Kurs Rodo

Studia podyplomowe

Studia niestacjonarne
1 rok / 2 semestry
Opłata za całość studiów wynosi: 3800 zł
Opłata semestralna: 2 x 2000 zł
Opłata ratalna: 10 x 420 zł

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”  jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym, przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz  kształtowanie umiejętności analizy źródeł zagrożeń   i uwarunkowań dotyczących tego systemu.

Celem tych studiów jest również podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej  i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi i  informacjami prawnie chronionymi.

Studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do pracy na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Program studiów

Pro­gram stu­diów obej­mu­je takie przedmioty jak: postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej, organizację  i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, nadzór i kontrolę nad ochroną informacji niejawnych  jak również prawo ochrony informacji niejawnych. Cha­rak­te­ry­sty­ce pod­da­ne zo­sta­ną zadania pełnomocnika ochrony informacji niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej oraz przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych. Program studiów ma na celu  praktyczne zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem kancelarii tajnej, organizowaniem jej pracy, prowadzeniem ewidencji, tworzeniem i znakowaniem dokumentacji niejawnej oraz organizowaniem polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnej.

Przykładowe przedmioty:

 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych
 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych. Postępowanie z dokumentami niejawnymi
 • Informacje prawnie chronione
 • System ochrony danych osobowych
 • Zadania pełnomocnika ochrony niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych

Kadra dydaktyczna

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Olga Niewiada 


Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO.

Prowadzącymi są także eksperci i praktycy zajmujący się systemami ochrony informacji niejawnych, w tym pracownicy instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

Stanisław Topolewskiprofesor nadzwyczajny, zatrudniony w Zakładzie Obronności Państwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, gdzie pełni funkcję Kierownika Pracowni Systemów Obronnych. Jest również Kierownikiem Studiów Podyplomowych Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. Specjalista w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ochrony informacji niejawnych.

Jan Teleon jest absolwentem zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych, a szczególnie informacji niejawnych i danych osobowych. Pracował w pionach ochrony Biura Ochrony Rządu i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od 2008 roku w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych.

Mariusz Józef Kubiakpolski wykładowca akademicki w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk o obronności. Absolwent 1. Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, WSOWP im. S. Czarneckiego w Poznaniu, WAP oraz AON.

Jest dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, jak również kierownikiem Zakładu Obronności Państwa w tymże Instytucie.  Specjalizuje się w bezpieczeństwie kulturowym, współczesnych ekstremizmach i fundamentalizmach oraz współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych. Jest członkiem rady naukowej czasopisma “De Securitate et Defensione.

dr inż. Dobrosław Mąka  – specjalista w zakresie analizy zagrożeń i zarządzania ryzykiem, wykładowca przedmiotów z dziedziny bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz w uczelniach niepublicznych w Warszawie i w Gdańsku, członek krajowych stowarzyszeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych. W latach 2002-2004 – członek Rady Naukowej Kryptologii przy Instytucie Matematycznym PAN. Kierownik licznych prac dyplomowych studentów kierunku bezpieczeństwa narodowego. Autor wielu artykułów z dziedziny analizy ryzyka, bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberterroryzmu w czasopismach specjalistycznych i uczelnianych wydawnictwach naukowych. Uczestnik i współorganizator konferencji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa narodowego i cyberterroryzmu. Współautor książki Jak chronić tajemnice (Warszawa 2004).

Piotr Olejniczak – absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. Wieloletni pracownik Sądu Rejonowego oraz uznanych kancelarii prawnych. Obecnie prawnik w firmie międzynarodowej. Nauczyciel akademicki oraz autor wielu artykułów naukowych.

Organizacja studiów:

Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rodzaj studiów: studia podyplomowe
Klasyfikacja ISCED: 1039
Dziedzina nauki: nauki społeczne
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry (35 ECTS)
Organizacja studiów: program studiów obejmuje 182 godzin
Planowany termin uruchomienia: marzec 2020r.
 

Miejsce rekrutacji

Siedziba WSBiO, ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa, pokój 6

 

Na studiach podyplomowych nie są przewidywane praktyki.
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 29 lutego 2020r.

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych jest liczba co najmniej 21 słuchaczy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studium będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony danych niezbędną na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych  i udostępnianiem informacji publicznej.

Zasady rekrutacji:

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (niezależnie od kierunku ukończonych studiów) i które pragną uzyskać wykształcenie z ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpis (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów),
 2. 2 fotografie (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego),
 3. dowód opłaty wpisowej – rekrutacyjnej,
 4. skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (datą decydującą o kolejności zgłoszeń jest data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e – mailowo o  terminie rozpoczęcia zajęć.

Zasady odpłatności

Opłata za naukę składa się z:

1.Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości – 150 zł.

Płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów na konto bankowe Uczelni.

2. Czesnego

Opłata za całość studiów wynosi: 3800 zł. (płatne do 5 dnia pierwszego miesiąca nauki)Opłata semestralna: 2 x 2000 zł. (I rata płatna do 5 marca, II rata płatna do 5 października)

Opłata ratalna: 10 x 420 zł.  (płatne do 5 dnia każdego miesiąca).

Studentom i absolwentom WSBiO  przysługuje zniżka na czesnym w wysokości – 15%

Opłaty za usługi edukacyjna wnosi się na rachunek bankowy o numerze: 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586 podając w tytule płatności: imię i nazwisko, wpisowe lub czesne za studia podyplomowe.

 

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe:

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

Kurs Cyberbezpieczeństwo

Jeśli zainteresował  Cię kierunek studiów podyplomowych:  “Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” napisz lub zadzwoń do nas: adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl lub plany@wsbio.waw.pl, tel. 22 856 52 06