przypadku III semestru studiów licencjackich oraz 120 h w przypadku I semestru studiów magisterskich, zobligowani są do organizacji praktyki zawodowej również na IV oraz V semestrze studiów licencjackich w wymiarze po 240 h na każdy semestr, zaś w przypadku studiów magisterskich – na II oraz III semestrze po 120 h. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować, iż jeśli jest taka możliwość, student może zrealizować większy wymiar praktyki w danym semestrze, przykładowo, w przypadku IV semestru studiów licencjackich program praktyk może jednocześnie obejmować 480 h (4 pełne miesiące kalendarzowe) – w takim przypadku student zrealizuje całość obowiązującego wymiaru praktyki czyli 720 h (6 pełnych miesięcy kalendarzowych), zaś w przypadku studiów magisterskich, student na II semestrze może zrealizować 240 h (2 pełne miesiące kalendarzowe) co będzie stanowiło całość łącznego wymiaru praktyki – 360 h (3 miesiące kalendarzowe).

Komplet dokumentów wymaganych do zaliczenia praktyki na podstawie samodzielnej organizacji, tak jak dotychczas, dostępny jest u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, ewentualnie student ma możliwość pobrania załączników, które znajdują się w zakładce Praktyki studenckiehttps://wsbio.waw.pl/praktyki-studenckie/

W celu przypomnienia, poniżej zamieszczamy instrukcje dotyczące sposobu zaliczana studenckiej praktyki zawodowej:

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach I stopnia – III semestr BN i BW<<<

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach II stopnia – I semestr BN<<<

Student zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej – studencka praktyka zawodowa zaliczana jest tylko i wyłącznie na podstawie oryginałów dokumentów w wersji papierowej, wobec tego prosimy o dostarczanie dokumentów osobiście lub drogą listowną na poniższy adres:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
ul. Zakroczymska 13
00-225 Warszawa
pokój nr 6.

 W razie dodatkowych pytań oraz wątpliwości dot. studenckiej praktyki zawodowej, prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00:

mgr Sylwia Proszkiewicz, 22 856 52 06 wew. 1
sekretariat@wsbio.waw.pl

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: “Student”Faktura” została opublikowana informacja dotycząca zasad wystawiania faktur za koszt nauki.

Zarządzenie Kanclerza dotyczące wystawiania faktur za studia

___________________________________________________________

Szanowni Państwo (Koło Naukowe),
Koło Naukowe zachęca do wirtualnego zwiedzania Warszawy za pośrednictwem strony: “Warszawa – oficjalny portal turystyczny stolicy Polski”. Link do wirtualnego zwiedzania: https://warsawtour.pl/zostan-w-domu-zwiedzaj-warszawe-online/. Można wirtualnie zwiedzić np.: Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Sportu i Turystyki.

Polecamy!

___________________________________________________________
Szanowni Studenci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  aktualnymi materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA

________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższym Zarządzeniem Rektora WSBiO

Zarządzenie Rektora nr 02-01-2021 w sprawie organizacji zajęć w Roku akademickim 2020-2021

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe zaprasza na wirtualny spacer po Sejmie: https://vr.sejm.gov.pl 

___________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce: “Seminarium dyplomowe” została opublikowana lista promotorów i seminarzystów na Rok akademicki 2020/2021.

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA/PRAWO zostanie uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO będą mogli realizować  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzać  wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Szczegółowe informacje na temat Studenckiego  Koła Naukowego:BEZPIECZEŃSTWO – HISTORIA – GEOPOLITYKA – PRAWO” (zakładka: STUDENT) zawiera poniższy link:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – BHGP

Opiekunem naukowym Studenckiego  Koła Naukowego  jest dr K. Bojarski

 

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomowe znajduje się zaktualizowana prezentacja sylwetek promotorów na Rok akademicki 2020/2021.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

w związku ze znacznym wzrostem zakażeń Covid19, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie opłat drogą elektroniczną. Wpłat gotówkowych w kasie Uczelni prosimy dokonywać w ostateczności.

W sprawie płatności prosimy o kontakt z p. Sylwią Błesznowską (księgowość)Sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: “Plany zajęć”  opublikowane są kontakty do wykładowców (adresy e – mailowe oraz linki do strony WEBEX).

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO.

___________________________________________________________

Szanowni  Studenci I stopień i II stopień  I semestry,

uprzejmie informujemy, że w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą realizowane za pomocą  platformy edukacyjnej  Moodlle –  narzędzie wspomagające proces dydaktyczny, wykorzystywane do samodzielnego studiowania przez studentów materiałów opublikowanych  w postaci materiałów dydaktycznych, skryptów i ćwiczeń oraz za pośrednictwem strony WEBEX.

Do korzystania z platformy edukacyjnej  Moodlle potrzebny jest login i hasło.

Strona WEBEX nie wymaga żadnych haseł.

Instrukcja obsługi strony WEBEX

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się Zarządzeniem Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 01/09/2020 z dnia 08 września 2020r.

Zarządzenie Dziekana nr 01-09-2020 – Wytyczne dla studentów

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 02/09/2020 z dnia 10 września 2020r. w sprawie organizacji zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19

Zarządzenie Rektora nr 02-09-2020 w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2020-2021

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe.

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe dla osób posiadających status osoby bezrobotnej mogą być sfinansowane przez Urząd Pracy

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

__________________________________________________________

Studenci II roku studiów I stopnia

Szanowni Państwo,
przypominamy o obowiązku wyboru promotora i złożenia wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej.
Prosimy także o przesyłanie zdjęć do elektronicznych legitymacji studenckich!!!

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że tzw. Ustawa covidowa z 16 kwietnia 2020r. wprowadziła zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

_________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 roku do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni ustalonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki przysługuje możliwość ubiegania się przez studenta o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami  w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-Co-V-2 przez studenta lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. Więcej szczegółów – Zakładka Stypendia.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Nr 03/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego, egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz poniższymi załącznikami dotyczącymi tego Zarządzenia.

Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych, egzaminów oraz zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćPO-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO-3

Załącznik nr 1 Wniosek o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (1)-1

Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o samodzielnie przygotowanej pracy dyplomowej-1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO (2)-1

Załącznik nr 2 do Instrukcji – Oświadczenie o niekorzystaniu z legitymacji studenckiej po zdaniu egzaminu dyplomowego PO

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie studenta dotyczące nr telefonu do kontaktu w trakcie trwania egzaminu dyplomowego-1

Załącznik nr 3 do Instrukcji – Protokół egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

w związku z zagrożeniem zachorowania spowodowanym epidemią  COVID-19, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony:

Zarządzenie Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS Cov-2

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.