Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obron prac dyplomowych. Do egzaminów dyplomowych przystąpili Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (I i II stopień studiów) oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I stopień studiów). Obrony prac dyplomowych w Roku akademickim 2021/2022 w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13.

5 Lipiec 2022r.

 

Gratulujemy Absolwentom doskonałego przygotowania i wspaniałych ocen końcowych. Trzymamy kciuki za następnych Studentów!

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy członkom Komisji Egzaminacyjnych za przychylne nastawienie do Studentów oraz profesjonalne czuwanie nad przebiegiem egzaminów.

 

Dziękujemy za zaangażowanie i ogromną pomoc naszym Super Starościnom Grup i liczmy na dalszą współpracę w przyszłym roku akademickim.

 

 

Pan Rektor – dr J. Pomiankiewicz za poświęcony czas, życzliwość, wysoką kulturę osobistą, cenne rady oraz nieocenioną pomoc przy pisaniu prac dyplomowych otrzymał od Studentów/ Absolwentów “Oscara” w ramach podziękowania i uznania.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wykładu specjalnego płk. Adama Gwiazdowicza – Dyrektora Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który odbył się w dniu 20 listopada na ulicy Generała Zajączka 7.

Organizatorem spotkania był gen. mgr Andrzej Kapkowski

Po uroczystym otwarciu spotkania przez doktora Jerzego Kiełbowicza rozpoczął się wykład zaproszonego gościa.

W trakcie specjalnego wykładu pt. “ABW w systemie organów bezpieczeństwa państwa”  przedstawiono tematykę związaną z działalnością i zadaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Adam Gwiazdowicz omówił  proces rekrutacyjny do ABW, sposoby zwalczania terroryzmu oraz metodykę działania z odwołaniem do historii polskich służb specjalnych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań w trakcie wykładu. Najwięcej pytań dotyczyło rekrutacji i pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości.

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład specjalny płk. Adama Gwiazdowicza Dyrektora Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który odbędzie się w dniu 20 listopada o godz.: 13.00 w Auli na ulicy Generała Zajączka 7.

Organizatorzy spotkania:

Rektor WSBiO – gen. dr J. Pomiankiewicz

gen. mgr A. Kapkowski wieloletni pracownik w służbie kontrwywiadu. Szef Urzędu Ochrony Państwa. Doradca w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a następnie doradca premiera Leszka Millera do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych.

Temat wykładu:  „ABW w systemie organów bezpieczeństwa państwa”.

Podczas wykładu zostanie omówione:

 • Pojęcie i zadania służb specjalnych,
 • Metodyka działania z odwołaniem do historii polskich służb specjalnych,
 • ABW, zadania, organizacja i kadry,
 • Profilaktyka kontrwywiadowcza oraz antyterrorystyczna – wybrane zagadnienia,
 • Pytania słuchaczy.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy Studenci WSBiO, Wykładowcy WSBiO oraz Pracownicy administracyjni WSBiO zainteresowani powyższą tematyką.

Podczas wykładu obowiązuje zachowanie aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego. Studenci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Osoby prowadzące wykład są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Noszenie maseczek jest obowiązkowe na korytarzach i w klatkach schodowych budynku na ulicy Generała Zajączka 7.

Chęć udziału w wykładzie specjalnym należy zgłaszać e-mailem na adres: plany@wsbio.waw.pl

Studentów I stopnia III semestru BW nie obowiązuje zapisywanie się na listę uczestników spotkania.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obron prac dyplomowych – II termin. Do egzaminów dyplomowych przystąpili Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (I i II stopień studiów) oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I stopień studiów).

 

Obrony II termin – Październik 2021 rok

Obrony prac dyplomowych w Roku akademickim 2020/2021  – II  termin odbyły się w formie tradycyjnej z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13.

 

Serdecznie gratulujemy Absolwentom i życzymy kolejnych sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym 🙂

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Główny celem studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).

Prowadzącymi są wykładowcy Uczelni, ratownicy medyczni oraz  eksperci i specjaliści z zakresu prawa pracy i BHP.

II. Program studiów

Pro­gram stu­diów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”  obej­mu­je za­kres wie­dzy ukie­run­ko­wa­ny na prak­tycz­ne przygotowanie do zawodu starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,(warunek: co najmniej jeden roku stażu pracy w służbie BHP),starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej trzy lata stażu pracy w służbie BHP) oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek: co najmniej pięć lat stażu pracy w służbie BHP).

Przykładowe przedmioty:

 • Prawna ochrona pracy,
 • Ergonomia –  w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy,
 • Dokumentacja BHP. Wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – Dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych,
 • Systemy i struktury ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy,
 • Analiza zagrożeń na stanowisku pracy,
 • Wymagania zdrowotne wobec pracowników,
 • Prawodawstwo, teoria i praktyka bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w energetyce,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Czynniki środowiska pracy – niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.

Program studiów ma na celu praktyczne zapoznanie słuchaczy z organizacją i  metodyką szkolenia oraz popularyzacją bezpieczeństwa pracy – Trening kompetencji (doskonalenie umiejętności).

Kierownik studiów podyplomowych – ZBiHP

III. Zasady rekrutacji

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (niezależnie od kierunku ukończonych studiów).

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:

 • formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe);
 • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania, adresu i NIP-u instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (datą decydującą o kolejności zgłoszeń jest data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną o terminie rozpoczęcia zajęć.

IV. Organizacja oraz charakterystyka studiów podyplomowych

Studia prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Około 75% zajęć  prowadzonych jest w systemie zdalnym, pozostałe 25% (4 zjazdy stacjonarne). Zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

System zdalny:

Studia w 75% realizowane są w systemie e-learningowym na platformie e-learningowej Moodle WSBiO oraz za pośrednictwem strony Cisco Webex Meetings.

Termin przyjmowania zgłoszeń:  31 październik 2021r.

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych jest liczba co najmniej 21 słuchaczy

V. Warunki ukończenia studiów

Studia podyplomowe kończą się ustnym egzaminem końcowym, w trakcie którego nastąpi sprawdzenie zakresu opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Absolwent studiów podyplomowych: „Zarządzanie Bezpieczeństwem  i Higieną Pracy” otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie opracowane zgodnie z wytycznymi treści Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

VI. Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do podjęcia  pracy na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentom  uprawnienia do samodzielnego kierowania działami oraz wdrażania zagadnień BHP  w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Wiedza: Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w głównych jej obszarach: ergonomii – w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy, prawa pracy, dokumentacji BHP (wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych, ochroną przeciwpożarową) zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym oraz elementów psychologii pracy. Ponadto nabędzie wiedzę z zakresu zasad udzielania  pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, zastosowania technologii informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem obejmujące zastosowanie w bezpieczeństwie pracy/produkcji różnego rodzaju nowych technologii np. reglamentacja dostępu w określone sektory zakładu lub do określonych maszyn, automatyzacja systemu kontroli zdolności pracownika do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku itd. oraz analizy zagrożeń na stanowisku pracy.

Umiejętności: Absolwent będzie posiadał umiejętności prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (procedury prawne związane z wypadkami w pracy).

Absolwent nabędzie również  umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych oraz technicznego przeprowadzenia zdalnego szkolenia.

Kompetencje: Absolwent nabędzie kompetencje budowania relacji interpersonalnych. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych bhp. Dostrzega potrzebę uczenia się przez całe życie w kontekście podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz w odniesieniu do zagadnień prawa pracy i zagadnień prawnych bhp oraz dostrzega potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego.

VII. Zasady odpłatności

 • Opłata za naukę składa się z:
 1. Opłaty wpisowej na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego – 200 zł.

Płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów na konto Uczelni.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów podyplomowych opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

 • Czesnego
 • Opłata za całość studiów wynosi:  3800 zł. (płatne do 10 dnia pierwszego miesiąca nauki).
 • Opłata semestralna: 2 x 2000 zł. (płatne do 10 dnia pierwszego miesiąca semestru).
 • Opłata ratalna: 10 x 420 zł. (płatne do 10 dnia każdego miesiąca).

Studentom i absolwentom WSBiO przysługuje zniżka na czesnym w wysokości – 15% rocznego czesnego.

Zniżka będzie kalkulowana od pełnej kwoty czesnego, bez względu na to czy uregulowanie czesnego będzie odbywać się jednorazowo czy ratalnie.

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule płatności należy wpisać: Imię i nazwisko, wpisowe lub czesne, nazwę studiów podyplomowych.

Jeśli zainteresował  Cię kierunek studiów podyplomowych: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”  napisz lub zadzwoń do nas: adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl , tel. 22 856 52 06


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe:  „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (do pobrania poniżej)

Formularz-zgłoszeniowy-na-studia-podyplomowe--1 

Studia podyplomowe

 • 1
 • 2