Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (WSBiO) jako wyższa szkoła zawodowa prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo narodowe, a także studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony. Misją Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie jest edukacja służąca zapewnieniu profesjonalnej wiedzy, zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji społecznych, należycie przygotowujących absolwentów do służby i pracy, tak od strony merytorycznej, jak i praktycznej.

WSBiO uznaje za istotny element swojej misji szeroką współpracę z otoczeniem społecznym, mając na względzie konieczność rozwoju i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

WIZJA

WSBiO kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla służb mundurowych państwa, przyszłych pracowników instytucji państwowych oraz firm prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony, w szczególności specjalistów z zakresu nauki o bezpieczeństwie.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni WSBiO to wybitni praktycy z kraju i zagranicy, członkowie korpusu oficerskiego i generałowie posiadający bogate doświadczenie wyniesione z wieloletniej służby w wojsku oraz w innych służbach mundurowych, mobilni, otwarci na świat, posiadający również bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte w WSBiO i innych uczelniach.
Studenci mający możliwość świadomego wyboru kierunku studiów i specjalności, adekwatnego do swoich zdolności, zainteresowań oraz preferencji, świadomie kształtują wizję przyszłej kariery zawodowej w służbach mundurowych państwa, w instytucji państwowych oraz w firmach prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony. Studenci WSBiO odbywają praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami. Studenci WSBiO wykazujący się osiągnięciami w nauce otrzymują wsparcie finansowe.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające przystosować się im do wymogów służby w nowoczesnej armii, służbach mundurowych państwa, w instytucjach państwowych oraz w firmach prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony.

Absolwenci uczelni oraz WSBiO dbają o utrzymywanie stałego kontaktu – szkoła pomaga w podnoszeniu kwalifikacji w ramach programu „kształcenia przez całe życie”: studia licencjackie, studia magisterskie II stopnia, studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia dokształcające.
WSBiO współpracuje z pracodawcami, którzy m.in. pomagają szkole w identyfikacji niezbędnych kwalifikacji i potrzeb na szeroko rozumianym rynku pracy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.
Dyplomy i świadectwa WSBiO są uznawane za wiarygodne i wartościowe, potwierdzają ukończenie studiów wyższych, studiów podyplomowych bądź też kursów i szkoleń oraz świadczą o zdobytym przygotowaniu zawodowym.