2 dni szkoleniowe -16 godz.
Termin rozpoczęcia kursu: 20-21 lipca 2024 r.
Cena kursu: 3500 PLN od osoby

CEL KURSU

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy z zakresu ewentualnie istniejących zagrożeń, ich analizy oraz szacowania ryzyka. Zapoznanie się ze sposobami reagowania na incydenty bezpieczeństwa oraz poznanie zasad i celowości przeprowadzania audytu bezpieczeństwa.


UCZESTNICY KURSU

Kurs kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w temacie zarządzania bezpieczeństwem obiektów.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Kursant nabędzie umiejętności potrzebne do poruszania się w zagadnieniach dotyczących ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną fizyczną. Kursanci poznają konieczność współdziałania pomiędzy osobami zarządzającymi bezpieczeństwem, a pracownikami ochrony oraz służbami państwowymi tj. Policja, ABW i inne. Podczas kursu przedstawione zostaną zasady przeprowadzania audytów bezpieczeństwa oraz ich celowość. Kurs usystematyzuje posiadaną już wiedzę, a także tę pozyskaną na kursie.


ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

 • podział obiektów z uwagi na sposób i poziom ochrony, lokalizacji i wielkości;
 • przedstawienie i omówienie regulacji prawnych i quasi-prawnych;
 • obiekty podlegające obowiązkowej ochronie, szczególnie ważne dla bezpieczeństwa obronności państwa należące do infrastruktury krytycznej;
 • sporządzanie planów ochrony (różnice), w tym tzw. załącznika antyterrorystycznego (na podstawie jakich kryteriów w/w obiekty są klasyfikowane do określonej kategorii, zasady ich rejestracji, itp.);
 • sposoby analizy i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa i szacowania ryzyka – jako podstawowy wyznacznik tworzenia systemów zarzadzania bezpieczeństwem;
 • zagrożenia wynikające z “czynnika ludzkiego”;
 • aspekty praktyczne dokonywania oceny zagrożeń i analizy ryzyka (jak zrobić to dobrze i tanio – przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i ogólnie dostępnych narzędzi);
 • organizacyjne, fizyczne, techniczne, osobowe, teleinformatyczne i prawne zabezpieczenie obiektów, jako podstawowy element zarzadzania bezpieczeństwem obiektów;
 • ewakuacja osób znajdujących sie w obiekcie/obszarze w zależności od zaistniałego zdarzenia (uwzględnienie przepisów, wytycznych Szefa OC, ABW, Policji);
 • audyt bezpieczeństwa;
 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl


ORGANIZACJA KURSU

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć: 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na ades mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat szkolenia?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY

Opłatę za szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.