W dniach 10 – 11 maj 2018 gościem naszej Uczelni był Pan prof. dr hab. Inż. Jan Dobrović, prodziekan ds. nauczania i rozwoju Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie we wschodniej Słowacji.Uniwersytet Preszowski (UP) został wydzielony w 1997 roku z Uniwersytetu w Koszycach. Zamiejscowe wydziały znajdujące się w Preszowie połączyły się i utworzyły nową jednostkę jako publiczna szkoła wyższa typu uniwersyteckiego. Po reorganizacji uniwersytetu w  2002 posiada on aktualnie osiem wydziałów ( min. humanistyczny, medyczny, filozoficzny , teologii grekokatolickiej). Aktualnie rektorem uczelni jest geograf prof. PhDr. René Matlovič. Kształci się tam ponad 12 000 studentek i studentów. Współpraca pomiędzy naszymi uczelniami od dawna dobrze się układa i rozwija, szczególnie z naszym Wydziałem Zamiejscowym w Nisku. Aktualna wizyta miała służyć omówieniu kierunków dalszej współpracy. JM Pan Rektor Jacek Pomiankiewicz na spotkanie i rozmowy zaprosił pracowników naukowych i dydaktycznych naszej uczelni (uczestniczyli: prof. dr hab. T. Kmiecik, dr hab. T. Zawadzak,  dr inż. K. Paszkowski, dr inż. K. Rycerski i dziekan WB dr inż. W. Zieliński).

Poruszono sprawy będące w zainteresowaniu obu uczelni, a także inne zarówno z zakresu nauki i dydaktyki jak i historii w szczególności dotyczące okresu międzywojennego. Przedstawiono plany działania uczelni i wydziałów na najbliższą przyszłość oraz zamierzenia i przedsięwzięcia wewnątrzuczelniane. Wypracowaliśmy dobre podłoże do dalszego wspólnego rozwijania zainteresowań i współpracy.

Mamy wszyscy nadzieję, że osiągniemy dalszy postęp i podniesiemy naszą współprace na wyższy poziom.

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————-

W dniu 15 maja br. w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie studentów I i II stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego z rektorem naszej Uczelni gen. SW w st. sp. dr Jackiem Pomiankiewiczem.

Rektor wygłosił wykład pt. „Więziennictwo w systemie bezpieczeństwa państwa – polskie doświadczenia historyczne i współczesność”. Zaprezentowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów, którzy słuchali wnikliwie, a w drugiej części zajęć zadawali pytania.

 

 

 

 

 

 

—————————————————-

 

Dnia 11 kwietnia 2018 r. odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej – od teorii do praktyki. Organizatorzy konferencji: Instytut Pedagogiki KUL i Centralny Zarząd Służby Więziennej.

 

Konferencję poprowadzili: ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, ks. dr Marek Jeziorański. Jednym z prelegentów był Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz, który wygłosił wykład nt. Zjawisko przestępczości i więziennictwo jako tematyka prac dyplomowych studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w latach 2007-2017.

—————————————————–

W dniu 25 maja 2017 r. we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie odbyła się konferencja nt. „WYWIAD I KONTRWYWIAD W TEORII I PRAKTYCE BIZNESU” zorganizowana ze wspólnej inicjatywy Katedry Nauk o Bezpieczeństwie i Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego z Krakowa. Celem głównym spotkania była konfrontacja wyników badań prowadzonych przez przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, a zwłaszcza nauk o bezpieczeństwie oraz interdyscyplinarna debata nad problemami wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego w kontekście aktualnych i prognozowanych zmian w międzynarodowym i krajowym środowisku bezpieczeństwa biznesu.

Konferencja spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem, co dowodzi, że poruszana problematyka jest niezwykle ważną i aktualną nie tylko dla licznie reprezentowanego na konferencji świata nauki, biznesu i stowarzyszeń branżowych, ale i dla urzędników, funkcjonariuszy i pracowników administracji rządowej, służb i straży, a także młodzieży studenckiej. Wśród gości i uczestników konferencji znaleźli się wybitni uczeni z krajowych ośrodków akademickich zajmujący się problematyką z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz – co niezwykle istotne –przedstawiciele praktyki, pracownicy instytucji finansowych i przedsiębiorstw, w tym wywiadowni gospodarczych i innych firm podejmujących działalność na rzecz bezpieczeństwa biznesu. Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad 90 osób, a naszą Uczelnię reprezentowała Pani Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa – dr Katarzyna Stanejko. 

———————————————-

ns_20170302_11_33_09_ProW dniu 2 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Wieliszewie Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy (powiat legionowski) odbyło się spotkanie przedstawicieli Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie z uczniami klas maturalnych o profilu mundurowym. ns_20170302_11_20_30_ProW spotkaniu ze strony Uczelni uczestniczyli: Rektor dr J. Pomiankiewicz oraz radca prawny mgr K. Kosmala, którzy omówili zagadnienia związane z zagrożeniami współczesnego świata, wybranymi problemami bezpieczeństwa, również o wymiarze lokalnym. Zaprezentowana została także  oferta edukacyjna WSBiO. Młodzież wyrażała duże zainteresowanie problematyką wykładu, po którym zadawane były różne pytania.

[/vc_column_text]

ns_20170302_11_21_00_Pro

—————————————————–

 

Szanowni Państwo,

W dniu 8 lutego 2017 r. w Preszowie na Słowacji podpisana została umowa o  współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Preszowskim w słowacja3Preszowie a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Umowa podpisana została przez prof. inż. dr Robert Śtefko, dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie oraz gen. dr Jacka Pomiankiewicza, rektora WSBiO w Warszawie.

W podpisywaniu dokumentu o współpracy Uczelni uczestniczyli również: doc. dr inż. Ján Dobrovič, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie oraz doc. dr inż. Antoni Piędel, dziekan honorowy Wydziału Zamiejscowego WSBiO w Nisku.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest ustalenie zasad, warunków i trybu współpracy pomiędzy stronami dotyczącego współpracy obu Uczelni obejmującej następujące przedsięwzięcia:

 • – wymiana wydawnictw książkowych, zeszytów słowacja2naukowych i innych opracowań uczelnianych.
 • – wzajemny udział w konferencjach i seminariach naukowych.
 • – wymiana wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i przedsięwzięć naukowych.
 • – wymianę studentów obu uczelni.
 • – wspólne prowadzenie badań naukowych, w tym zwłaszcza o charakterze transgranicznym.
 • – wzajemny udział w uroczystościach oraz imprezach uczelnianych obu stron.
 • – wzajemna pomoc w uzyskaniu stopni naukowych przez nauczycieli akademickich obu stron.słowacja

Strony będą również podejmować działania na rzecz wspólnej realizacji projektów badawczych Unii Europejskiej o charakterze transgranicznym.

Przedstawiciele WSBiO mieli możliwość zapoznania się z warunkami dydaktycznymi Uniwersytetu w Preszowie oraz uczestniczyli w spotkaniach z kadra naukowo-dydaktyczną.

 

———————————————-

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego objęła Patronatem Honorowym konferencję ,,Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”. Konferencja organizowana jest przez SuccessPoint Sp. z o.o. i odbędzie się 28 lutego 2017 r. w Warszawie. Będzie to XV edycja konferencji, która jest spotkaniem przedstawicieli służb mundurowych oraz administracji publicznej. Ma ona na celu poznanie ich potrzeb oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, które pozwolą na rozwój i poprawę skuteczności działania organów w sytuacjach kryzysowych.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie: www.successpoint.pl

——————————————————–

Szanowni Państwo
Inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017 odbyła się w dniu 8 października 2016 r. w auli przy ul. Felińskiego 15. Uroczystość poprowadziła Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa  – Pani dr Katarzyna Stanejko.  W sobotę, nowym rokiem akademickim naukę rozpoczęło ponad 200 nowych studentów na studiach licencjackich i magisterskich. Prócz  studentów na inaugurację przybyli również Wykładowcy WSBiO oraz zaproszeni goście. Wykład inauguracyjny na temat: ,,Wypadki komunikacyjne – odpowiedzialność karna a odpowiedzialność cywilna”, wygłosiła Pani Dziekan Wydziału – dr Katarzyna Stanejko, a ,,dobrą nowinę” o rozpoczęciu nowego roku akademickiego ogłosił tradycyjnie już, Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz.

————

[/vc_column][/vc_row]

W dniu 19 lipca 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Instytutem Wydawniczym Ekspert Sp. z o.o.

Porozumienie ze strony Uczelni podpisali: rektor gen. dr. Jacek Pomiankiewicz i kanclerz Sebastian Michalkiewicz, a ze strony Instytutu Eugeniusz Pindel  – Prezes Zarządu.

Strony podpisały porozumienie o partnerskiej współpracy w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć  o chrakterze szkoleniowym i naukowo-badawczym oraz wymianie informacji będących w zainteresowaniu stron porozumienia.

Przedsięwzięcia będą obejmować następujące działania:

 • organizacja wspólnych konferencji, seminariów i spotkań naukowych oraz uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez jedną ze stron w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa,
 • publikowanie wyników wspólnych prac naukowo-badawczych,
 • wymiana informacji w zakresie kursów i szkoleń organizowanych przez strony porozumienia,
 • wspólna promocja działań z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • realizacja dodatkowych wspólnych projektów w powyższym zakresie współdziałania.

———————————————

10 czerwca 2016 roku MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
PRESJA MIGRACYJNA – STRATEGICZNE WYZWANIE DLA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU
Wśród członków komitetu naukowego, Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz
Program konferencji obejmuje cztery główne obszary tematyczne:
-Teoretyczne i organizacyjne aspekty procesów migracyjnych
-Ukraina w polityce migracyjnej Unii Europejskiej
-Migracje, jako problem dla bezpieczeństwa współczesnych państw
-Wyzwania i zagrożenia migracyjne z perspektywy UE 

Szczegóły dotyczące konferencji <- zobacz

—————————————————–

Mamy zaszczyt poinformować, że Rektor  – gen. dr Jacek Pomiankiewicz reprezentuje WSBiO w:
V Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym: ,,Oblicza współczesnych migracji” jako członek Komitetu Naukowego Konferencji.
Konferencja odbędzie się w dniu 26.04.2016

http://www.bobolanum.edu.pl/aktualnosci/458-2016-04-26-iv-ogolnopolskie-sympozjum-naukowe-oblicza-wspolczesnych-migracji – program Sympozjum

—————————————————-

W dniu 26.04.2016 r. Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz weźmie również udział w posiedzeniu Rady Polityki Penitencjarnej II kadencji, które odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.