REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Informujemy, iż od dnia 04 grudnia 2023r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych na semestr letni w roku akademickim 2023/2024
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 w Warszawie
od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30 w pokoju nr. 4
w soboty w godz. 8:30 – 15:30 w pokoju nr. 6
Rekrutacja zakończy się 29 lutego 2024r.


TEN KIERUNEK REALIZUJESZ W FORMIE ONLINE  możesz studiować bez wychodzenia z domu!

Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Nie musisz rezygnować z wymarzonych studiów tylko ze względu na uciążliwe, czasochłonne i kosztowne dojazdy!

To, że mieszkasz dalego od uczelni, nie stanowi żadnej bariery, bo nie tylko zrealizujesz zdalnie program studiów, ale też nie stracisz przy tym tego, co bardzo ważne podczas studiów – czyli aktywnego kontaktu ze społecznością akademicką, z którą będziesz się regularnie spotykać za pośrednictwem patformy CISCO WEBEX.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”  jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym, przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz  kształtowanie umiejętności analizy źródeł zagrożeń i uwarunkowań dotyczących tego systemu.

Celem tych studiów jest również podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej  i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi i  informacjami prawnie chronionymi. Studia na kierunku Ochrona informacji niejawnych pozwolą na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku konstytucyjnego.

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do pracy na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony. Studia te wyposażą absolwenta o wiedzę i umiejętności niezbędne do ochrony tajnych dokumentów, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzącymi są eksperci i praktycy zajmujący się systemami ochrony informacji niejawnych, w tym pracownicy instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

ADRESACI STUDIÓW

Studia na kierunku “Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” są skierowane przede wszystkim do osób, które posiadają już wykształcenie wyższe oraz zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do pracy na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Studium będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony danych niezbędną na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych i udostępnianiem informacji publicznej.

Uczestnictwo umożliwi mu zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat: wytwarzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów, organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych oraz organizowania obiegu dokumentów i informacji niejawnych, podstawowych norm i instrumentów (prawne, organizacyjne i etyczne) będących podstawą do ochrony danych osobowych.

Pozwoli na skuteczne wykorzystywanie posiadanej wiedzy z zakresu postępowania z dokumentami i informacjami niejawnymi, danymi osobowymi i informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową, branżową i przedsiębiorstwa.

PROGRAM STUDIÓW

Pro­gram stu­diów obej­mu­je za­kres wie­dzy ukie­run­ko­wa­ny na prak­tycz­ny wy­miar po­szcze­gól­nych je­go ele­men­tów. Cha­rak­te­ry­sty­ce pod­da­ne zo­sta­ną zadania pełnomocnika ochrony informacji niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej oraz przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych. Program studiów ma na celu również  praktyczne zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem kancelarii tajnej, organizowaniem jej pracy, prowadzeniem ewidencji, tworzeniem i znakowaniem dokumentacji niejawnej oraz organizowaniem polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnej.

Program studiów:

 • Postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w stosunkach międzynarodowych Polski;
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych;
 • Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego;
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • Ochrona danych osobowych – zakres przedmiotowy;
 • Zadania pełnomocnika ochrony niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej;
 • Prawne aspekty ochrony i dokumentacji ochrony danych osobowych;
 • Bezpieczeństwo fizyczne i przemysłowe;
 • System ochrony danych osobowych;
 • RODO;
 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych;
 • Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych;
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych;
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – Norma ISO 27001;
 • Informacje prawnie chronione;
 • Odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych;
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

KADRA DYDAKTYCZNA

dr hab. prof. uczelni – Stanisław Topolewski – specjalista w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa oraz informacji niejawnych. Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych m.in. Ochrona informacji niejawnych w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; redaktor naukowy monografi Ochrona informacji niejawnych w XXI wieku.

dr hab. profesor uczelni – Włodzimierz Fehler – jest autorem ponad 130 publikacji poświęconych różnorodnym zagadnieniom z obszaru teorii bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Istotny element zainteresowań stanowi także polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Stowarzyszenia Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz European Association for Security.  

płk rez. dr inż. Cezary Sochala – dr nauk wojskowych w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem. Służył na stanowiskach dowódczych i sztabowych Sił Zbrojnych RP i w urzędach administracji publicznej: Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Gospodarki. Aktywny w działaniach międzynarodowych i krajowych organizacji rządowych i pozarządowych w ramach przedsięwzięć eksperckich i edukacyjnych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, redakcji naukowych, opinii, recenzji i ekspertyz, a także licznych wykładów dla podmiotów zagranicznych i krajowych.

dr Krzysztof Bojarski – doktor nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Rzeszowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne w pracy na uczelniach publicznych i prywatnych, a także bogate doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w administracji publicznej. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa i bezpieczeństwa.

dr Anna Konarska – doktor nauk o bezpieczeństwie. Główne obszary naukowe to szeroko pojęte bezpieczeństwo lotnicze i morskie, administracja państwowa, dyplomacja, służby specjalne oraz ochrona informacji niejawnych. Autorka wielu publikacji. Współpracowała w międzynarodowym środowisku naukowym w ramach Biura Współpracy Zagranicznej Akademii Sztuki Wojennej. 

doktorant Piotr Olejniczak – absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. Wieloletni pracownik Sądu Rejonowego oraz uznanych kancelarii prawnych. Nauczyciel akademicki oraz autor wielu artykułów naukowych.

mgr Tadeusz Wachowski – audytor wiodący normy ISO27001, inspektor ochrony danych. Zawodowo związany z PWPW S.A., gdzie odpowiada za produkcję dokumentów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Od lat prowadzi kursy i szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu: „Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych” odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa.

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwai Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie opracowane zgodniez wytycznymi treści Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia realizowane są w tybie ONLINE (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele) za pośrednictwem platformy CISCO WEBEX. Zajęcia w trybie online odbywają się według ustalonego harmonogramu – wystarczy więc, że będziesz je realizować w odpowiednich terminach i brać czynny udział w zajęciach, niezależnie od miejsca, w którym jesteś.

W trakcie nauki wykorzystujesz również specjalnie przygotowane materiały dostępne na platformie e-learningowej MOODLE – materiały dydaktyczne, nagrania wideo opracowane przez naszych praktyków i specjalistów.

Do realizacji kształcenia na odległość niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

Studia trwaja dwa semestry – od 1 marca 2024r. do 28 lutego 2025r.

TERNINARZ ZJAZDÓW

Egzamin końcowy odbywa się w siedzibie Uczelni.

Dlaczego Warto wybrać studia ONLINE?

 • studiujesz w dowolnym miejscu na świecie;
 • kwalifikacje uzyskane online są takie same jak po studiach stacjonarnych;
 • oszczędzasz na kosztach dojazdu;
 • zyskujesz dodatkowy czas dla bliskich oraz przestrzeń na rozwój swoich pasji czy zainteresowań.

ZASADY REKRUTACJI

Słuchaczami studiów mogą być osoby po ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe);
 • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Data rozpoczęcia rekrutacji: 04.12.2023r.       
Data zakończenia rekrutacji: 29.02.2024r.

OPŁATY

1.Wpisowe – 300 zł. (płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów).
W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów podyplomowych opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

2. Czesne:
Opłata jednorazowa:  4400 zł. 
Opłata semestralna: 2300 zł.
Opłata ratalna (osiem rat): 600 zł.

Studentom i absolwentom WSBiO przysługuje zniżka na czesnym w wysokości – 15% rocznego czesnego.                                     

Tabela opłat na czesne w roku akademickim 2023/2024 Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586                                         
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko, rodzaj wpłaty (wpisowe lub czesne), nazwę kierunku studiów.


INFORMACJA O NIEKTÓRYCH FORMACH FINANSOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kandydaci na studia podyplomowe mogą korzystać z finansowania nauki przez:

 • Zakład Pracy – pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia pracownika w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • Urząd Pracy – z dofinansowania skorzystać może osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy, spełniająca określone warunki, osoba poszukująca pracy, osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Potrzebujesz więcej informacji na temat studiów Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych?

Czekamy na Twoje pytania:

tel. 22 856 52 06 wew. 1
e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl
e-mail: sekretariat@wsbio.waw.pl