8-9 weekendów – 245 godz.
Rozpoczęcie kursu: 10 czerwca 2023 r.
Cena kursu: 1600 PLN od osoby

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pracownik ochrony. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.1688).
Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony, nie muszą ubiegać się o licencję pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencję pracownika ochrony fizycznej. Osoby, które ukończą Kurs Ochrony w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mogą ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy Policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę (na jej pisemny wniosek).

Trenerzy dedykowani do realizacji kursu

Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony (m.in. nabytym w trakcie pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji i Sił Zbrojnych).

UWAGA!

– każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów kursu przez swój Urząd Pracy,
– byli żołnierze zawodowi mogą zrealizować szkolenie w ramach przysługującej im rekonwersji zawodowej – koszt szkolenia pokrywa właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa.
Zajęcia teoretyczne oraz część zajęć praktycznych kursu zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, natomiast druga część zajęć praktycznych odbędzie się na strzelnicy oraz w sali gimnastycznej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. Czas trwania Kursu Ochrony to 2 miesiące intensywnych, cotygodniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zgodnie z rozporządzeniem ogólna liczba godzin wynosi 245.
 2. Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie teoretycznej i praktycznej.
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach spowodowanej chorobą uczestnika (L-4 – do wglądu organizatora) uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora o ustalenie formy zaliczenia zajęć, na których był nieobecny.
 4. Uczestnik kursu ma obowiązek obecności na zajęciach realizowanych w ramach kursu. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w ilości nieprzekraczającej 20% ogółu zajęć teoretycznych i praktycznych co stanowi 49 godzin dydaktycznych.
 5. Na zajęciach praktycznych wymagana jest 100 % obecność.
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest konieczność posiadania obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • Na kurs prowadzony jest nabór ciągły, a warunkiem uruchomienia edycji kursu jest zgłoszenie się, co najmniej 15 osób.

Po zdaniu egzaminu kursant zostanie wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, dzięki czemu może on podjąć pracę w branży ochrony osób i mienia. Osoba podejmująca kurs powinna mieć ukończone 21 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która chce zostać wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, musi także:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać zdolność psychiczną i fizyczną do wykonywania zadań, która została stwierdzona orzeczeniami lekarskim i psychologicznym z aktualną datą ważności,
 • posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą nabędzie podczas kursu,
 • nasz kurs ochrony wymaga także, aby osoba, która go podejmuje nie, była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, oraz nie toczyło się przeciw niej postępowanie karne w takiej sprawie.

Organizacja kursu

Kurs podzielony jest na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną

Kurs kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – część teoretyczna

W okresie trwania kursu uczestnik będzie zdobywał wiedzę na następujących zajęciach teoretycznych:

 • Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
 • Ochrona transportowanych wartości pieniężnych
 • Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń
 • Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
 • Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Etyka pracownika ochrony

 

Kurs kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – część praktyczna

Zajęcia praktyczne to około 95 godzin szkoleń, w skład których wchodzi m.in.:

 • szkolenie z samoobrony,
 • szkolenie z technik interwencyjnych,
 • egzamin.

Po ukończeniu kursu (części teoretycznej i praktycznej), kandydat na pracownika ochrony fizycznej osób i mienia będzie znał:

 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • założenia taktyczne przeciwdziałania atakom,
 • techniki interwencyjne.

Wymagane jest obowiązkowe obuwie sportowe oraz strój sportowy. Osoby, które nie będą posiadały obuwia sportowego, nie zostaną dopuszczone do zajęć. Warunkiem dopuszczenia do strzelania jest 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie Technik Interwencyjnych.

Ile kosztuje kurs ochrony?

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony kosztuje 1600 zł.

Kiedy rozpoczyna się kurs kwalifikowanego pracownika ochrony?

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony rozpoczyna się 10 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, iż po ukończeniu kursu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony zapewniamy propozycję pracy.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • pracowników i kandydatów szeroko pojętego sektora ochrony
 • właścicieli firm ochroniarskich

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13

REKRUTACJA:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę kursu/szkolenia

Organizacja kursu:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 

 

…………………………………………………………………………………………………..