Kurs Rodo

Studia podyplomowe

Studia niestacjonarne
1 rok / 2 semestry
Opłata za całość studiów wynosi: 3800 zł
Opłata semestralna: 2 x 2000 zł
Opłata ratalna: 10 x 420 zł

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”  jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym, przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz  kształtowanie umiejętności analizy źródeł zagrożeń   i uwarunkowań dotyczących tego systemu.

Celem tych studiów jest również podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej  i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi i  informacjami prawnie chronionymi.

Studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do pracy na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Program studiów

Pro­gram stu­diów obej­mu­je takie przedmioty jak: postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej, organizację  i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, nadzór i kontrolę nad ochroną informacji niejawnych  jak również prawo ochrony informacji niejawnych. Cha­rak­te­ry­sty­ce pod­da­ne zo­sta­ną zadania pełnomocnika ochrony informacji niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej oraz przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych. Program studiów ma na celu  praktyczne zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem kancelarii tajnej, organizowaniem jej pracy, prowadzeniem ewidencji, tworzeniem i znakowaniem dokumentacji niejawnej oraz organizowaniem polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnej.

Przykładowe przedmioty:

 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych
 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych. Postępowanie z dokumentami niejawnymi
 • Informacje prawnie chronione
 • System ochrony danych osobowych
 • Zadania pełnomocnika ochrony niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych

Kadra dydaktyczna

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Olga Niewiada 


Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO.

Prowadzącymi są także eksperci i praktycy zajmujący się systemami ochrony informacji niejawnych, w tym pracownicy instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

Stanisław Topolewskiprofesor nadzwyczajny, zatrudniony w Zakładzie Obronności Państwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, gdzie pełni funkcję Kierownika Pracowni Systemów Obronnych. Jest również Kierownikiem Studiów Podyplomowych Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. Specjalista w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ochrony informacji niejawnych.

Jan Teleon jest absolwentem zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych, a szczególnie informacji niejawnych i danych osobowych. Pracował w pionach ochrony Biura Ochrony Rządu i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od 2008 roku w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych.

Mariusz Józef Kubiakpolski wykładowca akademicki w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk o obronności. Absolwent 1. Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, WSOWP im. S. Czarneckiego w Poznaniu, WAP oraz AON.

Jest dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, jak również kierownikiem Zakładu Obronności Państwa w tymże Instytucie.  Specjalizuje się w bezpieczeństwie kulturowym, współczesnych ekstremizmach i fundamentalizmach oraz współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych. Jest członkiem rady naukowej czasopisma “De Securitate et Defensione.

dr inż. Dobrosław Mąka  – specjalista w zakresie analizy zagrożeń i zarządzania ryzykiem, wykładowca przedmiotów z dziedziny bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz w uczelniach niepublicznych w Warszawie i w Gdańsku, członek krajowych stowarzyszeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych. W latach 2002-2004 – członek Rady Naukowej Kryptologii przy Instytucie Matematycznym PAN. Kierownik licznych prac dyplomowych studentów kierunku bezpieczeństwa narodowego. Autor wielu artykułów z dziedziny analizy ryzyka, bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberterroryzmu w czasopismach specjalistycznych i uczelnianych wydawnictwach naukowych. Uczestnik i współorganizator konferencji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa narodowego i cyberterroryzmu. Współautor książki Jak chronić tajemnice (Warszawa 2004).

Piotr Olejniczak – absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. Wieloletni pracownik Sądu Rejonowego oraz uznanych kancelarii prawnych. Obecnie prawnik w firmie międzynarodowej. Nauczyciel akademicki oraz autor wielu artykułów naukowych.

Organizacja studiów:

Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rodzaj studiów: studia podyplomowe
Klasyfikacja ISCED: 1039
Dziedzina nauki: nauki społeczne
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry (35 ECTS)
Organizacja studiów: program studiów obejmuje 182 godzin
Planowany termin uruchomienia: 31 październik 2021r.
 

Miejsce rekrutacji

Siedziba WSBiO, ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa, pokój 6

 

Na studiach podyplomowych nie są przewidywane praktyki.
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 października 2021r.

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych jest liczba co najmniej 21 słuchaczy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studium będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony danych niezbędną na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych  i udostępnianiem informacji publicznej.

Zasady rekrutacji:

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (niezależnie od kierunku ukończonych studiów) i które pragną uzyskać wykształcenie z ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpis (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów),
 2. 2 fotografie (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego),
 3. dowód opłaty wpisowej – rekrutacyjnej,
 4. skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (datą decydującą o kolejności zgłoszeń jest data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e – mailowo o  terminie rozpoczęcia zajęć.

Zasady odpłatności

 • Opłata za naukę składa się z:
 1. Opłaty wpisowej na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego – 200 zł.

Płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów na konto Uczelni.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów podyplomowych opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

 • Czesnego
 • Opłata za całość studiów wynosi:  3800 zł. (płatne do 10 dnia pierwszego miesiąca nauki).
 • Opłata semestralna: 2 x 2000 zł. (płatne do 10 dnia pierwszego miesiąca semestru).
 • Opłata ratalna: 10 x 420 zł. (płatne do 10 dnia każdego miesiąca).

Studentom i absolwentom WSBiO przysługuje zniżka na czesnym w wysokości – 15% rocznego czesnego.

Zniżka będzie kalkulowana od pełnej kwoty czesnego, bez względu na to czy uregulowanie czesnego będzie odbywać się jednorazowo czy ratalnie.

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule płatności należy wpisać: Imię i nazwisko, wpisowe lub czesne, nazwę studiów podyplomowych.

 

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe:

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

Kurs Cyberbezpieczeństwo

Jeśli zainteresował  Cię kierunek studiów podyplomowych:  “Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” napisz lub zadzwoń do nas: adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl lub plany@wsbio.waw.pl, tel. 22 856 52 06