studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Tryb studiów: studia niestacjonarne

Stopień studiów: studia magisterskie

Czas trwania: 2 lata / IV semestry

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe od dnia 1 października 2010 r. (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.07.2010 r.).

Studia zaoczne II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Do zapisania się na studia magisterskie konieczne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Bezpieczeństwo Narodowe – studia II stopnia w Warszawie

Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzona i szczegółową wiedzę w zakresie głównych obszarów nauk o bezpieczeństwie. W stosunku do wiedzy uzyskanej w wyniku ukończenia studiów I stopnia opanował treści programowe, pozwalające na komplementarne zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym. Zdobytą wiedzę potrafi umiejętnie wykorzystywać w życiu codziennym i w pracy zawodowej z zachowaniem norm etycznych i współżycia społecznego. Absolwent studiów II stopnia zna i potrafi odpowiednio formułować i objaśniać pojęcia z zakresu rozszerzonej terminologii kierunku studiów i specjalności. Potrafi charakteryzować i objaśniać główne kierunki rozwoju w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Potrafi rozpoznawać, definiować, prezentować i interpretować problemy i zjawiska objęte programem kształcenia. Posiada informacje i umiejętności praktyczne z działu zarządzania kryzowego. Zna i potrafi stosować podstawowe techniki i nowoczesne środki komunikacyjne. Jest kreatywny i potrafi wdrażać posiadane umiejętności oraz wykorzystywać dostępne źródła informacji w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów zawodowych w różnych sytuacjach. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, dokonując ich krytycznej oceny, a także integrując potrzebne informacje z różnych dyscyplin. Przy rozwiązywaniu problemów i realizowaniu zadań potrafi pracować samodzielnie, a także współpracować i organizować pracę w większych zespołach. Potrafi przewidywać rozwój sytuacji i samodzielnie podejmować decyzje niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów. Jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz rozwijania kompetencji społecznych. Zna język obcy na poziomie B2 z zastosowaniem fachowej terminologii związanej z obszarem nauk o bezpieczeństwie. Jest wrażliwy na problemy społeczne i potrafi inicjować oraz aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Zdobyta wiedza i posiadane umiejętności oraz kompetencje społeczne powinny umożliwiać mu podejmowanie pracy w instytucjach i organach administracji publicznej i służbach właściwych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, w tym również na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla. Absolwent studiów II stopnia posiada kwalifikacje do podjęcia studiów III stopnia.

Student studiów magisterskich w trybie niestacjonarnym na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ma do wyboru specjalności:

 • Bezpieczeństwo Państwa
 • Bezpieczeństwo Publiczne

Specjalność Bezpieczeństwo państwa

Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.

Proponowane przedmioty na specjalności Bezpieczeństwo Państwa

 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • Globalne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Współczesne międzynarodowe operacje wojskowe
 • Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo euroatlantyckie i europejskie
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

Specjalność Bezpieczeństwo publiczne

Specjalność przeznaczona dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników profesjonalnych firm ochrony i absolwentów policealnych szkół ochroniarskich.

Proponowane przedmioty na specjalności Bezpieczeństwo Publiczne

 • Zwalczanie przestępczości
 • Prawo karne z elementami postępowania karnego (Prawo obowiązujące w Polsce oraz Unii Europejskiej)
 • Bezpieczeństwo cywilne
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • System reagowania kryzysowego

Perspektywy na rynku pracy

Absolwent niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Warszawie posiada umiejętności dostosowane do potrzeb rynku pracy. Osoba, która zdobędzie tytuł magistra, z powodzeniem może aplikować i pracować jako:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa,
 • dyrektor ds. bezpieczeństwa,
 • specjalista ds. infrastruktury krytycznej,
 • security manager,
 • risk manager,
 • audytor bezpieczeństwa,
 • loss prevention manager,
 • pracownik służb mundurowych,
 • pracownik służb specjalnych,
 • wyspecjalizowany pracownik banku,
 • prywatny detektyw,
 • manager ochrony,
 • dyrektor ds. ochrony fizycznej.

Aby rozszerzyć swoje kompetencji, WSBiO w Warszawie prowadzi studia podyplomowe dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, lub absolwentów studiów jednolitych magisterskich. Dodatkowo uczelnia oferuje liczne kursy i szkolenia, na których studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje. Każdy z kierunków studiów na studiach podyplomowych pozwoli jeszcze lepiej dostosować swoje umiejętności do rynku pracy w konkretnych zawodach.

bezpieczeństwo wewnętrzne studia warszawa - oferty pracy

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajda Państwo na stronie https://wsbio.waw.pl/zasady-rekrutacji/ lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu Tel. 22 856 52 06