ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI

Obowiązek odbycia praktyki zawodowej

Zgodnie z art. 11 ust. 9 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U 2005 nr 164 poz. 1365 z późn zm.) Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kształcenie na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia o profilu praktycznym jest obowiązana uwzględnić w programie kształcenia co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz 1596) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie jeżeli jednostka ta zapewnia studentom odbywanie praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia dla kierunku studiów o profilu praktycznym łącznie w wymiarze co najmniej trzech miesięcy na każdym z poziomów kształcenia.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyki zawodowej oraz liczba punktów ECTS

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o profilu praktycznym oraz liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach tych praktyk.

Praktyki odbywają się:

 • dla studiów I stopnia w semestrach III, IV i V
 • dla studiów II stopnia w semestrach I, II, III

Wymiar praktyki wynosi 480 godzin (160 godz. w każdym semestrze, w którym zalicza się praktykę). W zależności od możliwości zakładu pracy i /lub studenta dzienny wymiar godzinowy może być różny.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Uwaga! Studenci V semestru BN i BW odbywają praktykę na wcześniejszych zasadach, zgodnie z którymi wymiar praktyki wynosi 120 godzin.
Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnej zakładce zatytułowanej: DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SEMESTRÓW V 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl

 

Uwaga! Istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej lub innej działalności . Szczegóły na dole strony.

Student poszukuje możliwości odbycia praktyki samodzielnie lub korzysta z pomocy Pełnomocnika dziekana ds. praktyk.

Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem praktyk studenckich oraz z Ramowym programem praktyk dla właściwego kierunku studiów. Fakt zapoznania się z ww. dokumentami student poświadcza podpisem w załączniku nr 1 do Regulaminu, który należy dostarczyć Pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.

Po jego dostarczeniu student otrzymuje skierowanie na praktykę.

Praktyki odbywają się:

 • dla studentów I stopnia w semestrach III, IV i V
 • dla studentów II stopnia w semestrach I, II, III

Wymiar praktyki wynosi 480 godzin (160 godz. w każdym semestrze, w którym zalicza się praktykę). W zależności od możliwości zakładu pracy dzienny wymiar godzinowy może być różny.

Studenci mogą odbywać praktyki w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem państwa i obywateli,
 • innych zakładach pracy gwarantujących realizację zadań praktykanta i osiągnięcie określonych efektów kształcenia.

Niektóre instytucje przyjmujące studentów na praktyki wymagają dostarczenia dodatkowych dokumentów. Najczęściej są to:

 • porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią a instytucją na przyjęcie studenta na praktykę (do pobrania u Pełnomocnika dziekana ds. praktyk),
 • zaświadczenie studenta potwierdzające status studenta (do pobrania w dziekanacie),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie NNW – ogólne lub na okres trwania praktyki (student indywidualnie zawiera umowę z dowolną firmą ubezpieczeniową na czas trwania praktyki).
  est w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Student odbywa praktyki w oparciu o Regulamin praktyk studenckich i Ramowy program praktyk dla właściwego kierunku studiów.

W trakcie praktyki student zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń i wskazówek opiekuna praktyki w instytucji, w której odbywa praktykę.

Po zakończeniu praktyki student składa u Pełnomocnika dziekana ds. praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wystawione przez instytucję, w której odbywa się praktyka – załącznik nr 4 do Regulaminu) w ciągu 14 dni od zakończenia praktyki. Na podstawie zaświadczenia Pełnomocnik dziekana ds. praktyk zalicza praktyki poprzez wpis w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie (niezaliczenie praktyki następuje w sytuacjach, o których mowa w Regulaminie praktyk studenckich § 13 ust. 8).

Zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej i innej działalności
Student ubiegający się o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie pracy zawodowej zobowiązany jest do złożenia u Pełnomocnika dziekana ds. praktyk:

 1. wypełnionego podania stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu praktyk studenckich,
 2. innych dokumentów określonych w wyżej wymienionym załączniku (obowiązujące wszystkich („Do podania załączam:”) oraz w zależności od rodzaju działalności)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Informacji i pomocy w sprawach praktyk udziela Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie:
mgr Sylwia Proszkiewicz
Kontakt: e-mail: praktyki@wsbio.waw.pl
tel. 22 856 52 06 wew. 111

 

Regulamin praktyk studenckich w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie wraz z załącznikami.
Zgodnie z zaleceniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 1 października 2011 r. Polska Komisja Akredytacyjna) w Regulaminie praktyk został umieszczony system kontroli praktyk studenckich (rozdział V), co reguluje Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 14/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Regulamin praktyk studenckich
Załącznik nr 1 – Wniosek studenta o wydanie skierowania na praktykę
Załącznik nr 2 – Skierowanie na praktykę
Załącznik nr 3 – Porozumienie o współpracę w sprawie praktyk zawodowych
Załącznik nr 4 – Porozumienie dotyczące przyjęcia studenta na praktykę zawodową
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o odbyciu praktyki
Załącznik nr 6 – Podanie o zaliczenie praktyki
Załącznik nr 7a – Oświadczenie (dla służb mundurowych) studia pierwszego stopnia
Załącznik nr 7b – Oświadczenie (dla służb mundurowych) studia II stopnia
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia
Załącznik nr 9 – Ramowy program praktyk. Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego stopnia)
Załącznik nr 10 – Ramowy program praktyk. Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (studia pierwszego stopnia)
Załącznik nr 11 – Ramowy program praktyk. Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (studia drugiego stopnia)
Załącznik nr 12 – Ankieta
Załącznik nr 13a – Karta osiągnięć zamierzonych efektów kształcenia (studia pierwszego stopnia)
Załącznik 13b – Karta osiągnięć zamierzonych efektów kształcenia (studia drugiego stopnia)