ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI

Uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich.

Z uwagi na fakt, iż zostało niewiele czasu do końca semestru, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30, pokój nr 1 .

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżury również w dniach:
01.12.2018 r. 9:00 – 13:00
08.12.2018 r. 9:00 – 13:00
15.12.2018 r. 9:00 – 13:00
12.01.2019 r. 9:00 – 13:00
19.01.2019 r. 9:00 – 13:00

Studentów, którzy dotychczas nie skonsultowali się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, proszeni są o pilny kontakt z mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl .

Uwaga! Istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej lub innej działalności . Szczegóły na dole strony.

Student poszukuje możliwości odbycia praktyki samodzielnie lub korzysta z pomocy Pełnomocnika dziekana ds. praktyk.

Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem praktyk studenckich oraz z Ramowym programem praktyk dla właściwego kierunku studiów. Fakt zapoznania się z ww. dokumentami student poświadcza podpisem w załączniku nr 1 do Regulaminu, który należy dostarczyć Pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.

Po jego dostarczeniu student otrzymuje skierowanie na praktykę.

Praktyki odbywają się:

 • dla studentów I stopnia w semestrach III, IV i V
 • dla studentów II stopnia w semestrach I, II, III

Wymiar praktyki wynosi 480 godzin (160 godz. w każdym semestrze, w którym zalicza się praktykę). W zależności od możliwości zakładu pracy dzienny wymiar godzinowy może być różny.

Studenci mogą odbywać praktyki w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem państwa i obywateli,
 • innych zakładach pracy gwarantujących realizację zadań praktykanta i osiągnięcie określonych efektów kształcenia.

Niektóre instytucje przyjmujące studentów na praktyki wymagają dostarczenia dodatkowych dokumentów. Najczęściej są to:

 • porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią a instytucją na przyjęcie studenta na praktykę (do pobrania u Pełnomocnika dziekana ds. praktyk),
 • zaświadczenie studenta potwierdzające status studenta (do pobrania w dziekanacie),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie NNW – ogólne lub na okres trwania praktyki (student indywidualnie zawiera umowę z dowolną firmą ubezpieczeniową na czas trwania praktyki).
  est w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Student odbywa praktyki w oparciu o Regulamin praktyk studenckich i Ramowy program praktyk dla właściwego kierunku studiów.

W trakcie praktyki student zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń i wskazówek opiekuna praktyki w instytucji, w której odbywa praktykę.

Po zakończeniu praktyki student składa u Pełnomocnika dziekana ds. praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wystawione przez instytucję, w której odbywa się praktyka – załącznik nr 4 do Regulaminu) w ciągu 14 dni od zakończenia praktyki. Na podstawie zaświadczenia Pełnomocnik dziekana ds. praktyk zalicza praktyki poprzez wpis w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie (niezaliczenie praktyki następuje w sytuacjach, o których mowa w Regulaminie praktyk studenckich § 13 ust. 8).

Zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej i innej działalności
Student ubiegający się o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie pracy zawodowej zobowiązany jest do złożenia u Pełnomocnika dziekana ds. praktyk:

 1. wypełnionego podania stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu praktyk studenckich,
 2. innych dokumentów określonych w wyżej wymienionym załączniku (obowiązujące wszystkich („Do podania załączam:”) oraz w zależności od rodzaju działalności)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Informacji i pomocy w sprawach praktyk udziela Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie:
mgr Sylwia Proszkiewicz
Kontakt: e-mail: praktyki@wsbio.waw.pl
tel. 22 856 52 06 wew. 111

 

Regulamin praktyk studenckich w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie wraz z załącznikami.
Zgodnie z zaleceniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 1 października 2011 r. Polska Komisja Akredytacyjna) w Regulaminie praktyk został umieszczony system kontroli praktyk studenckich (rozdział V), co reguluje Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 14/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Regulamin praktyk studenckich
Załącznik nr 1 – Wniosek studenta o wydanie skierowania na praktykę
Załącznik nr 2 – Skierowanie na praktykę
Załącznik nr 3 – Porozumienie o współpracę w sprawie praktyk zawodowych
Załącznik nr 4 – Porozumienie dotyczące przyjęcia studenta na praktykę zawodową
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o odbyciu praktyki
Załącznik nr 6 – Podanie o zaliczenie praktyki
Załącznik nr 7a – Oświadczenie (dla służb mundurowych) studia pierwszego stopnia
Załącznik nr 7b – Oświadczenie (dla służb mundurowych) studia II stopnia
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia
Załącznik nr 9 – Ramowy program praktyk. Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego stopnia)
Załącznik nr 10 – Ramowy program praktyk. Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (studia pierwszego stopnia)
Załącznik nr 11 – Ramowy program praktyk. Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (studia drugiego stopnia)
Załącznik nr 12 – Ankieta
Załącznik nr 13a – Karta osiągnięć zamierzonych efektów kształcenia (studia pierwszego stopnia)
Załącznik 13b – Karta osiągnięć zamierzonych efektów kształcenia (studia drugiego stopnia)