Kurs Rodo

Studia podyplomowe

Studia niestacjonarne
1 rok / 2 semestry
Opłata za całość studiów wynosi: 4000 zł
Opłata semestralna: 2 x 2100 zł
Opłata ratalna: 10 x 440 zł

Studia podyplomowe z zakresu ochrony informacji niejawnych

Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”  jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym, przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz  kształtowanie umiejętności analizy źródeł zagrożeń i uwarunkowań dotyczących tego systemu.

Celem tych studiów jest również podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej  i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi i  informacjami prawnie chronionymi. Studia na kierunku Ochrona informacji niejawnych pozwolą na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku konstytucyjnego.

Studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do pracy na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony. Studia te wyposażą absolwenta o wiedzę i umiejętności niezbędne do ochrony tajnych dokumentów, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej.

Adresaci studiów

Studia na kierunku Ochrona informacji niejawnych są skierowane przede wszystkim do osób, które posiadają już wykształcenie wyższe oraz zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Program studiów o ochronie informacji niejawnych

Pro­gram stu­diów obej­mu­je takie przedmioty jak: postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej, organizację  i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, nadzór i kontrolę nad ochroną informacji niejawnych  jak również prawo ochrony informacji niejawnych. Cha­rak­te­ry­sty­ce pod­da­ne zo­sta­ną zadania pełnomocnika ochrony informacji niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej oraz przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych. Program studiów ochrony informacji niejawnych ma na celu  praktyczne zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem kancelarii tajnej, organizowaniem jej pracy, prowadzeniem ewidencji, tworzeniem i znakowaniem dokumentacji niejawnej oraz organizowaniem polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnej.

Przykładowe przedmioty na kierunku ochrona informacji niejawnych

RODO

Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych. Postępowanie z dokumentami niejawnymi

Informacje prawnie chronione

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych

Prawne aspekty ochrony i dokumentacji ochrony danych osobowych

System zarządzania bezpieczeństwem informacji – Norma ISO 27001

System ochrony danych osobowych

Zadania pełnomocnika ochrony niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w stosunkach międzynarodowych Polski

Kadra dydaktyczna

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr inż. W. Rycerski 

dr nauk wojskowych AON. Absolwent WAT  –  mgr inż. elektronika/rakiety plot. Absolwent Studiów WAT podyplomowych dla personelu zarządczego w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo – Produkcyjnych. Dowódca /wykładowca Stacji Naprowadzania Rakiet 61 BAWOPL 1981. Inżynier KRAS. Inżynier i technolog w Wojskowych Zakładach Elektronicznych. Inżynier aparatury medycznej  w CSK WAM w Warszawie. Kierownik Polowej Bazy Medycznej w Warszawie. Główny Specjalista w Ministerstwie Zdrowia. Główny Specjalista ds. przygotowań obronnych służby zdrowia m.st Wwy. Inspektor OC i ds. obronnych licznych warszawskich jednostek ochrony zdrowia.  W latach 1975 – 1998 nauczyciel oraz nauczyciel akademicki (WAT, SWW, WSSPoż, WSBiO).


Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO.

Prowadzącymi są także eksperci i praktycy zajmujący się systemami ochrony informacji niejawnych, w tym pracownicy instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

 • profesor nadzwyczajny Stanisław Topolewski zatrudniony w Zakładzie Obronności Państwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, gdzie pełni funkcję Kierownika Pracowni Systemów Obronnych. Jest również Kierownikiem Studiów Podyplomowych Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. Specjalista w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ochrony informacji niejawnych.
 • dr hab. Prof.uczelni Włodzimierz Fehler jest autorem ponad 120 publikacji poświęconych różnorodnym zagadnieniom z obszaru teorii bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.Istotny element zainteresowań stanowi także polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Stowarzyszenia Edukacja dla Bezpieczeństwa oraz European Association for Security. Wchodzi w skład redakcji półrocznika ,,Studia Wschodnioeuropejskie” , Rady Programowej kwartalnika ,,Społeczeństwo i Polityka” oraz Rady Naukowej kwartalnika ,, Kontroler INFO”.
 • podinspektor dypl. w st. spocz. Andrzej Jacek Solarzabsolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Policji w Szczytnie, studiów magisterskich o specjalności „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” i studiów podyplomowych o specjalności „Edukacja dla bezpieczeństwa” w WSPol w Szczytnie. W Policji służył w komórkach operacyjno-rozpoznawczych i prewencyjnych. Służbę pełnił m.in. na stanowiskach specjalisty wydziału operacyjno-rozpoznawczego, specjalisty wydziału dw. z przestępczością gospodarczą, zastępcy naczelnika wydziału prewencji, naczelnika wydziału ruchu drogowego oraz kierownika Sekcji Technicznego Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Lublinie, którą to komórkę organizował i wdrażał od podstaw jako pierwszą w kraju tego typu strukturę na szczeblu KWP. Wieloletni wykładowca stowarzyszony WSPol
  w Szczytnie, konsultant Instytutu Biochemii Organicznej PAN – Polska Platforma Bezpieczeństwaw projekcie „Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa”. Uczestnik i prelegent konferencji o tematyce cyberbezpieczeństwa i autor publikacji w tej dziedzinie. Obecnie właściciel firmy oferującej usługi i szkolenia w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku – Wiesław SERUGA. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie ( inż. pożarnictwa) i Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie (mgr administracji). Jako oficer w strukturach organizacyjnych Komendy Warszawskiej Straży Pożarnej brał bezpośredni  udział w akcjach likwidacji pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń. Kierował działaniami ratowniczymi i innymi w zakresie likwidacji tych zagrożeń. Współpracował w zapewnieniu właściwego poziomu ochrony ppoż. z kierownikami jednostek organizacyjnych na terenie działania. W Policji służył w komórkach pionu prewencji tak na stanowiskach wykonawczych jak i kierowniczych ( Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa II).Współautor : projektu ustawy o ochronie osób i mienia oraz aktów wykonawczych, Podstawy Programowej Kształcenia   w zawodzie Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia”, „Programu Nauczania dla Zawodu Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia” ,opracowań „Podstawy prawne wykonywania zawodu oraz   wybrane zagadnienia   z kryminalistyki, kryminologii i terroryzmu”  i „Organizacja ochrony osób i mienia oraz taktyka i dokumentowanie działań ochronnych” – jako podręczniki do zawodu Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, książki dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wpisane do zestawu podręczników szkolnych; „VADEMECUM Agenta Ochrony i Detektywa”, opracowania ” Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń fachowy poradnik dla: projektantów, instalatorów,
  producentów , inwestorów, agencji ochrony, użytkowników
  ”.Autor wielu opracowań i publikacji dotyczących problematyki  związanej z ochroną osób i mienia, w szczególności w fachowych czasopismach branży ochrony, jak: „Ochrona Mienia”, „Ochrona Mienia i Informacji”,  BOSS”,  „Systemy Alarmowe”,  „Przegląd Techniczny”, „BODYGUARD”, „BROŃ”, „Gazeta Policyjna”,Uhonorowany przez organizację samorządową branży ochrony  tytułem honorowym „Wybitnie zasłużony dla rozwoju technicznej ochrony mienia oraz dla ruchu społeczno – zawodowego w Polsce w latach 1980 – 2000”,Ponad 25 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w  wyższych uczelniach ( m.in. Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Wszechnica Polska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, itp. ) , w Policealnych Szkołach Detektywów i Pracowników Ochrony, na kursach tematycznych, seminariach, konferencjach, szkoleniach w sektorze bankowym, finansowym, paliwowym, itp. obiektach o podwyższonym stopniu ryzyka. Długoletni „Zasłużony Wykładowca Polskiej Izby Systemów Alarmowych”Za dotychczasowy całokształt działalności w zakresie dydaktycznym uhonorowany przez Ministra Edukacji Narodowej „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.
 • dr Krzysztof Bojarski – doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Rzeszowie (Wydział Prawa i Administracji) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji). Posiada wieloletnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne zdobyte w pracy na uczelniach publicznych i prywatnych, a także bogate doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w administracji publicznej (m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia,KRRiT). Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa i bezpieczeństwa.
 • płk rez. dr inż. Cezary Sochala – dr nauk wojskowych w specjalności „zarządzanie bezpieczeństwem”. Absolwent m.in. Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej – w Warszawie oraz G.C. Marshall European Center for Security Studies w Garmisch-Partenkirchen. Służył na stanowiskach dowódczych i sztabowych Siłach Zbrojnych RP (m.in. jako dowódca pododdziału logistycznego oraz kierownik sekcji technicznej w oddziale gospodarczym) i w urzędach administracji publicznej: Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie – Ministerstwie Gospodarki (na stanowiskach od specjalisty do naczelnika). Aktywny w działaniach międzynarodowych i krajowych organizacji rządowych i pozarządowych (m.in. przynależąc do zespołów, komisji oraz stowarzyszeń eksperckich), w ramach przedsięwzięć eksperckich i edukacyjnych w obszarze energetyki, transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii i ekologii . Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, redakcji naukowych, opinii, recenzji i ekspertyz, a także licznych wykładów dla podmiotów zagranicznych i krajowych: administracji publicznej, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych (m.in. w zakresie prawa, teorii i praktyki bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w energetyce , pojazdów elektrycznych i hybrydowych, fotowoltaiki etc.). W praktyce BHP realizował m.in. funkcje inspektora BHP, inspektora ochrony PPOŻ oraz egzaminatora na uprawnienia “sepowskie” i “fgazowe”.
 • doktorant Piotr Olejniczak – absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. Wieloletni pracownik Sądu Rejonowego oraz uznanych kancelarii prawnych. Obecnie prawnik w firmie międzynarodowej. Nauczyciel akademicki oraz autor wielu artykułów naukowych.
 • mgr T. Wachowski – absolwent studiów doktorskich SGH, audytor wiodący normy ISO27001, inspektor ochrony danych. Zawodowo związany z PWPW S.A., gdzie odpowiada za produkcję dokumentów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Od lat prowadzi szkolenia i kursy z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
 • mgr inż. R. Domagała – audytor wiodący normy ISO27001
 • inż. S. Niemand

Organizacja studiów

Studia prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizacja oraz charakterystyka studiów podyplomowych

Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia częściowo realizowane są w systemie e-learningowym na platformie e-learningowej Moodle WSBiO oraz za pośrednictwem strony WEBEX.

Cisco Webex Meetings to platforma, która została stworzona do prowadzenia spotkań online, jednak często wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz różnego rodzaju szkoleń.

Celem Platformy edukacyjnej Moodle jest wsparcie dydaktyki realizowanej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie oraz umożliwienie realizacji zajęć w e-learningu. Dzięki platformie Moodle słuchacze WSBiO mają dostęp do materiałów dydaktycznych.

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe
Klasyfikacja ISCED: 1039
Dziedzina nauki: nauki społeczne
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry (32 ECTS)
Organizacja studiów: program studiów obejmuje 182 godzin
Okres trwania studiów: od 1 października 2022r. do 30 czerwca 2023r.
Miejsce rekrutacji Siedziba WSBiO, ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa, pokój 6

 

Na studiach podyplomowych nie są przewidywane praktyki.

Data rozpoczęcia rekrutacji: 05.05.2022r.
Data zakończenia rekrutacji: 30.09.2022r.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studium o ochronie informacji niejawnych będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony danych niezbędne na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych  i udostępnianiem informacji publicznej.

Zasady rekrutacji

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (niezależnie od kierunku ukończonych studiów) i które pragną uzyskać wykształcenie z ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpis (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów),
 2. 2 fotografie (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego),
 3. dowód opłaty wpisowej – rekrutacyjnej,
 4. skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu ochrony informacji niejawnych odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (datą decydującą o kolejności zgłoszeń jest data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e – mailowo o  terminie rozpoczęcia zajęć.

Zasady odpłatności

 • Opłata za naukę składa się z:
 1. Opłaty wpisowej na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego – 300 zł.

Płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów na konto Uczelni.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów podyplomowych opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

 • Czesnego
  czesne: jednorazowo 4000 zł
  w dwóch ratach 2 x 2100
  w 10 ratach 10 x 440
  zniżka dla studentów i absolwentów zostaje 15%

Zniżka będzie kalkulowana od pełnej kwoty czesnego, bez względu na to czy uregulowanie czesnego będzie odbywać się jednorazowo czy ratalnie.

 

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule płatności należy wpisać: Imię i nazwisko, wpisowe lub czesne, nazwę studiów podyplomowych.

 

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe:

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

Kurs Cyberbezpieczeństwo

Jeśli zainteresował  Cię kierunek studiów podyplomowych:  “Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” napisz lub zadzwoń do nas:

adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl lub plany@wsbio.waw.pl, tel. 22 856 52 06