Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wykładu specjalnego płk. Adama Gwiazdowicza – Dyrektora Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który odbył się w dniu 20 listopada na ulicy Generała Zajączka 7.

Organizatorem spotkania był gen. mgr Andrzej Kapkowski

Po uroczystym otwarciu spotkania przez doktora Jerzego Kiełbowicza rozpoczął się wykład zaproszonego gościa.

W trakcie specjalnego wykładu pt. “ABW w systemie organów bezpieczeństwa państwa”  przedstawiono tematykę związaną z działalnością i zadaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Adam Gwiazdowicz omówił  proces rekrutacyjny do ABW, sposoby zwalczania terroryzmu oraz metodykę działania z odwołaniem do historii polskich służb specjalnych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań w trakcie wykładu. Najwięcej pytań dotyczyło rekrutacji i pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości.

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład specjalny płk. Adama Gwiazdowicza Dyrektora Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który odbędzie się w dniu 20 listopada o godz.: 13.00 w Auli na ulicy Generała Zajączka 7.

Organizatorzy spotkania:

Rektor WSBiO – gen. dr J. Pomiankiewicz

gen. mgr A. Kapkowski wieloletni pracownik w służbie kontrwywiadu. Szef Urzędu Ochrony Państwa. Doradca w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a następnie doradca premiera Leszka Millera do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych.

Temat wykładu:  „ABW w systemie organów bezpieczeństwa państwa”.

Podczas wykładu zostanie omówione:

 • Pojęcie i zadania służb specjalnych,
 • Metodyka działania z odwołaniem do historii polskich służb specjalnych,
 • ABW, zadania, organizacja i kadry,
 • Profilaktyka kontrwywiadowcza oraz antyterrorystyczna – wybrane zagadnienia,
 • Pytania słuchaczy.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy Studenci WSBiO, Wykładowcy WSBiO oraz Pracownicy administracyjni WSBiO zainteresowani powyższą tematyką.

Podczas wykładu obowiązuje zachowanie aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego. Studenci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Osoby prowadzące wykład są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Noszenie maseczek jest obowiązkowe na korytarzach i w klatkach schodowych budynku na ulicy Generała Zajączka 7.

Chęć udziału w wykładzie specjalnym należy zgłaszać e-mailem na adres: plany@wsbio.waw.pl

Studentów I stopnia III semestru BW nie obowiązuje zapisywanie się na listę uczestników spotkania.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obron prac dyplomowych – II termin. Do egzaminów dyplomowych przystąpili Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (I i II stopień studiów) oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I stopień studiów).

 

Obrony II termin – Październik 2021 rok

Obrony prac dyplomowych w Roku akademickim 2020/2021  – II  termin odbyły się w formie tradycyjnej z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13.

 

Serdecznie gratulujemy Absolwentom i życzymy kolejnych sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym 🙂

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Główny celem studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).

Prowadzącymi są wykładowcy Uczelni, ratownicy medyczni oraz  eksperci i specjaliści z zakresu prawa pracy i BHP.

II. Program studiów

Pro­gram stu­diów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”  obej­mu­je za­kres wie­dzy ukie­run­ko­wa­ny na prak­tycz­ne przygotowanie do zawodu starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,(warunek: co najmniej jeden roku stażu pracy w służbie BHP),starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej trzy lata stażu pracy w służbie BHP) oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej pięć lat stażu pracy w służbie BHP).

Przykładowe przedmioty:

 • Prawna ochrona pracy,
 • Ergonomia –  w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy,
 • Dokumentacja BHP. Wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – Dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych,
 • Systemy i struktury ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy,
 • Analiza zagrożeń na stanowisku pracy,
 • Wymagania zdrowotne wobec pracowników,
 • Prawodawstwo, teoria i praktyka bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w energetyce,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Czynniki środowiska pracy – niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.

Program studiów ma na celu praktyczne zapoznanie słuchaczy z organizacją i  metodyką szkolenia oraz popularyzacją bezpieczeństwa pracy – Trening kompetencji (doskonalenie umiejętności).

Kierownik studiów podyplomowych – ZBiHP

III. Zasady rekrutacji

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (niezależnie od kierunku ukończonych studiów).

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:

 • formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe);
 • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (datą decydującą o kolejności zgłoszeń jest data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną o terminie rozpoczęcia zajęć.

IV. Organizacja oraz charakterystyka studiów podyplomowych

Studia prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Około 75% zajęć  prowadzonych jest w systemie zdalnym, pozostałe 25% (4 zjazdy stacjonarne). Zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

System zdalny:

Studia w 75% realizowane są w systemie e-learningowym na platformie e-learningowej Moodle WSBiO oraz za pośrednictwem strony Cisco Webex Meetings.

Termin przyjmowania zgłoszeń:  31 październik 2021r.

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych jest liczba co najmniej 21 słuchaczy

V. Warunki ukończenia studiów

Studia podyplomowe kończą się ustnym egzaminem końcowym, w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Absolwent studiów podyplomowych: „Zarządzanie Bezpieczeństwem  i Higieną Pracy” otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie opracowane zgodnie z wytycznymi treści Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

VI. Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do podjęcia  pracy na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentom  uprawnienia do samodzielnego kierowania działami oraz wdrażania zagadnień BHP  w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Wiedza: Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w głównych jej obszarach: ergonomii – w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy, prawa pracy, dokumentacji BHP (wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych, ochroną przeciwpożarową) zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym oraz elementów psychologii pracy. Ponadto nabędzie wiedzę z zakresu zasad udzielania  pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, zastosowania technologii informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem obejmujące zastosowanie w bezpieczeństwie pracy/produkcji różnego rodzaju nowych technologii np. reglamentacja dostępu w określone sektory zakładu lub do określonych maszyn, automatyzacja systemu kontroli zdolności pracownika do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku itd. oraz analizy zagrożeń na stanowisku pracy.

Umiejętności: Absolwent będzie posiadał umiejętności prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (procedury prawne związane z wypadkami w pracy).

Absolwent nabędzie również  umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych oraz technicznego przeprowadzenia zdalnego szkolenia.

Kompetencje: Absolwent nabędzie kompetencje budowania relacji interpersonalnych. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych bhp. Dostrzega potrzebę uczenia się przez całe życie w kontekście podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz w odniesieniu do zagadnień prawa pracy i zagadnień prawnych bhp oraz dostrzega potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego.

VII. Zasady odpłatności

 • Opłata za naukę składa się z:
 1. Opłaty wpisowej na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego – 200 zł.

Płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów na konto Uczelni.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów podyplomowych opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

 • Czesnego
 • Opłata za całość studiów wynosi:  3800 zł. (płatne do 10 dnia pierwszego miesiąca nauki).
 • Opłata semestralna: 2 x 2000 zł. (płatne do 10 dnia pierwszego miesiąca semestru).
 • Opłata ratalna: 10 x 420 zł. (płatne do 10 dnia każdego miesiąca).

Studentom i absolwentom WSBiO przysługuje zniżka na czesnym w wysokości – 15% rocznego czesnego.

Zniżka będzie kalkulowana od pełnej kwoty czesnego, bez względu na to czy uregulowanie czesnego będzie odbywać się jednorazowo czy ratalnie.

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule płatności należy wpisać: Imię i nazwisko, wpisowe lub czesne, nazwę studiów podyplomowych.

Jeśli zainteresował  Cię kierunek studiów podyplomowych: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”  napisz lub zadzwoń do nas: adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl , tel. 22 856 52 06


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe:  „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (do pobrania poniżej)

Formularz-zgłoszeniowy-na-studia-podyplomowe--1 

Studia podyplomowe

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obron prac dyplomowych. Do egzaminów dyplomowych przystąpili Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (I i II stopień studiów) oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I stopień studiów). Obrony prac dyplomowych w Roku akademickim 2020/2021 zostały zrealizowane w formie tradycyjnej z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (budynek Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13).
1 lipca 2021r.

 

 

 

 

 

 

 

2 lipca 2021r.

6 lipca 2021r.

 

7 lipca 2021r.

13 lipca 2021r.

Gratulujemy Absolwentom doskonałego przygotowania i wspaniałych ocen końcowych. Trzymamy kciuki za następnych Studentów! 🙂

Dziękujemy członkom Komisji Egzaminacyjnych za przychylne nastawienie do Studentów oraz profesjonalne czuwanie nad przebiegiem egzaminów.

Wszystkim uczestniczącym w obronach prac dyplomowych dziękujemy za dostosowanie się do wymogów sanitarnych.

Podziękowania od Studentów/ Absolwentów:

dla Pana doktora Krzysztofa Bojarskiego                                           dla Pani mgr Marioli Kowalczyk

dla Pana mgr Andrzeja Kapkowskiego

Od kwietnia 2018 poszerzamy naszą ofertę szkoleniową o uznane na świecie szkolenie oparte o standardy brytyjskie, wydawane przez BSI – British Standards Institution.

Dlaczego BSI?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy nieco cofnąć się do historii. Skrót BS – oznacza British Standard, podobnie jak w Polsce PN – oznacza polską normę.

Większość z nas zna standard (w Polsce mówi się normę) ISO 9001 Systemy zarządzania jakością — Wymagania, której obecne wydanie to 2015 rok. Ale czy ktoś zna BS 5750, wydany w 1979 roku? Jest to „pradziadek” naszej obecnej normy ISO 9001. Pierwsze wydanie z tą nazwą to ISO 9001 z 1987 roku i oparte jest właśnie o BS 5750.

To jednak nie jedyny przykład. Nieco dłuższą ścieżkę życia ma obecny standard międzynarodowy ISO 22301 – Bezpieczeństwo powszechne – Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania. Jego bezpośrednim przodkiem był BS 25999, a jeszcze wcześniej wydawnictwo o nazwie PAS 56 (PAS jako rodzaj publikacji przybliżymy w dalszej części artykułu).

Monitor arkusza wspierającego PAS 56 w organizacji (źródło własne)

Podobnie było ze standardami (normami) ISO 27001 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania  i 27002 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zabezpieczania informacji. Ich prekursorem były trzy zeszyty standardów brytyjskich – BS 7799. Co ciekawe, przez lata ISO 27002 funkcjonowała wprost pod nazwą PN-ISO 17799.

Bądź w awangardzie

Ten mechanizm „od PAS/BS do ISO” sprawia, że uczestnicy naszych szkoleń będą w awangardzie specjalistów i managerów krajowego, europejskiego i światowego bezpieczeństwa. Już dziś mogą poznać nowe koncepcje zarządzania bezpieczeństwem zawarte w BS, z których wiele będzie stanowić w przyszłości standardy światowe, wydawane między innymi przez ISO.

Korzystaj z wiedzy ekspertów z całego świata

Lista standardów otwartych do pracy (strona BSI Standards Development)

Warto wiedzieć w jaki sposób opracowywane są standardy BS. BSI podzielone jest na komitety (podobnie jak ISO i nasz krajowy PKN). Nadzorują jakość standardów (jako zespół ekspertów) i stronę techniczną procesu opracowania i publikacji.

Natomiast udział w zakresie merytorycznym ma naprawdę wielu specjalistów i ekspertów branżowych z całego świata. Pracują poprzez specjalny portal, w ramach którego zgłaszają uwagi o charakterze technicznym (czyli kwestie czytelności, jakości standardu) oraz merytorycznym, czyli związane z przyjęciem konkretnego rozwiązania.

Ten mechanizm tworzenia (też okresowej rewizji) standardu powoduje, że publikacje te są po prostu pracą wspólną czasem nawet setek ekspertów, pod redakcją komitetów technicznych. Warto wprowadzić taką wiedzę i doświadczenie do swojej codziennej pracy zarówno w celu podwyższenia standardów firmy jak i jej przyszłemu rozwojowi.

Standard otwarty do komentowania i pracy nad nim

Nie tylko publikacje

Korzystaj z opieki specjalistów i ekspertów BSI

Bardzo ważnym aspektem publikacji standardów brytyjskich jest również pewien rodzaj opieki BSI nad osobami korzystającymi ze standardów. Praktycznie wszystkie nowe publikacje lub rewizje (zmiany) istotnych standardów związane są z konferencjami wprowadzającymi (tzw. launch conferences). Po publikacjach nowych wydań norm ISO 9001 i ISO 14001, które w Wielkiej Brytanii mają oznaczenie BS-ISO 9001 i BS-ISO 14001, BSI zorganizował bardzo dużą konferencję wprowadzającą, w ramach której realizowane były również warsztaty dla uczestników. Przygotowywały do stosowania nowych rozwiązań.

Podobnie było przy rewizji standardu BS 10012:2017 – ochrona danych. Specyfikacja systemu zarządzania informacjami personalnymi. Konferencja odbyła się następnego dnia roboczego po publikacji (publikacja w piątek konferencja, w poniedziałek). Co ważne, podstawą rewizji standardu była publikacja RODO (po angielsku GDPR) oraz uchylenie umowy Safe Harbour z USA.

Nasz trener opisał to wydarzenie na stronie Linkedin: Brexit i GDPR & BS 10012:2017

Kolejny argument do korzystania ze standardów – pomagają zrozumieć wymagania prawne i wspierają poprzez wskazywanie dobrych praktyk. I tutaj powrócić należy do PAS. Jest to jeden z typów publikacji BSI. Skrót oznacza Publicly Available Specification czyli Publicznie Dostepna Specyfikacja. Jest to wydawnictwo, który standaryzuje elementy produktu, usługi lub procesu. PAS są zazwyczaj zlecane przez liderów branży – czy to pojedyncze firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia handlowe czy agencje rządowe.

Warto stosować PAS, bo często są pierwszymi próbami uregulowania konkretnego obszaru. Dla przykładu PAS, powiązany w pewnym stopniu z RODO. Jednym z ograniczeń w RODO jest stosowanie ograniczenia wieku dla samodzielnie wyrażanej zgody przy korzystaniu z usług społeczeństwa informacyjnego. Wiek, od którego małoletni może samodzielnie udzielić zgody to 16 lat (regulatorzy krajowi mogą to zmienić i w Polsce planowane jest 13 lat). Ale jak sprawdzić? Jakie mechanizmy wprowadzić?

Odpowiedzią może być PAS 1296:2018 Online age checking. Provision and use of online age check services. Code of Practice, czyli Zapewnienie i korzystanie z internetowych usług sprawdzania wieku. Kodeks postępowania (dobre praktyki).

Ta specyfikacja jest też przydatna dla serwisów dla dorosłych, sprzedaży on-line towarów i produktów, które mogą trafić tylko do osoby dorosłej lub w określonym wieku.

Kto prowadzi?

Szkolenia prowadzi trener WSBiO, który bierze aktywny udział w tworzeniu standardów z szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Komentował i zgłaszał uwagi między innymi do ISO 45001 – standardu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy (zastępującego OHSAS i PN-N 18001), współpracując i przenosząc do systemu uwagi polskich specjalistów z dziedziny BHP. Włączył się również w prace nad ISO z dziedziny zarządzania ciągłością działania ISO 22316 – Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes.

Bierze aktywny udział w konferencjach organizowanych przez BSI w Polsce i Wielkiej Brytanii, omawiając aktualny stan prac nad standardami. Przykładem może być konferencja: Ciągłość Działania, wyzwania dla infrastruktury krytycznej, organizowana przez BSI Polska, w trakcie której przeprowadził prelekcję Ocena zdolności organizacji do zarządzania kryzysowego – kierunki standaryzacji systemu oceny. Wykład oparty był o standard BS 11200:2014 – zawierający dobre praktyki z zakresu zarządzania kryzysowego (opublikowany) w powiązaniu z projektem ISO 22325 Security and resilience — Emergency management — Guidelines for capability assessment. Uzupełnieniem była wiedza o najnowsze kierunki i te, w które podąża standaryzacja obszaru odporności organizacji (business Resilience), przywieziona z konferencji w Londynie „Business Continuity & Resilience”.

Ale sama wiedza to nie tylko to czego mogą się spodziewać uczestnicy szkoleń. Posiada szeroką praktykę w zakresie stosowania standardów. Przykładem niech będą ćwiczenia z zarządzania kryzysowego i ciągłości działania, zrealizowane na podstawie BS 11200:2014 Crisis management. Guidance and good practice , ISO 22320 Societal security — Emergency management — Requirements for incident response i ISO 22398 Societal security — Guidelines for exercises. Uzupełniając o wiedzę praktyczną z obsługi zdarzeń kryzysowych w Polsce w tym np. zagrożenia zamachem na Metro w Warszawie, czy powódź w Krakowie (Ćwiczenia zrealizowano dla Akzo Nobel Decorative Paints – w fabryce produkującej farby i lakiery marek między innymi Dulux, Hammerite).

Pozostając przy przykładzie BS 11200:2014, w 2017 roku obsługiwał kryzys w jednej z fabryk w Wielkiej Brytanii, a przy incydentach bezpieczeństwa informacji wspierał się ISO 27035 Information technology — Security techniques — Information security incident management (porzednie wydanie) obsługując zdarzenie dla jednej z największych firm telekomunikacyjnych.

O Brisitsh Standards Institution

BSI jest najstarszą, działającą organizacją standaryzacyjną. Pierwotnie od 1901 roku jako Rada Instytutu Inżynierów Budowlanych miała na celu wprowadzanie standaryzacji do branż budowlanej i metalowej.

W latach 1914-1945 większość prac związanych z tworzeniem standaryzacji nakierowane było na działania wojenne w ramach War Emergency Standards. W 1931 roku organizacja zmieniła nazwę na obecną: British Standards Institution.

Wzrost znaczenia standaryzacji spowodował, że zaraz po II wojnie światowej, w 1946 roku w Londynie pojawiła się koncepcja powołania Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (znanej dziś jako ISO), którego BSI był członkiem założycielem.

Zapraszamy do zapisów na najbliższą edycję szkolenia.