8-9 weekendów – 245 godz.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: 23 marca 2024 r.
Cena kursu: 1600 PLN od osoby

CEL KURSU

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika ochrony w branży ochrony osób i mienia. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.1688).


UCZESTNICY KURSU

Kurs przeznaczony jest dla pracowników i kandydatów szeroko pojętego sektora ochrony, a także właścicieli firm ochroniarskich. Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej adresowany jest do osób:

 • zainteresowanych możliwością uzyskania uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi;
 • zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ochrony osób i mienia;
 • dążących do podjęcia pracy w branży osób i mienia na stanowiskach wymagających posiadanie w/w specjalistycznych uprawnień;
 • planujących podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Osoby kończące kurs zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu pracownika ochrony. Kurs uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Po ukończeniu kursu (części teoretycznej i praktycznej), kandydat na pracownika ochrony fizycznej osób i mienia będzie:

 • znał przepisy prawa związane z ochroną fizyczną osób i mienia, w tym przepisy prawa karnego, cywilnego i prawa pracy;
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • zagadnienia dotyczące ochrony obiektów, konwojów, technicznych środków zabezpieczania mienia;
 • potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce;
 • stosować techniki interwencyjne oraz samoobrony;
 • bezpiecznie obchodzić się z bronia;
 • poprawnie i skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia.

Jako kwalifikowany pracownik ochrony nabywa się bardzo duże uprawnienia zawodowe m.in. można: zajmować stanowiska kierownicze, zarządzać grupą pracowników ochrony, pracować w WSO, SUFO, na obiektach podlegających obowiązkowej ochronie, w bankach, grupach interwencyjnych, stacjach monitorowania alarmów przy ochronie VIP-ów. Nabywa się również uprawnienia do użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.


NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ WPISUJE SIĘ OSOBĘ, KTÓRA:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ukończyła 21 lat;
 • ukończyła co najmniej gimnazjum lub szkołę podstawową;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw, przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • posiada zdolność fizyczna i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi, których ważność nie upłynęła;
 • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

 • uczestnik kursu ma obowiązek obecności na zajęciach realizowanych w ramach kursu;
 • do testów zaliczeniowych pisemnych z przedmiotów teoretycznych dopuszcza się uczestnika kursu, który uczęszczał na każde obowiązkowe zajęcia przewidziane w programie, w wymiarze co najmniej 80% ogółu zajęć teoretycznych;
 • opuszczenie więcej niż 20% zajęć teoretycznych (co stanowi 49 godzin dydaktycznych) bez usprawiedliwienia uznawane jest jako nieukończenie kursu w tym zakresie i powoduje niedopuszczenie do egzaminu zaliczającego;
 • jeśli nieobecności są usprawiedliwione (L-4 do wglądu organizatora), uczestnik kursu ma prawo zwrócić się do organizatora o ustalenie formy zaliczenia zajęć, na których był nieobecny. Wówczas po wysłuchaniu opinii wykładowcy danego przedmiotu organizator może dopuścić uczestnika kursu do zaliczenia zajęć;
 • na zajęciach praktycznych wymagane jest 100% obecności.

Podstawą uzyskania zaliczenia kursu jest:

 • test zaliczeniowy pisemny z przedmiotów teoretycznych;
 • test zaliczeniowy praktyczny;
 • uzyskanie odpowiedniej oceny zaliczenia umiejętności strzeleckich na podstawie stopnia spełniania warunków określonych dla danego strzelania.

Warunkiem ukończenia kursu jest zdanie wymaganych testów i zaliczeń.

Po ukończeniu kursu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.


PROGRAM KURSU

Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu:

PROGRAM KURSU – KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ


MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia teoretyczne: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13.
Zajęcia praktyczne: Dom Studencki Politechniki Warszawskiej ul. Akademicka 5, Warszawa (przy Placu Narutowicza).
Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego: Klub Strzelecki “COVER”, ul. Marymoncka 34, Warszawa.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl

Na kurs prowadzony jest nabór ciągły, warunkiem uruchomienia edycji kursy jest zgłoszenie się, co najmniej 15 osób.


ORGANIZACJA KURSU

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć: 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na ades mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat szkolenia?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY

Opłatę za szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

UWAGA!
– każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów kursu przez swój Urząd Pracy;
– byli żołnierze zawodowi mogą zrealizować kurs w ramach przysługującej im rekonwersji zawodowej – koszt szkolenia pokrywa właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.