ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI

Obowiązek odbycia praktyki zawodowej

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U 2018 poz. 1668) program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej:

–  6 miesięcy – w przypadku studiów I stopnia

–  3 miesięcy – w przypadku studiów II stopnia

 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyki zawodowej oraz liczba punktów ECTS

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów:

w  programie studiów określa się wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk.

Praktyki odbywają się:

– dla studiów I stopnia w semestrach III, IV i V (III semestr – minimum 2 miesiące praktyki po 120 h miesięcznie czyli łącznie 240 h, IV semestr – minimum 2 miesiące praktyki po 120 h miesięcznie czyli łącznie 240 h, V semestr – minimum 2 miesiące praktyki po 120 h miesięcznie czyli łącznie 240 h). Proponowany dzienny wymiar praktyk wynosi 6 h.

– dla studiów II stopnia w semestrach I, II, III (I semestr – minimum miesiąc praktyki 120 h, II semestr – minimum 1 miesiąc praktyki 120 h, III semestr – minimum miesiąc praktyki 120 h). Proponowany dzienny wymiar praktyk wynosi 6 h.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl

 

Uwaga! Istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej lub innej działalności . Szczegóły na dole strony.

Student poszukuje możliwości odbycia praktyki samodzielnie lub korzysta z pomocy Pełnomocnika dziekana ds. Praktyk.

Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem praktyk zawodowych oraz z Ramowym programem praktyk dla właściwego kierunku studiów. Fakt zapoznania się z ww. dokumentami student poświadcza podpisem w załączniku nr 1 do Regulaminu, który należy dostarczyć Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk przed rozpoczęciem praktyki.

Po jego dostarczeniu student otrzymuje skierowanie na praktykę.

Praktyki odbywają się:

  • dla studentów I stopnia w semestrach III, IV i V
  • dla studentów II stopnia w semestrach I, II, III

W przypadku studiów pierwszego stopnia wymiar praktyki wynosi 720 godzin (łącznie 6 miesięcy) po 240 godzin (2 miesiące) w każdym z trzech semestrów. Proponowany dzienny wymiar praktyk wynosi 6 godzin.

W przypadku studiów drugiego stopnia wymiar praktyki wynosi 360 godzin (łącznie 3 miesiące) po 120 godzin (1 miesiąc) w każdym z trzech semestrów. Proponowany dzienny praktyk wynosi 6 godzin.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Studenci mogą odbywać praktyki w:

  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem państwa i obywateli,
  • innych zakładach pracy gwarantujących realizację zadań praktykanta i osiągnięcie określonych efektów kształcenia.

Niektóre instytucje przyjmujące studentów na praktyki wymagają dostarczenia dodatkowych dokumentów. Najczęściej są to:

  • porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią a instytucją na przyjęcie studenta na praktykę (do pobrania u Pełnomocnika dziekana ds. praktyk),
  • zaświadczenie studenta potwierdzające status studenta (do pobrania w dziekanacie),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie NNW – ogólne lub na okres trwania praktyki (student indywidualnie zawiera umowę z dowolną firmą ubezpieczeniową na czas trwania praktyki).

Student odbywa praktyki w oparciu o Regulamin praktyk studenckich i Ramowy program praktyk dla właściwego kierunku studiów.

W trakcie praktyki student zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń i wskazówek opiekuna praktyki w instytucji, w której odbywa praktykę.

Po zakończeniu praktyki student składa u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wystawione przez instytucję, w której odbywa się praktyka – załącznik nr 5 do Regulaminu) w ciągu 14 dni od zakończenia praktyki. Na podstawie zaświadczenia Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk zalicza praktyki poprzez wpis w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie (niezaliczenie praktyki następuje w sytuacjach, o których mowa w Regulaminie praktyk studenckich § 13 ust. 9).

Zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej i innej działalności
Student ubiegający się o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie pracy zawodowej zobowiązany jest do złożenia u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk:

  1. wypełnionego podania stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu praktyk studenckich,
  2. innych dokumentów określonych w wyżej wymienionym załączniku (obowiązujące wszystkich („Do podania załączam:”) oraz w zależności od rodzaju działalności)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE wraz z załącznikami dostępny jest również w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Informacji i pomocy w sprawach praktyk udziela Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie:
mgr Sylwia Proszkiewicz
Kontakt: e-mail: praktyki@wsbio.waw.pl
tel. 22 856 52 06 wew. 1